© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького

Спеціальність: 075 "Маркетинг"

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Перший (бакалаврський) рівень, шостий рівень НРК, перший цикл РК-ЄПВО

 

Нормативні навчальні дисципліни

Інформаційні системи в маркетингу

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію інформаційних систем та технологій для управління маркетингом на підприємстві.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретичних основ застосування новітніх інформаційних систем та технологій в управлінні маркетингом на підприємстві;

- вміння визначати потребу у програмних засобах для вирішення маркетингових задач;

- вміння застосовувати прикладне програмне забезпечення, яке використовується більшістю вітчизняних та закордонних підприємств для збору та аналізу первинної маркетингової інформації, створення графічного рекламного продукту та прийняття рішень в області управління маркетингом на підприємстві;

- навички захисту конфіденційної інфомації від конкурентів.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Карпіщенко О. О.

 

 

Інфраструктура товарного ринку

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування теоретичних знань щодо сутності інфраструктури товарного ринку, її основи та категорійного апарату.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ організації діяльності товарного ринку та функціонування його інфраструктури та її окремих елементів;

знання основних функцій та теоретичних принципів роботи складових інфраструктури товарного ринку;

- навички щодо визначення оптимальної поведінки підприємства на конкретному товарному ринку;

- уміння розв’язувати завдання організації діяльності складського господарства, оцінювати товарооборот оптової та роздрібної торгівлі;

- уміння аналізувати вартість митних процедур та організації транспортно-експедиційної діяльності;

- навички критичного аналізу проблем на можливостей розвитку роздрібних та електронних магазинів, їх діяльності та асортименту;

- уміння прогнозувати та планувати складові розвитку товарного ринку, зокрема основних учасників оптової та роздрібної торгівлі, творчо удосконалювати існуючі та створювати нові підходи до подальшого розвитку товарного ринку.

Регламент

Провідні викладачі:

к.е.н., доцент Мельник Ю.М.

 

к.е.н., асистент Летуновська Н.Є.

 

 

Ефективні комунікації

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок з організації, проведення і управління ефективною маркетинговою комунікаційною діяльністю на підприємствах.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ організації і реалізації ефективної комунікаційної діяльності на підприємстві;

- знання з формування та стимулювання попиту споживачів;

- знання методичних основ успішної комунікаційної діяльності з контрагентами;

-  вміння розробляти та проводити заходи з комунікаційної діяльності підприємства;

-  вміння планувати та проводити різні види досліджень;

-  вміння спираючись на потреби та запити, формувати ефективні комунікаційну політику підприємства;

-  вміння розробляти комунікаційні стратегії підприємства;

-  вміння формувати систему стимулювання та просування продукції на ринку;

-  вміння володіти маркетинговими методами роботи зі споживачами;

-  вміння розраховувати бюджети маркетингових заходів і виконувати оцінку їх ефективності;

-  навички організації, проведення та управління ефективною комунікаційною діяльністю.

Регламент

Провідний викладач:

 

д.е.н., проф. Божкова В.В.

 

 

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета вивчення дисципліни – формування системи теоретичних знань та практичних навичок з організації та ефективної комерційної діяльності посередницьких підприємств.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)  здатність розв’язувати комплексні проблеми пов’язані з організацією діяльності та розвитком посередницьких підприємств, знаходити шляхи збільшення прибутку,  залучати до роботи кваліфіковані кадри;

2)  знати сутність і зміст сучасних концепцій та теоретико-методичних засад посередницької діяльності, прогресивні форми організації посередницьких підприємств на національному та світовому ринках;

3)  уміти вести критичний аналіз існуючих теорій і методів, оцінювати і синтезувати нові методи організації посередницької діяльності;

4)  формувати ефективні комунікації з постачальниками та клієнтами посередницьких підприємств;

5)  самостійно ініціювати створення посередницьких підприємств або пошук нових напрямів діяльності для існуючих на національному і світовому ринках, відповідати за їх реалізацію.

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н. Сагер Л.Ю.

 

 

Креативний менеджмент

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування теоретичних та практичних основ креативного менеджменту, творчої індивідуальності фахівця.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання та розуміння сутності креативності;

- знання підходів до процесу запровадження креативності на підприємстві;

- знання методик щодо розкриття творчої самореалізації спеціаліста в умовах його професійної діяльності в будь-якій компанії;

- знання психологічних вимог до креативного менеджера;

- уміння використовувати на практиці евристичні методи для розвитку креативності особистості;

- навички визначення різних аспектів креативності та демонструвати творчу індивідуальність.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., асистент Летуновська Н.Є.

