© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
A list of Melnik Y. publications 2009

<< Return to Мelnik Y. page

<< 2008

2009

Textbooks and tutorials:

 1. Мельник Ю.М. Розділ 7. Маркетингова політика комунікацій. Маркетинг: бакалаврський курс : Підручник / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник /За заг ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. –Суми: Університетська книга, 2009. – С. 595-668.
 2. Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 200 с.

Articles in professional journals:

 1. Мельник Ю.М. Застосування методів стратегічного маркетингового аналізу для оцінки бізнес-портфелю ЗМВК «КОКТЕБЕЛЬ» / Ю.М. Мельник, Ю.С. Суржанова // Механізм регулювання економіки. – 2009. - № 4. – Tом 1. – С. 205 – 2011.
 2. Оцінка екологічності продукції як один з аспектів забезпечення конкурентоспроможності підприємств / Ю.М. Мельник, Л.В. Кривенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. - № 3. – Tом 2.– С. 140-149.
 3. Мельник Ю.М. Адміністративні та ринкові інструменти забезпечення сталого розвитку регіону / Ю.М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України :глобальні зміни клімату – загрози людству та механізми відвернення. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.15. – С. 70-76

Abstracts of conferences:

 1. Мельник Ю.М. Роль та значення маркетингових інструментів в антикризовому управлінні підприємством / Ю.М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 21-24 квітня 2009 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – Ч. 1. –  С. 8-9.
 2. Мельник Ю.М. Аналіз товарної політики ЗМВК «КОКТЕБЕЛЬ» за допомогою матричних моделей / Ю.М. Мельник, Ю.С. Суржанова // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 21-24 квітня 2009 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – Ч. 1. –  С. 71-72.
 3. Мельник Ю.М. Проблеми оцінки ефективності комплексу маркетингових комунікацій / Ю.М. Мельник, Ю.О. Торяник // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 21-24 квітня 2009 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – Ч. 1. –  С. 59-60.
 4. Мельник Ю.М. Перспективи розвитку туристичного ринку України / Ю.М. Мельник, В.О. Шевченко // Економічні проблеми сталого розвитку : науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту, 21-24 квітня 2009 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – Ч. 1. –  С. 100-101.
 5. Мельник Ю.М. Методичний підхід до оцінки впливу сил конкуренції за моделлю Портера / Ю.М. Мельник // Материали за V международна научна практична конференция «Динамиката на съвременната наука – 2009». – Том 2. – Икономики. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООО, 2009. – С. 16-18.
 6. Мельник Ю.М. Економіка знань та інновації / Ю.М. Мельник // Збірник тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу» (1-3 жовтня 2009 р.). – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ТОВ. – 2009. – С. 139-141.
 7. Мельник Ю.Н. Использование маркетинговых стратегий роста в процессе формирования стратегии инновационного развития / Ю.Н. Мельник // Инновационное развитие современных социально-экономических систем : материалы международной научно-практической конференции (г. Комсомольск-на –Амуре, 2009 г.) : В 2 ч. – Ч. 1 ; Редкол. : В.В. Литовченко (отв. ред.) и др. - Комсомольск-на–Амуре : ГОУВПО «КнАГТУ», 2009. – С. 30-34.

Methodical works:

 1. Курс лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності «8.000014 – Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач: Ю.М. Мельник. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 147 с.
 2. Робоча програма та методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та ОДЗ з курсу «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності «8.000014 – Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач: Ю.М. Мельник. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. –35 с.
 3. Робоча програма та методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та ОДЗ з курсу «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності «8.000014 – Управління інноваційною діяльністю» усіх форм навчання / Укладач: Ю.М. Мельник. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. –81 с.

2010 >>