© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького

Спеціальність: 073 "Менеджмент"

Освітня програма: 073.2 "Управління інноваційною діяльністю"

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Другий (магістерський) рівень, сьомий рівень НРК, другий цикл РК-ЄПВО

 

Нормативні навчальні дисципліни

 

Інноваційний менеджмент

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів цілісної системи знань щодо інновацій та механізму управління ними, набуття навичок управління інноваційними процесами на підприємстві, в галузі, регіоні та країні.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання методологічних та теоретико-методичних основ, а також проблем організації та управління інноваційною діяльністю;

- вміння застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти інноваційного менеджменту для управління інноваційною діяльністю на рівні держави, регіону, окремого підприємства.

Регламент

Регламент КР

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С.

Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності 2

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисциплінививчення теоретичних та практичних основ правових та економічних аспектів інтелектуальної власності, включаючи особливості інноваційної діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ інтелектуальної власності в інноваційній діяльності, особливостей вітчизняної та міжнародної систем охорони інтелектуальної власності;

- вміння визначати основні поняття системи правової охорони інтелектуальної власності, складові міжнародної системи охорони інтелектуальної власності системи інтелектуальної власності в Україні;

- знання алгоритму правової охорони об’єктів промислової власності;

- знання алгоритму правової охорони об’єктів авторського права та суміжних прав;

- навички проведення комерційної оцінки об’єктів інтелектуальної власності;

- навички процедури захисту прав інтелектуальної власності у разі їх порушення;

- знання процедури створення ліцензійного договору про передачу прав на використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., Голишева Є.О.

Інформаційні системи в інноваційній діяльності

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію інформаційних систем та технологій в управлінні інноваційною діяльністю.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретичних основ застосування новітніх інформаційних систем та технологій в інноваційній діяльності;

-знання складу інформаційного забезпечення інноваційної діяльності різних суб’єктів ринку та особливостей застосування окремих елементів;

-вміння застосовувати інформаційні системи в інноваційній діяльності, зокрема для розрахунку економічних показників проектів, створення презентаційних матеріалів, пошуку спеіалізованої інформації;

-вміння визначати потребу підприємства у застосуванні інформаційних систем для виконання завдань з управління інноваційною діяльністю;

-вміння застосовувати готові програмні рішення для організації інноваційного процесу;

-навички роботи з конфіденційною інформацією та її захисту від зловмисників.

 

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Карпіщенко О. О.

Брендинг

 

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни –– набуття теоретичних знань про створення та управління брендами: сутність бренду, місце і роль у формуванні і розвитку конкурентних позицій підприємства на ринку, стратегії брендингу; формування у студентів практичних навичок щодо створення сильних та цікавих споживачам брендів, економічної оцінки бренду та розробки дієвої стратегії його розвитку.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

  • знання про творчий потенціал та джерела креативності бренду;

  • знання основних принципів створення успішних та яскравих брендів;

  • знання теоретико-методичних основ бренд-менеджменту як процесу створення, просування торговельної марки, корегування її позиції на ринку;

  • вміння правильно визначити індивідуальність бренду;

  • вміння аналізувати конкурентне середовище власного бренду;

  • навички створення креативної рекламної компанії бренду;

  • вміння створювати бренд як сукупність атрибутів виробника чи товару;  

  • навички виконувати економічну оцінку вартості бренду;

  • вміння розробляти ефективні заходи розвитку бренду;

  • навички визначати економічну ефективність бренду.

 

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., ст. викл. Івашова Н.В.

 

 

 

Діагностика потенціалу інноваційного розвитку

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисциплінинавчання студентів теоретичним і практичним підходам до діагностики потенціалу інноваційного розвитку підприємства та вибору на цій основі раціональних шляхів його розвитку і реалізації.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)     уміння організувати спільну роботу, в тому числі міждисциплінарних команд, уміння поставити завдання учасникам групи, делегувати відповідальність з метою успішного виконання проекту;

2)    знання ключових понять, теорій інноваційного розвитку, можливість критично оцінити ефективність їх застосування у різних практичних ситуаціях;

3)    здатність провести реальну діагностику потенціалу підприємства, в тому числі, базуючись на управлінській звітності та результатам ринкових досліджень, сформулювати відповідні висновки та рекомендації;

4)     уміння використовувати відповідні методи діагностики потенціалу підприємств для планування, прийняття рішень, оцінки ефективності та контролю інноваційної діяльності в різних умовах ведення бізнесу;

5)     здатність обґрунтовувати напрями змін у інноваційній діяльності відповідно до умов, що змінюються, на основі володіння відповідними інструментами діагностики.

