A list of Melnik Y. publications 2006

<< Return to Melnik Y. page

<< 2005

2006

Monographs:

  1. Линник Ю.М. Критерії вибору стратегії стимулювання збуту продукції / Ю.М. Линник // Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія ; за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – С. 530-550.

Articles in professional journals:

  1. Линник Ю.М. Урахування екологічного фактору в організації процесу стимулювання збуту продукції / Ю.М. Линник // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2006. – №7. – С. 58-63.

Abstracts of conferences:

  1. Линник Ю.М  Формування оптимальної структури витрат на реалізацію стратегій зі стимулювання збуту продукції / Ю.М. Линник // Проблемы развития финансовой системы Украины : Сб. трудов ІІ международной науч.-практ. конф. аспирантов и студентов (Симферополь, 2006). – Симферополь : Изд МОО «Центр стабилизации», 2006. – С. 142-143.
  2. Линник Ю.М. IN-STORE TV як аналог телевізійної реклами: перспективи розвитку / Ю.М. Линник // Збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «ТЕХНОЛОГІЯ - 2006» ; СТІ ім. В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2006. – Ч. 4. – С. 71-72.
  3. Линник Ю.М. Сучасний підхід до класифікації ATL та BTL інструментів / Ю.М. Линник // Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (20-29 квітня 2006 р.). – Том 2. – Суми : Вид-во СумДУ, 2006. – С. 93-94.
  4. Linnik Y. Consumer promotion of ecologically dangerous goods and services / Yuliya Linnik // Economics for Ecology : 12-th International Students Conference, May 3-7, 2006. – Sumy, 2006. – P. 86-87.
  5. Линник Ю.М. Класифікація екологічних товарів та послуг залежно від їх внеску в суспільний розвиток / Ю.М. Линник // Політологічні, соціологічні та психологічні виміри перехідного суспільства: як зробити реформи успішними : збірник матеріалів Третьої міжнародної наукової конференції, 22-24 червня 2006 р. – Т. 2. – Суми : Вид-во СумДУ,  2006. – С. 29-32.

2007 >>