 

 

Логістика

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни: формування у студентів систематизованого комплексу знань та набуття практичних навичок про принципи, форми та методи управління матеріальними та супроводжуючими їх потоками з урахуванням особливостей вітчизняної економіки.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- концептуальні знання щодо завдань, напрямків та функцій логістики в ринкових умовах;

- знання теоретико-методичних основ організації та ведення логістичної діяльності суб’єктів господарювання;

- навички формувати ефективну логістичну діяльність підприємства; теоретично грамотно і послідовно виявляти проблему, ставити завдання, виділяти суттєві недоліки управління логістичними процесами на підприємстві, опрацьовувати основні пропозиції щодо поліпшення цієї діяльності;

- уміння якісно аналізувати логістичну діяльність підприємства, його організаційні структури та відділи управління логістичними процесами;

- уміння прогнозувати матеріальний потік на основі динамічних рядів та визначати основні показники функціональних сфер логістичної системи;

- уміння вивчати та використовувати сучасні методи аналітичної та проектної роботи у сфері логістичних систем;

- навички визначати потужність матеріального потоку та його інтенсивність;

навички виконувати прогнозні розрахунки потреби підприємства в основних видах ресурсів;

навички визначати кількість необхідного обладнання для зберігання сировини та матеріалів,  а також автомобілів для перевезення вантажу;

-  навички проводити розрахунки основних показників складу та транспортної логістики;

-  навички виконувати аналіз постачальників підприємства за допомогою ABC- та XYZ-аналізу;

-  навички розробляти стратегії у сфері логістики;

навички визначати ефективність використання ресурсів на підприємстві за допомогою нормативного методу;

-  навички організовувати транспортно-складський матеріальний потік, розробляти маршрути руху транспортних засобів.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.

 

 

 

Маркетинг

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування у слухачів цілісної системи знань і навичок, необхідних для орієнтації діяльності підприємства на налагодження і розвиток взаємовигідної і економічно ефективної взаємодії зі споживачами, постачальниками, посередниками та іншими економічними контрагентами на сучасних конкурентних динамічно мінливих національних та міжнародних ринках.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ та проблем сучасного маркетингу, сутність та характеристики його основних видів;

-знання теоретико-методичних основ орієнтації виробництва і збуту на задоволення потреб і запитів споживачів, формування і стимулювання попиту, організації ефективної роботи служби маркетингу на підприємстві;

-вміння застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти основних видів сучасного маркетингу для забезпечення умов тривалого виживання і розвитку підприємства на національному та глобальному ринках;

-навички розробляти і проводити заходи з вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища виробничо-збутової діяльності підприємства;

-навички планування і проведення різних видів ринкових досліджень;

-вміння розроблення та управління номенклатурною політикою на підприємстві, спираючись на потреби і запити споживачів;

-навички розробляти цінові стратегії і цінову політику підприємства;

-вміння володіти маркетинговими методами роботи зі споживачами;

-вміння розробляти бюджети маркетингових заходів і провадити оцінку їх ефективності;

-вміння організовувати і управляти маркетинговою діяльністю на підприємстві.

 

Регламенти

Маркетинг (2 курс)

Маркетинг (курсова робота 2 курс)

Маркетинг (3 курс)

Маркетинг (курсова робота 3 курс)

 

Провідні викладачі:

д.е.н., проф. Ілляшенко С.М.

к.е.н., Голишева Є.О.

к.е.н. Грищенко О.Ф.

к.е.н. Сигида Л.О.

Маркетинг інновацій

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в галузі маркетингу інновацій і інноваційного маркетингу та набуття практичних навичок щодо просування нововведень на ринку товарів і послуг.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ організації і реалізації заходів маркетингу інновацій на підприємстві;

- вміння  визначати найбільш перспективні напрямки інноваційного розвитку підприємства, прийнятні з погляду зовнішніх і внутрішніх умов, на базі нових чи модифікованих товарів (виробів та послуг);

- вміння генерувати та аналізувати ідеї нових товарів, здійснювати їх ефективний відбір;

- навички проведення оцінки комерційних перспектив нових продуктів;

- навички вести аналіз і контролювати відповідність характеристик нового товару потребам ринку на усіх етапах інноваційного процесу;

- вміння розробляти ефективні заходи щодо формування первинного попиту на товарні інновації та їх просування на ринку;

- вміння управляти життєвим циклом товарних інновацій.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С. 

