© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького

Спеціальність: 075 "Маркетинг"

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, сьомий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО

 

 

Нормативні навчальні дисципліни

Cистемний аналіз та прийняття управлінських рішень

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування системи знань щодо сучасних методів системних досліджень в сфері управління економічними процесами, а також отримання студентами практичних навичок використання сучасних методів розроблення і прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

– знання теоретичних та методичних основ дослідження операцій, теорії ігор і методів експертних оцінок;

– знання теоретичних та методичних основ прийняття рішень в управлінні бізнес процесами;

– знання логічних та кількісних підходів до вивчення господарських проблем, аналізу альтернатив і прийняття управлінських рішень

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані управлінські задачі та практичні проблеми в підприємницькій сфері із застосуванням теорій та методів системного аналізу;

– уміння розв’язувати складні непередбачуваних задачі і проблеми щодо прийняття управлінських рішень, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;

– навички управління комплексними діями або проектами, здатність брати відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;

– уміння вести критичний аналіз існуючих теорій і методів, оцінювати і синтезувати нові методи системного аналізу та прийняття управлінських рішень.

 

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.

 

к.е.н. Грищенко О.Ф.

Комп'ютерні інформаційні технології в маркетингу

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію інформаційних технологій для виконання науково-дослідних робіт та розробок з маркетингової тематики на підприємстві.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання новітніх підходів та можливостей застосування інформаційних технологій для виконання науково-дослідних -розрахунків з маркетингу;

-навички впровадження інформаційних технологій в процес науково-дослідних розробок з маркетингу на підприємстві з метою удосконалення методики забезпечення маркетингової роботи;

-уміння застосування новітніх спеціалізованих комп’ютерних інформаційних технологій в управлінні маркетингом підприємства;

-навички роботи з прикладним маркетинговим програмним забезпеченням, яке застосовується більшістю вітчизняних та закордонних підприємств для збору та аналізу первинної маркетингової інформації, аналізу ринків збуту, сегментування, управління бізнес-процесами, запасами, для прогнозування, оптимізації товароруху та прийняття управлінських рішень в області управління маркетингом на підприємстві. 

 

Регламент

Провідний викладач

к.е.н., доц. Олефіренко О.М. 

Міжкультурні відносини в маркетингу

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування у студентів належних теоретичних знань і практичних навичок управління міжнародною економічною та маркетинговою діяльністю підприємств (організацій).

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ управління міжнародним бізнесом та міжнародною маркетинговою діяльністю з урахуванням складових міжнародного менеджменту;

-знання основних проблем і перспектив розвитку міжнародного бізнесу та маркетингу в контексті глобалізації бізнесу та їхню специфіку в Україні;

-навички аналізу складових (економічної, соціальної, правової, політичної, культурної) середовища діяльності компанії, що здійснює міжнародні господарські операції;

-вміння обирати конкретні стратегії розвитку бізнесу міжнародної компанії з урахуванням її пріоритетів та особливостей країни;

-навички готувати пропозиції керівництву міжнародної компанії щодо поліпшення мотивації персоналу з урахуванням особливостей національних культур;

-знання визначення конкретних характеристик і вимог до менеджерів, що працюють в умовах певної країни, та їхню здатність пристосовуватись до цих вимог;

-знання розробки маркетингових планів та прийняття управлінських рішень в процесі діяльності міжнародної компанії в певній країні;

-навички розробляти для географічних відділень програми розвитку компанії (реструктуризації, реінжинірингу);

-навички розробляти маркетингову програму просування товарів на міжнародному ринку, включаючи знання основ міжнародних товарної, цінової, комунікаційної та збутової політик.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., Голишева Є.О.