Регламент

 

Провідні викладачі:

к.е.н., доц. Шипуліна Ю.С.;

к.е.н. Сагер Л.Ю.

Економіка інноваційного підприємства

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування системи спеціальних знань та практичних навичок у галузі аналізу та планування показників господарсько-виробничої діяльності підприємства, що займається інноваційною діяльністю, з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ економічного механізму функціонування інноваційного підприємства, формування та використання його потенціалу з метою оптимізації економічних результатів;

-вміння визначати та планувати виробничі потужності інноваційного підприємства з урахуванням стратегічної мети діяльності та конкурентних умов ринку;

-вміти оцінювати стан основних фондів та ефективність використання оборотних оборотних коштів;

-вміти визначати продуктивність праці;

-вміти аналізувати та планувати собівартість продукції, формувати ціну та визначати основні чинники, що впливають на неї;

-вміти оцінювати техніко-економічний рівень і конкурентоспроможність продукції.

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Карпіщенко О. О.

 

Міжнародний менеджмент

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліниформування у студентів теоретичних знань і практичних навичок управління міжнародною економічною діяльністю підприємств.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретико-методичних основ управління міжнародним бізнесом з урахуванням складових міжнародного менеджменту;

-знання основних проблем і перспектив розвитку міжнародного бізнесу та менеджменту в контексті глобалізації бізнесу та їхню специфіку в Україні;

-навички аналізу складових (економічної, соціальної, правової, політичної, культурної) середовища діяльності компанії, що здійснює міжнародні господарські операції;

-вміння обирати конкретні стратегії розвитку бізнесу міжнародної компанії з урахуванням її пріоритетів та особливостей країни;

-навички готувати пропозиції керівництву міжнародної компанії щодо поліпшення мотивації персоналу з урахуванням особливостей національних культур;

-знання визначення конкретних характеристик і вимог до менеджерів, що працюють в умовах певної країни, та їхню здатність пристосовуватись до цих вимог;

-знання розробки маркетингових планів та прийняття управлінських рішень в процесі діяльності міжнародної компанії в певній країні;

-навички розробляти для географічних відділень програми розвитку компанії (реструктуризації, реінжинірингу).

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., Голишева Є.О.

Маркетинг інновацій

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в галузі маркетингу інновацій і інноваційного маркетингу та набуття практичних навичок щодо просування нововведень на ринку товарів і послуг.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ організації і реалізації заходів маркетингу інновацій на підприємстві;

- вміння  визначати найбільш перспективні напрямки інноваційного розвитку підприємства, прийнятні з погляду зовнішніх і внутрішніх умов, на базі нових чи модифікованих товарів (виробів та послуг);

- вміння генерувати та аналізувати ідеї нових товарів, здійснювати їх ефективний відбір;

- навички проведення оцінки комерційних перспектив нових продуктів;

- навички вести аналіз і контролювати відповідність характеристик нового товару потребам ринку на усіх етапах інноваційного процесу;

- вміння розробляти ефективні заходи щодо формування первинного попиту на товарні інновації та їх просування на ринку;

- вміння управляти життєвим циклом товарних інновацій.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С.

Методологія наукових дослідждень

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в галузі теоретичних та експериментальних методів дослідження та набуття практичних навичок щодо застосування експериментальних, теоретичних, історіографічних, порівняльно-аналітичних та інших методів.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання теоретичних основ методології наукових досліджень;

-уміння використовувати та аналізувати етапи проведення наукових досліджень;

-знання методичних підходів, які використовуються в наукових дослідженнях;

-знання структури наукових досліджень;

-уміння здійснювати аналіз проведених досліджень та формувати висновки та пропозиції, здійснювати оцінку ефективності наукових досліджень;

-здатність творчо підходити до застосування методів наукових досліджень на практиці, методів пошуку нових технічних рішень;

-навички оформлення результатів наукових досліджень.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.