Маркетинг в банку

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування комплексу знань щодо базових принципів, категорій, методів та інструментів банківського маркетингу та формування навичок реалізації маркетингового інструментарію у банківських установах різної спеціалізації.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

знання теоретичних та сучасної практики управління маркетингом у банківській сфері;

знання порядку застосування норм та стандартів в процесі планування та імплементації програми маркетингових заходів для банківських установ та проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту маркетингової діяльності;

уміння здійснювати пошук інформації, необхідної в процесі розроблення і застосування програми маркетингових заходів для банківських установ;

уміння здійснювати економічні розрахунки щодо обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності маркетингової діяльності;

уміння виконувати комплекс робіт з планування та імплементації програми маркетингових заходів для банківських установ.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Грищенко О.Ф.

 

 

Маркетинг в засобах масових комунікацій

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – оволодіти теоретичними та практичними основами управління та функціонування ЗМІ як господарюючого суб’єкта.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретичних та практичних аспектів розроблення концепції засобів масових комунікацій;

-вміння оцінювати та синтезувати нові методи організації діяльності із засобами масових комунікацій;

-навички розв’язувати комплексні проблеми, пов’язані з управлінням економічною та маркетинговою діяльністю засобів масових комунікацій;

-навички написання прес-анонсів і прес-релізів;

-навички самостійно ініціювати організацію прес-конференцій як інструменту ділових комунікацій, здійснювати контроль та нести відповідальність за результати їх проведення.

 

Регламент

Регламент (курсова робота)

Провідний викладач:

 

к.е.н., Грищенко О.Ф.

 

 

Маркетинг послуг

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – навчання студентів теоретичним і практичним ринково орієнтованим підходам, спрямованих на задоволення потреб та запитів споживачів у нематеріальних формах блага – послугах, шляхом формування ефективних взаємовідносин між споживачами та підприємством і управління на цих засадах процесами виробництва, збуту та споживання послуг, що знаходяться в одній часовій площині, з метою максимізації прибутків підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ організації і реалізації заходів маркетингу послуг на підприємстві;

- вміння  досліджувати ринок послуг і аналізувати результати дослідження, виявляти існуючий і потенційний попит споживачів на послуги);

- вміння створювати і підтримувати відповідно до очікувань споживачів середовища обслуговування;

- навички задовольняти потреби контактних працівників, що сприяє поліпшенню якості обслуговування клієнтів компанії;

- навички організовувати науково-дослідну діяльність по створенню і виробництву послуг-новинок;

- вміння оптимізувати асортиментний ряд послуг і системи їх розподілу,     розроблювати цінову політику;

- вміння формувати попит на послуги і стимулювати збут за допомогою засобів комунікаційної політики.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С.

 

 

Маркетинг промислового підприємства

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – Метою курсу є поглиблення знань студентів з маркетингу, залежно від видів вироблюваної продукції галузей промисловості, де вони застосовуються.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання, що теоретико-методологічні, правові і практичні основи створення маркетингових підрозділів промислового підприємства залежно від різновидів маркетингової продукції та сукупності цілей, що мають бути досягнуті в результаті їх функціонування;

- вміння розробити короткострокову, середньострокову, довгострокову маркетингові стратегії промислового підприємства;

- вміння обрати оптимальну структуру маркетингових служб підприємств-виробників різних видів продукції (товарів широкого вжитку, товарів промислового призначення, товарів одиничного виробництва);

- вміння розробити планово-функціональну модель роботи маркетингових служб промислового підприємства;

- вміння запропонувати ідеї створення нових видів вироблюваної продукції;

вміння провести оцінку економічної ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства;

вміння створити карту рейтингу постачальників; розрахувати виробничий запас; обрати форму постачання матеріальних ресурсів;

- вміння провести ревізію окремого структурного маркетингового підрозділу та маркетингової служби в цілому.

Регламент

Провідний викладач:

д.е.н., проф. Тєлєтов О.С.  

Маркетинг територій

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань та практичних навичок дослідження території як ринкового продукту.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання щодо теоретико-методологічних та методичних засад визначення основних елементів маркетингової привабливості території;

-навички дослідження внутрішніх та зовнішніх умов функціонування території;

-навички розроблення комплексу маркетингу для території;

-навички оцінювання маркетингової привабливості території та розроблення її іміджу;

-навички позиціонування території.

Провідний викладач:

 

к.е.н., Сигида Л.О.

