© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Товарна інноваційна політика

Всі дисципліни за ОР "магістр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань про головні напрямки розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вигідних товарів

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

-знання щодо найбільш перспективних напрямків інноваційного розвитку підприємства, прийнятних із погляду зовнішніх і внутрішніх умов, на базі нових чи модифікованих товарів (виробів та послуг);

-знання теоретико-методичних основ формування товарної інноваційної політики підприємств;

-навички використання сучасних методів і прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам.

-навички вести оцінку комерційних перспектив нових продуктів;

-навички вести аналіз і контролювати відповідність характеристик нового товару потребам ринку на усіх етапах інноваційного процесу;

-навички розробляти ефективні заходи формування первинного попиту на товарні інновації та їх просування на ринку;

-навички управляти життєвим циклом товарних інновацій.

Регламент

Провідні викладачі:

д.е.н., проф., Ілляшенко С.М.,

к.е.н., доц., Шипуліна Ю.С.,

 

к.е.н., Сигида Л.О.