© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
A list of Melnik Y. publications 2012

Статті

 1. Мельник Ю.М. Оцінка маркетингової привабливості регіону згідно з концепцією сталого розвитку / О.А. Біловодська, Ю.М. Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. - № 3. – С. 242-256.
 2. Ілляшенко Н.С. Провайдинг екологічних інновацій як необхідна умова виходу України на світовий ринок інновацій / Н.С. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Ю.М. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2012. - №5. Т.3. - С. 43-46.

Монографії

 1. Мельник Ю.М. Теоретико-методичні основи формування стратегій розвитку регіону на базі екологічних інновацій / Ю.М.Мельник // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, професора О. В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – С. 405-420.
 2. Мельник Ю.М. Організаційно-методичні основи вибору стратегій розвитку з урахуванням потенціалу підприємства / Ю.М. Мельник // Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. - Суми: ТОВ "ДД "Папірус", 2012. – С. 224-234.

Тези

 1. Мельник Ю.Н. Инновационные аспекты маркетингових стратегий роста / Ю.Н. Мельник // Развитие бизнеса и предпринимательства в условиях трансформации экономики: вторте ходыревские чтения: сб.материалов междунар. науч.-практ. конф. под. ред. д.э.н., проф. В.Н. Ходыревской. – Курск: «Деловая полиграфия», 2012. – С. 181-184.
 2. Мельник Ю.М. Визначення та специфікація категорій маркетингу в антикризовому управлінні / Ю.М. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 20-річчю факультету економіки та менеджменту СумДУ. – Суми : СумДУ, 2012. – Т 5. – С. 63-65.
 3. Біловодська, О.А. Маркетингова привабливість території в умовах реалізації концепції сталого розвитку / О.А. Біловодська, Ю.М. Мельник // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-21 червня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — С. 15-17.

 4. Мельник, Ю.М. Позиціювання як метод управління стратегічним розвитком регіону / Ю.М. Мельник // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 вересня 2012 року. — Суми: ТОВ Друкарський дім "Папірус", 2012. — С. 163-164.

 5. Мельник Ю.М. Сутність та значення маркетингових досліджень / Мельник Ю.М., Коцур Я.М. // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 20-річчю факультету економіки та менеджменту СумДУ. – Суми : СумДУ, 2012. – Т 5. – С. 120-211.

 6. Мельник Ю.М. Виявлення пріоритетних конкурентів і визначення їх позицій / Мельник Ю.М., Коцур Я.М. // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 20-річчю факультету економіки та менеджменту СумДУ. – Суми : СумДУ, 2012. – Т 5. – С. 70-72.

 7. Мельник Ю.М. Післякризові реалії та перспективи розвитку ринку авіаційної галузі України / Мельник Ю.М., Линник Т.М. // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 20-річчю факультету економіки та менеджменту СумДУ. – Суми : СумДУ, 2012. – Т 5. – С. 121-123.
 8. Мельник Ю.М. Інноватика в методології наукових досліджень / Мельник Ю.М., А. І. Ковальова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 20-річчю факультету економіки та менеджменту СумДУ. – Суми : СумДУ, 2012. – Т 5. – С. 184-185.
 9. Мельник Ю.М. Комплекс маркетингу в системі антикризового управління підприємством / Мельник Ю.М., О.М. Гашенко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 20-річчю факультету економіки та менеджменту СумДУ. – Суми : СумДУ, 2012. – Т 5. – С. 65-67.
 10. Мельник Ю.М. Стратегія "Блакитних океанів" як дієвий інструмент у конкурентній боротьбі / Мельник Ю.М., А. М. Жолудєва // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 20-річчю факультету економіки та менеджменту СумДУ. – Суми : СумДУ, 2012. – Т 5. – С. 67-69.
 11. Мельник Ю.М. Маркетинг на ринку праці / Мельник Ю.М., М. В. Фоміна // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 20-річчю факультету економіки та менеджменту СумДУ. – Суми : СумДУ, 2012. – Т 5. – С. 69-70.
 12. Шипиль А.С. Паблик рилейшнз как основа ведения бизнеса / А.С. Шипиль, Ю.Н. Мельник // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.5. — С. 202-204.

Методичні вказівки

 1. Божкова В.В. Стратегічний маркетинг : конспект лекцій для студ. фак-ту економіки та менеджменту спец. 7.03050701, 8.03050701 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання. Ч.2 / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. — Суми : СумДУ, 2012. — 93 с.
 2. Мельник, Ю.М. Маркетинг в антикризовому менеджменті: для студ. фак-ту економіки та менеджменту спец. 7 (8).03050701 "Маркетинг" денної форми навчання / Ю.М. Мельник, О.О. Міцура. - Суми: СумДУ, 2012. - 116 с.