Маркетинг у антикризовому менеджменті

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування системи теоретичних та практичних знань щодо організаційно-економічних основ маркетингу в антикризовому управлінні.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання сутності і змісту сучасних маркетингових антикризових стратегій та їх особливості застосування на різних стадіях життєвого циклу;

- вміння розв’язувати комплексні проблеми пов’язані з діагностикою кризових явищ на підприємстві та застосуванням маркетингових інструментів на різних стадіях антикризового управління;

- вміння вести критичний аналіз кризових явищ та кризових факторів, діагностувати симптоми кризи та проводити оцінку ефективності антикризового управління;

- вміння самостійно ініціювати розробку комплексних наукових проектів з розроблення антикризових маркетингових програм, та конкретних рекомендацій щодо їх удосконалення в реальних ринкових умовах і нести відповідальність за результати їх реалізації.

 

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Маркетингові дослідження

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – курсу є поглиблення знань студентів з маркетингових досліджень, залежно від областей застосування

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання, що дослідження бувають вибірковими, а методи одержання маркетингових даних складаються із опитування, спостереження, експерименту та імітації;

- вміння визначати мету проведення маркетингових досліджень;

- вміння розробляти пошукові питання та гіпотези відповідей;

- вміння складати план проведення конкретного дослідження;

- розробити інструкції для інтерв’юєрів;

- вміння провести вибіркове дослідження;

- вміння зібрати, обробити та проаналізувати одержану інформацію і з’ясувати її значущість;

- вміння розробити рекомендації, щодо прийняття відповідних рішень та провести презентацію результатів проведення маркетингових досліджень. 

Регламент

Провідний викладач:

 

д.е.н., проф. Тєлєтов О.С.

 

 

Маркетингові комунікації

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок з організації, проведення і управління маркетинговою комунікаційною діяльністю на підприємствах.

 

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)  концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи сучасні досягнення теорії комунікацій;

2)  уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у комунікаційній діяльності, що передбачає застосування сучасних ринково-орієнтованих теорій та методів аналізу і оцінки:

-     розробки та проведення заходів з вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища виробничо-збутової діяльності підприємства;

-       планування та проведення відповідних видів ринкових досліджень;

-       формування системи стимулювання та просування продукції на ринку;

-       володіння маркетинговими методами роботи зі споживачами;

-       розрахунку бюджету маркетингових заходів і оцінки їх ефективності.

3)  здатність ефективного формування комунікаційної стратегії; самостійного ініціювання креативних комунікаційних заходів;

4)  відповідальність за організацію та управління ефективною маркетинговою комунікаційною діяльністю на підприємстві.

 

Регламент

 

Провідні викладачі:

д.е.н., проф. Божкова В.В.,

к.е.н. Сагер Л.Ю.

Маркетингова політика розподілу

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни: формування системи науково-теоретичних і практичних знань та навичок про методи дослідження, створення і функціонування каналів розподілу, форми і методи роботи посередників у каналах, методологічні та методичні питання вибору і ведення політики розподілення в умовах конкуренції.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

 

-знання теоретико-методичних основ формування, вибору і ведення на маркетингових засадах політики розподілу різних суб’єктів господарювання;

-уміння обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші канали розподілу враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб'єкта господарювання;

-уміння формувати ефективну маркетингову політику розподілу підприємства; самостійно досліджувати, створювати канали розподілу, аналізувати форми і методи роботи посередників у каналах;

-уміння застосовувати маркетингові інструменти при формуванні системи товароруху і механізмів використання каналів розподілу;

-навички визначати оптимальний рівень витрат у процесі товарного руху;

-уміння ефективно управляти та обґрунтовано застосовувати необхідні напрямки удосконалення системи товароруху;

-навички здійснювати оптимальний вибір структури і форми каналу розподілу на основі визначених критеріїв;

-навички аналізувати процеси організації оптових закупівель;

-навички організовувати процес товаропостачання в роздрібній торгівлі;

-навички визначати стратегії маркетингових каналів при формуванні маркетингової політики розподілу.

 

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.