Маркетинг інтелектуальних продуктів

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування у студентів теоретичних та практичних основ правових та економічних аспектів інтелектуальної власності, включаючи особливості маркетингу інтелектуальних продуктів.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ інтелектуальної власності та маркетингу інтелектуальних продуктів, особливостей вітчизняної та міжнародної систем охорони інтелектуальної власності;

-знання основних сучасних проблем вітчизняної системи інтелектуальної власності та маркетингу інтелектуальних продуктів;

-вміння визначати основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності, складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності системи інтелектуальної власності в Україні;

-навички використання на практиці теоретичних та методичних інструментів основних видів сучасного маркетингу та маркетингу інтелектуальної власності для забезпечення умов тривалого виживання і розвитку підприємства на національному та глобальному ринках;

-знання алгоритму правової охорони об’єктів промислової власності, авторського права та суміжних прав;

-навички проведення комерційної оцінки об’єктів інтелектуальної власності;

-навички процедури захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення;

-знання процедури створення ліцензійного договору про передачу прав на використання об’єктів права інтелектуальної власності;

-навички розробляти та використовувати основні маркетингові інструменти для формування маркетингової політики просування інтелектуальних продуктів.

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., Голишева Є.О. 

Маркетинг територій

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань щодо комплексу маркетингу території і споживачі територіального продукту та практичних навичок дослідження території як ринкового продукту.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-спеціалізовані концептуальні знання та сучасні досягнення теорії та практики маркетингу територій;

-уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з оцінюванням маркетингової привабливості території та її позиціонуванням, на основі застосування сучасних ринково-орієнтованих теорій та методів аналізу і оцінювання;

-навички дослідження внутрішніх та зовнішніх умов функціонування території;

-навички формування іміджу території ;

-навички самостійно ініціювати розроблення комплексних програм розвитку територій у складних і непередбачуваних умовах, здійснювати контроль та нести відповідальність за результати їх реалізації.

 

Провідний викладач:

 

к.е.н., Сигида Л.О.

Маркетинг у антикризовому менеджменті

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування системи теоретичних та практичних знань щодо організаційно-економічних основ маркетингу в антикризовому управлінні.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання сутності і змісту сучасних маркетингових антикризових стратегій та їх особливості застосування на різних стадіях життєвого циклу;

- вміння розв’язувати комплексні проблеми пов’язані з діагностикою кризових явищ на підприємстві та застосуванням маркетингових інструментів на різних стадіях антикризового управління;

- вміння вести критичний аналіз кризових явищ та кризових факторів, діагностувати симптоми кризи та проводити оцінку ефективності антикризового управління;

- вміння самостійно ініціювати розробку комплексних наукових проектів з розроблення антикризових маркетингових програм, та конкретних рекомендацій щодо їх удосконалення в реальних ринкових умовах і нести відповідальність за результати їх реалізації.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Маркетинговий менеджмент

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – розгляд теоретико-методичних основ організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності підприємства та вивчення поняття, категорії, системи та процесів маркетингового менеджменту.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання системи методів та алгоритмів управління маркетинговою діяльністю на підприємстві;

- уміння визначати оптимальні варіанти управління маркетинговою діяльністю підприємства;

- навички формування цілей, розроблення стратегії і тактики для їх досягнення, забезпечення і контролю впровадження розроблених заходів у сфері маркетингової діяльності суб’єкта господарювання;

- уміння здійснювати вибір цільового ринку і виконування його обґрунтування;

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.

 

Методологія наукових досліджень

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – оволодіння базовими знаннями в галузі теоретичних та емпіричних методів наукового дослідження, а також їх особливостями відповідно до спеціальності «Маркетинг».