Мотивація інноваційної діяльності

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування знань про основні положення, принципи, методи й особливості здійснення мотивації інноваційної діяльності суб’єктів інноваційного процесу в різних галузях суспільного виробництва та практичні навички щодо їх застосування в конкретних цілях.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання про існуючі теорії мотивації, методи мотивування інноваційної діяльності, а також практичні навички щодо їх застосування в конкретних цілях;

- навички застосування новітніх методів і засобів мотивації персоналу підприємств, споживачів в умовах інноваційної діяльності;

- вміння визначати структуру мотивації та напрямку впливу на її зміну;

- вміння управляти мотивацією працівників, споживачів та суб’єктів інноваційного процесу;

- вміння визначати напрямки інноваційного розвитку підприємства з урахуванням інтересів суб’єктів ринку;

- навички мотивації екологізації суспільного виробництва та споживання.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.

Мотивація інноваційної діяльності

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування знань про основні положення, принципи, методи й особливості здійснення мотивації інноваційної діяльності суб’єктів інноваційного процесу в різних галузях суспільного виробництва та практичні навички щодо їх застосування в конкретних цілях.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання про існуючі теорії мотивації, методи мотивування інноваційної діяльності, а також практичні навички щодо їх застосування в конкретних цілях;

- навички застосування новітніх методів і засобів мотивації персоналу підприємств, споживачів в умовах інноваційної діяльності;

вміння визначати структуру мотивації та напрямку впливу на її зміну;

- вміння управляти мотивацією працівників, споживачів та суб’єктів інноваційного процесу;

- вміння визначати напрямки інноваційного розвитку підприємства з урахуванням інтересів суб’єктів ринку;

- навички мотивації екологізації суспільного виробництва та споживання.

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.

Патентно-кон’юнктурні дослідження та захист комерційних таємниць

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування системи теоретичних знань та практичних навиків щодо проведення патентних досліджень при здійсненні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, порядку пошуку патентної інформації та документації; а також формування системи теоретичних знань щодо сутності поняття комерційної таємниці та особливостей її охорони та захисту в Україні.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання основ патентознавства, законів та підзаконних актів у галузі патентного законодавства та комерційної таємниці;

- навички щодо процедури оформлення і отримання патенту на винахід;

- вміння здійснювати тематичний пошук - пошук аналогів і прототипів виробів, процесів;

- навички проведення патентних досліджень по ДСТУ 3575-97;

- навички моніторингу інноваційної діяльності конкурентів;

- вміння відрізняти комерційну таємницю від державної таємниці та конфіденційної інформації;

- навички створення необхідного рівня захисту інформації на підприємстві.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.

Провайдинг інновацій

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів цілісної системи знань і навичок, необхідних для управління впровадженням інновацій в нові технології, продукти, організаційні і управлінські рішення, управління інноваційною політикою на рівні держави, регіону і окремого підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання методологічних та теоретичних основ, а також проблем управління впрова-дженням інновацій, сутність та характеристики основних елементів провайдингу інновацій;

- вміння застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти провайдингу інновацій для управління впровадженням інновацій на рівні держави, регіону і окремого підприємства.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С.

Провайдинг інновацій

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування у студентів цілісної системи знань і навичок, необхідних для управління впровадженням інновацій в нові технології, продукти, організаційні і управлінські рішення, управління інноваційною політикою на рівні держави, регіону і окремого підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання методологічних та теоретичних основ, а також проблем управління впрова-дженням інновацій, сутність та характеристики основних елементів провайдингу інновацій;

- вміння застосовувати на практиці теорію та методичні інструменти провайдингу інновацій для управління впровадженням інновацій на рівні держави, регіону і окремого підприємства.

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С.

Психологія і лідерство в управлінні інноваційними проектами

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців; сприяння їх особистісному зростанню; формування інтелектуальної мобільності і динамічної психологічної адаптації, зокрема навичок регулювання власного психологічного стану, міжособистісних та ділових взаємовідносин під час управління інноваційними проектами.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання основ щодо формування уявлення про предмет, структуру, методологію психологічної науки;

- навички застосування психологічних механізмів взаємодії людини з природним і соціальним середовищем;

навички опанування закономірностей ефективної комунікації, що дозволяє виконувати поставлені задачі найбільш гуманним та економічним шляхом;

- вміння усвідомити гуманістичну природу психологічного знання;

- вміння аналізувати основні процеси та явища внутрішнього світу людини;

- навички будівництва універсальної мікромоделі соціальної взаємодії у процесі суспільної діяльності та особистого життя;

- навички використовувати засоби оптимізації і здійснювати саморегуляцію в процесі соціальної взаємодії.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.