 

Маркетингова товарна політика

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів системи знань про маркетингові методи і процеси планування продукту, головні методологічні та організаційно-методичні принципи оптимізації товарної політики, розроблення товарів та послуг ринкової новизни.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання методологічних та теоретико-методичних основ аналізу та оптимізації товарної політики з позицій повнішого ніж конкуренти задоволення потреб і запитів споживачів;

- вміння виконувати порівняльну оцінку конкурентоспроможності товарів, визначати оптимальні варіанти можливих знижок-надбавок;

- вміння оцінювати якість продукції, формувати систему цілеспрямованого контролю управління якістю;

- навички розроблення заходів з формування споживчого попиту на конкретні товари;

- вміння проводити вибір цільового ринку і виконувати його обґрунтування;

- вміння аналізувати товарну політику підприємства і розробити заходи з підвищення її ефективності;

- навички розробляти товарні марки і бренди і управляти ними.

 

Регламент

Регламент КР

 

Провідний викладач:

 к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С.

Маркетингове ціноутворення

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування системи теоретичних знань і практичних навичок з розроблення, організації, проведення і управління маркетинговою ціновою діяльністю на підприємствах.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи сучасні досягнення теорії ціноутворення;

2)здатність тлумачити, пояснювати та давати оцінку впливу правових норм, в тому числі податкового законодавства на встановлення цін;

3)уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі ціноутворення, зокрема щодо формулювання цілей ціноутворення, ефективного формування цінової стратегії, визначення суми доходів/втрат від здійснення операцій, прогнозування напрямку руху цін тощо;

4)відповідальність за організацію та управління ефективною ціновою політикою на підприємстві;

5)здатність обґрунтовувати напрями змін у ціновій політиці підприємства відповідно до умов, що змінюються, на основі знання, розуміння та володіння відповідними інструментами аналізу та прогнозування.

Регламент

 

Провідні викладачі:

д.е.н., проф. Божкова В.В.,

Сагер Л.Ю.

 

 

Основи маркетинової діяльності

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – ознайомлення студентів із загальними засадами і проблемами маркетингової діяльності, основами майбутньої професії, завданнями і функціями маркетингу вітчизняних підприємств.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)  знання сутності та змісту сучасних концепцій маркетингу, теоретичних та практичних засад маркетингової діяльності;

2)  уміння розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у маркетинговій діяльності, що передбачає застосування сучасних методів аналізу і оцінки, зокрема щодо:

розроблення та проведення заходів з вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства;

планування та проведення відповідних видів ринкових досліджень;

аналізу та розроблення фірмового стилю підприємств та установ;

3)   самостійне ініціювання аналізу маркетингової діяльності підприємства, розроблення маркетингових програм та бізнес-планів, пошук нових напрямів діяльності для існуючих підприємств на національному ринку.

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н. Сагер Л.Ю.

 

 

Ризикологія

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисциплінинабуття теоретичних та практичних знань, що стосуються аналізу, оцінювання й урахування економічних ризиків, а також розроблення заходів, спрямованих на їх зниження.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-  знання теоретичних основ і методик кількісного та якісного аналізу ризику економічної діяльності підприємств і установ, практичні навички застосування відповідних методик;

-   вміння своєчасно і об’єктивно визначити можливі фактори, що спричиняють ризики, а також виконувати оцінку ступеня їх впливу і можливих наслідків дії;

-   навички розв’язувати комплексні проблеми, пов’язані з аналізом ризику в діяльності підприємств з урахуванням специфіки господарюючого суб’єкта і поточної економічної ситуації;

-   навички розробляти ефективні упереджуючі заходи, спрямовані на запобігання, зниження чи компенсацію ризику;

-   навички аналізувати складові економічної безпеки підприємства;

навички самостійно враховувати ризик при прийнятті управлінських рішень в умовах нестабільності середовища господарювання.

 

Регламент

Регламент (курсова робота)

Провідні викладачі:

д.е.н., проф., Ілляшенко С.М.,

к.е.н., доц., Шипуліна Ю.С.,

 

к.е.н., Сигида Л.О.

 

 

Стимулювання збуту та мерчандайзинг

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань та практичних навичок у галузі організації, управління, реалізації та контролю стимулювання збуту підприємств усіх форм організації, а також мерчандайзингової діяльності торговельних підприємств різних рівнів збутової системи.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)знання та розуміння ключових понять мерчандайзингу та стимулювання збуту, можливість критично оцінити ефективність їх застосування у різних практичних ситуаціях;

2)уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у комунікаційній діяльності, що передбачає застосування сучасних ринково-орієнтованих теорій та методів аналізу і оцінки:

-вибір стратегії стимулювання збуту продукції відповідно до діючого законодавства, цілей підприємства, виду маркетингу, ступеня новизни товару та ринку та життєвого циклу товару;

-проводити вибір цільової аудиторії і підбір методів стимулювання під психологічний портрет аудиторії;