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретичних та практичних аспектів організації наукових досліджень;

- вміння організовувати науково-дослідний процес, оволодіння вимогами до здійснення наукових досліджень;

- знання сутності і змісту сучасних методів наукових досліджень: емпіричних та теоретичних;

- вміння формулювати результати наукових досліджень, здійснювати оцінку їх ефективності, визначати народногосподарське значення та перспективи впровадження;

- вміння формувати ефективні діалогові (дво- і багатосторонні) комунікації з науковою спільнотою у обраній предметній галузі, а також з потенційними і фактичними споживачами інтелектуальних продуктів;

- вміння самостійно ініціювати розробку комплексних наукових проектів з використанням сучасної методології в системі наукових досліджень в маркетинговій діяльності та ринкових технологій.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Методологія прикладних досліджень у маркетингу

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в галузі теоретичних та експериментальних методів дослідження та набуття практичних навичок щодо застосування методів прикладних наукових досліджень у маркетингу.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

знання теоретичних основ прикладних маркетингових досліджень;

уміння використовувати та аналізувати етапи проведення прикладних наукових досліджень;

знання методичних підходів, які використовуються в прикладних наукових дослідженнях;

знання структури наукових досліджень;

уміння здійснювати аналіз первинної та вторинної інформації, аналіз проведених досліджень та формувати висновки та пропозиції, оцінку ефективності прикладних наукових досліджень;

-  здатність творчо підходити до застосування на практиці методів прикладних досліджень у маркетингу;

навички оформлення результатів наукових досліджень;

навички здійснення прикладних маркетингових досліджень ринку, можливостей і загроз підприємства, конкурентного середовища.

 

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Методологія прикладних досліджень у маркетингу

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в галузі теоретичних та експериментальних методів дослідження та набуття практичних навичок щодо застосування методів прикладних наукових досліджень у маркетингу.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

 

-знання теоретичних основ прикладних маркетингових досліджень;

-уміння використовувати та аналізувати етапи проведення прикладних наукових досліджень;

-знання методичних підходів, які використовуються в прикладних наукових дослідженнях;

-знання структури наукових досліджень;

-уміння здійснювати аналіз первинної та вторинної інформації, аналіз проведених досліджень та формувати висновки та пропозиції, оцінку ефективності прикладних наукових досліджень;

-здатність творчо підходити до застосування на практиці методів прикладних досліджень у маркетингу;

-навички оформлення результатів наукових досліджень;

-навички здійснення прикладних маркетингових досліджень ринку, можливостей і загроз підприємства, конкурентного середовища.

 

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Некомерційний маркетинг

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо застосування заходів некомерційного маркетингу на регіональному та державному рівнях.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1) концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи сучасні досягнення теорії некомерційного маркетингу;

2)  уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що передбачає застосування сучасних ринково-орієнтованих теорій та методів аналізу і оцінки:

-визначати оптимальні варіанти управління некомерційною маркетинговою діяльністю підприємства;

-формулювати цілі, розробляти стратегію і тактику для їх досягнення, забезпечувати і контролювати впровадження розроблених заходів некомерційного маркетингу;

-проводити вибір цільової аудиторії і підбір методів впливу;

-формувати ефективні комунікації з контактними аудиторіями;

-самостійно ініціювати створення некомерційних організацій або пошук нових напрямів діяльності для існуючих на  регіональному та державному рівнях, відповідати за їх реалізацію.

3)  здатність ефективного формування комунікаційної стратегії; самостійного ініціювання креативних комунікаційних заходів;

4)  відповідальність за організацію та управління ефективною маркетинговою діяльністю некомерційних організацій.

 

Регламент

 

Провідні викладачі:

д.е.н., проф. Божкова В.В., Сагер Л.Ю.

Рекламний менеджмент

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисциплінипоглиблення знань студентів з рекламного менеджменту, що охоплює весь рекламний процес від дослідження рекламного ринку до створення кінцевого рекламного продукту та оцінки ефективності проведення рекламних кампаній в залежності від областей застосування.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

знання з історії розвитку реклами;

знання з психологічного впливу реклами на споживачів;

знання теоретико-методологічних, правових і практичних основ створення рекламного продукту;

- вміння проводити маркетингові дослідження на ринку рекламних продуктів;