Психологія і лідерство в управлінні інноваційними проектами

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців; сприяння їх особистісному зростанню; формування інтелектуальної мобільності і динамічної психологічної адаптації, зокрема навичок регулювання власного психологічного стану, міжособистісних та ділових взаємовідносин під час управління інноваційними проектами.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання основ щодо формування уявлення про предмет, структуру, методологію психологічної науки;

- навички застосування психологічних механізмів взаємодії людини з природним і соціальним середовищем;

навички опанування закономірностей ефективної комунікації, що дозволяє виконувати поставлені задачі найбільш гуманним та економічним шляхом;

- вміння усвідомити гуманістичну природу психологічного знання;

- вміння аналізувати основні процеси та явища внутрішнього світу людини;

- навички будівництва універсальної мікромоделі соціальної взаємодії у процесі суспільної діяльності та особистого життя;

- навички використовувати засоби оптимізації і здійснювати саморегуляцію в процесі соціальної взаємодії.

Провідний викладач:

 

к.е.н. Нагорний Є.І.

Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування системи знань щодо сучасних методів системних досліджень в сфері управління економічними процесами, а також отримання студентами практичних навичок використання сучасних методів розроблення і прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

–знання теоретичних та методичних основ дослідження операцій, теорії ігор і методів експертних оцінок;

знання теоретичних та методичних основ прийняття рішень в управлінні бізнес процесами;

знання логічних та кількісних підходів до вивчення господарських проблем, аналізу альтернатив і прийняття управлінських рішень

здатність розв’язувати складні спеціалізовані управлінські задачі та практичні проблеми в підприємницькій сфері із застосуванням теорій та методів системного аналізу;

уміння розв’язувати складні непередбачуваних задачі і проблеми щодо прийняття управлінських рішень, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;

навички управління комплексними діями або проектами, здатність брати відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;

уміння вести критичний аналіз існуючих теорій і методів, оцінювати і синтезувати нові методи системного аналізу та прийняття управлінських рішень.

 

Регламент

 

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.

 

к.е.н. Грищенко О.Ф.

Співробітництво в міжнародній інноваційній діяльності

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – вивчення особливостей міжнародного економічного співробітництва, обміну інтелектуальною власністю та науково-технічними знаннями.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання основних видів міжнародного виробничо-технічного співробітництва;

-знання основних форм здійснення економічного співробітництва, методів та інструменти їх реалізації;

-знання напрямів вдосконалення економічного співробітництва в умовах глобалізації економіки;

-володіння міжнародною методикою економічного обґрунтування питань комерційної торгівлі;

-здатність узагальнювати практику ефективного використання конкретних форм і методів економічного співробітництва в міжнародному бізнесі;

-володіння інструментами та методами вибору й реалізації форм економічного співробітництва в міжнародному бізнесі;

-навички управляти процесом вибору тієї чи іншої форми або методу міжнародного співробітництва;

-здатність приймати грамотні управлінські рішення в контексті реалізації конкретної форми міжнародного співробітництва.

 

Провідний викладач:

 

к.е.н. Ващенко Т.В.  

Стратегічне управління інноваційним розвитком

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування практичних навичок і вмінь щодо розроблення та реалізації стратегій у швидкозмінному середовищі, розвитку інноваційного потенціалу об’єктів аналізу.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання основ стратегічного управління інноваційним розвитком;

- знання критеріальної бази забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком;

- навички здійснення ґрунтовного аналізу методів визначення рівня інноваційного розвитку підприємства, пошуку та аналізу інноваційних можливостей, методів стратегічного аналізу підприємств;

- навички здійснення реального стратегічного аналізу, зокрема базуючись на управлінській звітності та результатах ринкових досліджень;

- уміння використовувати відповідні міжнародно визнані методи стратегічного управління для планування, ухвалення рішень, оцінювання ефективності та контролю інноваційної діяльності в різних умовах ведення бізнесу;

- уміння застосовувати на практиці систему збалансованих показників для реалізації стратегії інноваційної розвитку;

- здатність оцінювати етичну відповідальність управлінця, зокрема принципів кодексу поведінки професійних організацій, усвідомлювати етичні дилеми і наслідки рішень.