-аналізувати товарну політику торговельного підприємства і розробити заходи з підвищення ефективності використання принципів та інструментів мерчандайзингу;

-розробляти та впроваджувати стандарти мерчандайзингу для різних категорій торговельних марок і типів збутових каналів;

-визначати оптимальну структуру витрат на заходи зі стимулювання збуту продукції та мерчандайзингу і на цій основі надавати обґрунтовані висновки і рекомендації;

-визначати оптимальні варіанти управління мерчандайзинговою діяльністю торговельного підприємства;

-оцінювати та аналізувати ефективність проведених заходів зі стимулювання збуту та мерчандайзингу  і розробляти шляхи її підвищення.

3)датність ефективного формування цілей, стратегії стимулювання збуту, самостійного ініціювання креативних комунікаційних заходів.

Регламент 1 (мерчандайзинг)

Регламент 2 (реклама та стимулювання збуту)

Провідні викладачі:

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.,

 

к.е.н. Сагер Л.Ю.

 

 

Теорія мотивації та поведінка споживачів

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань щодо положень, принципів, методів й особливостей здійснення мотивації в різних галузях суспільного виробництва; а також формування системи знань про основні напрямки поширення функцій маркетингу в дослідженні механізмів поведінки споживачів і використанні цих механізмів для активного впливу на процес ухвалення споживачем рішення щодо покупки з метою досягнення мети організації.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання про існуючі теорії мотивації, методи мотивації, а також практичні навички щодо їх застосування в конкретних цілях;

- навички застосування новітніх методів і засобів мотивації персоналу підприємств, споживачів;

вміння визначати структуру мотивації та напрямку впливу на її зміну;

- вміння управляти мотивацією працівників, споживачів та суб’єктів суспільного виробництва;

- вміння досліджувати фактори внутрішнього та зовнішнього впливу на поведінку споживачів, можливостей їх дії для спрямування поведінки споживачів в маркетинговій діяльності організації відповідно до поставленої мети;

- навички роботи зі споживачем і управління його поведінкою.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н. Нагорний Є.І. 

Товарознавство

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисциплінививчення науково-теоретичних основ товарознавства та споживчих властивостей продукції виробничо-технічного призначення, які зумовлюють її споживчу цінність і здатність задовольняти потреби споживача.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання науково-теоретичних основ товарознавства та споживчих властивостей продукції виробничо-технічного призначення;

- вміння визначати споживчі характеристики товарів виробничо-технічного приначення, якими встановлюється їх конкурентоспроможність;

- вміння визначати потребу у товарах виробничо-технічного призначення та займатися їх закупівлею;

- вміння вирішувати питання заміни одних товарів іншими;

- навички оцінювання якості та конкурентоспроможності продукції, а також тенденції розвитку відповідних ринків.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Карпіщенко О. О.

 

 

Управління інноваційним розвитком

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни: формування у студентів знань та практичних навичок щодо виявлення ринково орієнтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства на основі динамічної гармонізації внутрішніх і зовнішніх (які генеруються ринковим середовищем) можливостей розвитку суб’єктів господарювання шляхом постійного пошуку і реалізації нових способів і сфер використання їхнього потенціалу.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

­знання теоретико-методологічних та методичних засад управління розвитком на основі інновацій різних сфер діяльності суб’єктів господарювання;

­-уміння обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші напрямки інноваційного розвитку, прийнятні з погляду зовнішніх і внутрішніх умов враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб'єкта господарювання;

­-навички аналізувати відповідність внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім суб'єктів господарювання, використовуючи певний метод оцінки (SWOT-аналіз, GAP-аналіз, STP-аналіз, SW-аналіз, SNW-аналіз, PEST-аналіз та ін.);

­-навички застосовувати маркетингові інструменти на етапах інноваційного процесу, оцінювати і відбирати інноваційні ідеї;

­-навички виконувати економічне обґрунтування впровадження і реалізації перспективних проектів інноваційного розвитку;

­-навички проводити попередню перевірку й оцінку сформульованих ідей інновації, виконувати перевірку задуму інновації та її об’єктивну оцінку;

­-навички визначати оптимальний рівень витрат на просування інновацій на ринку;

­-навички формувати інформаційну базу для управління напрямками інноваційного розвитку;

-навички виконувати аналіз і оцінку структури інвестицій при інвестуванні проектів інноваційного розвитку суб’єктів господарювання;

­-навички визначати стратегії інноваційного розвитку підприємства.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.