- вміння обрати оптимальну сукупність рекламних носіїв для вироблюваних продуктів різних видів (товарів широкого вжитку, товарів промислового призначення, товарів одиничного виробництва);

- вміння оцінити психологічний вплив реклами на читача, слухача, глядача;

- вміння розробити стратегію створення того чи іншого рекламного продукту та розрахувати рекламний бюджет;

- вміння розробити текст рекламного повідомлення для друкованої, газетної, радіо та телевізійної реклами;

- вміння розробити рекламну кампанії, створити її медіа-план, підібрати ЗМІ для її здійснення та спрогнозувати оцінку її провести оцінку ефективності;

- вміння провести ревізію окремого рекламного повідомлення або заходу, конкретної рекламної кампанії та рекламного менеджменту в цілому.

Регламент

Провідний викладач:

 

д.е.н., проф. Тєлєтов О.С.

Соціальний маркетинг

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів знань про основні завдання, рівні, напрямки та функції соціального маркетингу.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання сутності і змісту поняття соціального маркетингу;

- знання видів інструментів соціального маркетингу;

- навички оцінювання ефективності реалізації інструментів соціального маркетингу;

- навички визначати наявні результати здійснення соціальних програм різних напрямків;

- уміння здійснювати аналіз проблем сфери соціального маркетингу та надавати рекомендації щодо їх подолання;

- уміння розробляти концепцію інноваційних програм з урахуванням концепції соціальної відповідальності.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., асистент Летуновська Н.Є.

Стратегічний маркетинг

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань з маркетингових стратегій і практичних навичок управління стратегічною маркетинговою діяльністю підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- вміння розв’язувати комплексні проблеми пов’язані з організацією маркетингового стратегічного планування та знаходити шляхи підвищення ефективності обраних стратегій;

- знання сутності і змісту сучасних маркетингових стратегій та їх особливостей застосування на різних рівнях корпоративного управління;

- вміння проводити критичний аналіз існуючих теорій і методів вибору маркетингових стратегій та оцінювати їх ефективність;

- вміння самостійно ініціювати розробку комплексних наукових проектів з розроблення маркетингових стратегій підприємств, та конкретних рекомендацій щодо їх удосконалення в реальних ринкових умовах і нести відповідальність за результати їх реалізації.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Товарна інноваційна політика

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань про головні напрямки розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вигідних товарів

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання щодо найбільш перспективних напрямків інноваційного розвитку підприємства, прийнятних із погляду зовнішніх і внутрішніх умов, на базі нових чи модифікованих товарів (виробів та послуг);

-знання теоретико-методичних основ формування товарної інноваційної політики підприємств;

-навички використання сучасних методів і прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам.

-навички вести оцінку комерційних перспектив нових продуктів;

-навички вести аналіз і контролювати відповідність характеристик нового товару потребам ринку на усіх етапах інноваційного процесу;

-навички розробляти ефективні заходи формування первинного попиту на товарні інновації та їх просування на ринку;

-навички управляти життєвим циклом товарних інновацій.

Регламент

Провідні викладачі:

д.е.н., проф., Ілляшенко С.М.,

к.е.н., доц., Шипуліна Ю.С.,

 

к.е.н., Сигида Л.О.

Управління іміджем

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів цілісної системи знань щодо ринково-орієнтованого управління іміджем підприємства, набуття навичок його діагностики як у цілому, так і за окремими його складовими та їх елементами.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ управління іміджем підприємств;

-  вміння  проводити діагностику та аналіз іміджу підприємства, контролювати відповідність його іміджу потребам ринку та контрагентів на усіх етапах життєвого циклу товару;

-  вміння  проводити оцінку іміджу продукції та візуального іміджу підприємства;

-  вміння  складати та аналізувати структуру іміджу підприємства;

-  вміння  аналізувати імідж керівника та персоналу підприємства;

визначати та обґрунтовувати найбільш прийнятний імідж-проект для підприємства.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., асистент Гайдабрус Н.В.