© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Перелік публікацій Мельник Ю.М. 2015

<< Повернутися на сторінку Мельник Ю.М.

<<2014

монографії

Мельник Ю.М. Теоретико-методичні основи вибору напрямів реалізації стратегії імпортозаміщення промислових підприємств // Т.В. Ващенко, Ю.М. Мельник/Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Харків: ТОВ «Діса плюс», 2015. – С. 54-63.

 

 статті

  1. Мельник Ю.М.Аналіз практичного використання сучасних інтернет-технологій як засобу маркетингових комунікацій у сфері В2В та В2С / Ю.М. Мельник, Д.В. Корінченко. - Маркетинг і менеджмент інновацій. - №4. - 2015. - С. 76-86. (Web of Science)

 

 

тези доповідей

  1. Мельник Ю.М. Актуалізація стратегії імпортозаміщення на шляху до інноваційного розвитку / Ю.М. Мельник, Т.В. Ващенко // Труди VI-ої міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» 20 грудня 2015 р. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015 р. – С. 52-54.
  2. Сагер Л.Ю. Формування послідовності управління внутрішніми комунікаціями підприємств / Л.Ю. Сагер, Ю.М. Мельник // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІI міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (20-22 травня 2015р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – С. 226
  3. Мельник Ю.М. Пошук оптимальної моделі вибору стратегій розвитку підприємства / Ю.М. Мельник, Л.Ю. Сагер // Збірник тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу». – Суми : ФОП Ткачов О.О., 2015. – С. 124-125.
  4.  Ильяшенко Н.С. Рыночные возможности и угрозы на рынке оценочных услуг Украины / Н.С. Ильяшенко, Ю.Н. Мельник // Materiály XI mezinárodní věd ecko - praktická konference «Efektivní nástroje moderních věd – 2015». – Díl 3. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – stran. 35-37.
  5. Illiashenko N.S. Method of estimation of an institution of higher learning potential / N.S. Illiashenko, Yu. M. Melnyk // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Trends of modern science», May 30 - June 7, 2015. – Volume 5. Economic science. Sheffield. Science and education LTD, 2015. – P. 18-22.
  6. Мельник Ю.М. Вибір інноваційної стратегії розвитку підприємства на засадах маркетингу / / Ю.М. Мельник Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 27 травня 2015 р.) / за заг. ред. О. В. Прокопенко, М. М. Петрушенка. – Суми : Сумський державний університет, 2015. - Стор. 250-252.

Керівництво науковими роботами студентів. Тези доповідей:

  1. Білан М.І. Класифікація видів екологічних стратегій підприємства / М.І.Білан // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 27 травня 2015 р.) / за заг. ред. О. В. Прокопенко, М. М. Петрушенка. – Суми : Сумський державний університет, 2015. -  Стор. 111-112.
  2. Корінченко Д.В. Порівняльна оцінка ефективності інтернет-комунікацій для компаній В2В та В2С / Д.В,Корінченко // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 27 травня 2015 р.) / за заг. ред. О. В. Прокопенко, М. М. Петрушенка. – Суми : Сумський державний університет, 2015. - Стор 271-272.