 

Регламент

Провідні викладачі:

к.е.н., ст. викладач Сагер Л.Ю.

к.е.н., асистент Летуновська Н.Є.

 

Трансфер технологій

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань з трансферу технологій та практичних навичок у галузі передачі технологій (всередині держави та на міжнародних ринках) та економічного обґрунтування цих процесів

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-          знання теоретико-методичних основ трансферу технологій;

-          знання сутності трансферу технологій та особливостей його застосування;

-          знання основних правових та економічних питань із забезпечення процесів створення нових технологічних процесів;

-          вміння щодо оцінки економічної складової комерціалізації інновацій.

-          вміння визначати можливість участі підприємства у трансфері технологій;

-          вміння застосовувати методи оцінки економічної ефективності комерціалізації технологій;

-          вміння визначати можливі перешкоди на шляху залучення технології до трансферу.

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н., доц. Карпіщенко О. О.

Управління інноваційними проектами

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію управління проектами з метою управління інноваційними проектами на підприємстві.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання новітніх підходів до застосування методів управління проектами на підприємствах;

-навички впровадження систем управління проектами на підприємстві з метою оптимізації бізнес-процесів та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень;

-знання міжнародних і національних стандартів з управління проектами;

-навички управління комунікаціями проекту;

-уміння здійснювати експертизу інноваційних проектів і рішень, науково-технічну й комерційну експертизи;

нання видів науково-технічних програм у сфері інноваційної діяльності.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Олефіренко О.М.

Управління інноваційними проектами

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію управління проектами з метою управління інноваційними проектами на підприємстві.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання новітніх підходів до застосування методів управління проектами на підприємствах;

-навички впровадження систем управління проектами на підприємстві з метою оптимізації бізнес-процесів та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень;

-знання міжнародних і національних стандартів з управління проектами;

-навички управління комунікаціями проекту;

-уміння здійснювати експертизу інноваційних проектів і рішень, науково-технічну й комерційну експертизи;

-знання видів науково-технічних програм у сфері інноваційної діяльності.

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Олефіренко О.М.

Управління інноваційними ризиками

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо аналізу, оцінки й урахування інноваційних ризиків, а також розробки заходів, спрямованих на їхнє запобігання, зниження або компенсацію.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання понятійного апарата дисципліни;

-знання теоретичних основ якісного і кількісного аналізу інноваційних ризиків у діяльності підприємств;

-навички здійснення аналізу й оцінки інноваційних ризиків;

-знання методичних підходів до розробки заходів спрямованих на зниження ризиків;

-знання методів прийняття господарських рішень в умовах неповної визначеності і ризику;

-навички використання результатів кількісного аналізу інноваційних ризиків в практичній діяльності для прийняття економічно ефективних господарських рішень.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Олефіренко О.М.

Управління якістю і сертифікація продукції

Всі дисципліни за освітньою програмою "Управління інноваційною діяльністю" >>

 

Мета дисципліни – формування системи знань з теорії та методології управління, оцінки та контролю якості для різних видів товарів (продукції, послуг).

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

знання базових принципів, категорій, методів та інструментів управління якістю, стандартизації і сертифікації;

уміння працювати із нормативною документацією у галузі стандартизації та сертифікації;

навички оперувати показниками якості продукції і послуг: вимірювати та здійснювати аналіз показників якості предметів (продукції і т.д.) і процесів (послуг, праці, вимірів, рішень і т.д);

уміння здійснювати пошук інформації, необхідної в процесі розроблення і застосування стандартів на вироби;

навички застосування статистичних методів управління якістю у процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій;

уміння інтегрувати стратегію управління якістю в загальну систему стратегічного маркетингу підприємства;

уміння здійснювати економічні розрахунки щодо обґрунтування організаційно-технічних рішень, спрямованих на підвищення якості та продуктивності;

Регламент

Провідний викладач:

 

к.е.н. Грищенко О.Ф.