A list of Melnik Y. publications 2008

<< Return to Melnyk Y. page

<< 2007

2008

Monographs:

 1. Мельник Ю.М. Інновації в рекламі продукції на національному та регіональному рівнях / Ю.М. Мельник // Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу : монографія / за ред. д.е.н, професора С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 366-373.

Tutorials:

 1. Божкова В.В., Мельник Ю.М. Розділ 10. Маркетинговий менеджмент. Бізнес-адміністрування: магістерський курс : підручник / За ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника, д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка та к.е.н., доц. І.М. Сотник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 383 – 411. усього (896)

Articles in professional journals:

 1. Мельник Ю.М. Проблеми формування регіональних стратегій в контексті сталого розвитку / Ю.М. Мельник // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – №1. – С. 159-165.
 2. Мельник Ю.М. Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ «Еко-Сумщина» / [Л.Г. Мельник, П.С. Качур, О.Ф. Балацький та ін.]. – Механізм регулювання економіки. – 2008. – №1. – С. 11-22.
 3. Мельник Ю.М. Аналіз чинників впливу при виборі регіональної стратегії екологічно сталого розвитку (на прикладі Сумської обл.) / Ю.М. Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2008. - № 4. – Tом 2.– С. 159-165.
 4. Мельник Ю.М. Стратегії забезпечення сталого розвитку як основа управління екологічно орієнтованим розвитком регіону / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 224: [в 5 т.]. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2008. – Т. ІІІ. – С. 774-780.

Abstracts of conferences:

 1. Мельник Ю.М. Єдність урахування економічних, соціальних і екологічних показників – основа реалізації концепції сталого розвитку / Ю.М. Мельник // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2008 р. – Ч. ІІ. – Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2008. – С. 240-243.
 2. Мельник Ю.М. Організаційно-економічний механізм реалізації стратегій забезпечення сталого розвитку регіону / Ю.М. Мельник // Стратегія забезпечення сталого розвитку України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20 травня 2008 р. / РВПС України НАН України. – К. : РВПС України НАН України. – Київ, 2008. – Ч. 3. – С. 230-232.
 3. Мельник Ю.Н. Особенности разработки стратегий обеспечения устойчивого развития региона / Ю.Н. Мельник // Система управления экологической безопасностью : сборник трудов Второй заочной международной научно-практической конференции. – Екатеринбург : УГТУ – УПИ, 2008. – Т. 1. – С. 67-71.
 4. Мельник Ю.М. Обґрунтування необхідності застосування маркетингових підходів до управління сталим розвитком регіону / Ю.М. Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (21-25 квітня 2008р.). – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Т -3. – С. 76.
 5. Мельник Ю.М. Комунікаційне забезпечення екологічної стратегії підприємства / Ю.М. Мельник // Тези доповідей. Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів (6 травня 2008). – Конотоп, Вид-во : КІСумДУ. – 2008. Ч. 1. – С. 43-45.
 6. Мельник Ю.М. Прийняття управлінських рішень на основі подвійного позиціювання регіону (на прикладі Сумської області) / Ю.М. Мельник // Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу : збірник тез доповідей Другої міжнародної наук.-практ. конференції. – Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2008. – С. 120-122.
 7. Мельник Ю.М. Взаємозв’язок екологічних стратегій підприємства та маркетингових стратегій зростання / Ю.М. Мельник // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Маркетинг у третьому тисячолітті». – Донецьк : ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського РВВ ННІЦ. – 2008. – Том 3. – Ч. 3. – С. 169-171.
 8. Мельник Ю.М. Ефективність розміщення Інтернет - реклами в Україні / М. Д. Домашенко, Ю. М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 21-25 квітня 2008 р. — Суми : СумДУ, 2008. — Т.3. — С. 64.
 9. Мельник Ю.М. Правила проведения рекламной кампании / А. Н. Жолудева, Ю. Н. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 21-25 квітня 2008 р. — Суми : СумДУ, 2008. — Т.3. — С. 74.
 10. Мельник Ю.М. Практичні аспекти застосування матриці БКГ // В. М. Негода, Ю. М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю СумДУ, 21-25 квітня 2008 р. — Суми : СумДУ, 2008. — Т.2. — С. 189-190.
 11. Мельник Ю.М. Алгоритм комплексної діагностики бізнес-портфеля підприємства // Ю. С. Суржанова, Ю. М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 21-25 квітня 2008 р. — Суми : СумДУ, 2008. — Т.3. — С. 39-40.
 12. Мельник Ю.М. Ефективна мотивація маркетолога - ключ до успішної діяльності підприємства // Є. М. Швачко, Ю. М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю СумДУ, 21-25 квітня 2008 р. — Суми : СумДУ, 2008. — Т.2. — С. 175-176.

Methodical works:

 1. Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни «Реклама та стимулювання збуту» для студентів факультету економіки та менеджменту зі спеціальності 6.050108 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Божкова В.В., Мельник Ю.М. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 152 с.

2009 >>