Перелік публікацій Мельник Ю.М. 2017

статті у фахових виданнях

 

  1. Мельник Ю.М.. Формування «системної карти» стратегічного управління розвитком підприємства / Н.С. Ілляшенко, Ю.М. Мельник, Ю.С. Шипуліна // Актуальні проблеми економіки. – 2017. - №1 (187). – С. 119-128.
  2.  Мельник Ю.М. Комунікаційні аспекти конкуренстоспроможності підприємств на фармацевтичному ринку [Електронний ресурс]  / Ю.М.Мельник, Ю.С.Шипуліна, Л.С.Петльована // Інфраструктура ринку. - №13. - 2017. - Режим доступу:  http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/13_2017_ukr/25.pdf.
  3. Мельник Ю.М. Аналіз основних недоліків сайтів, як інструменту комунікацій промислових підприємств / Н. В. Івашова, Л. Ю. Сагер, Ю. М. Мельник  // Ефективна економіка. - №12. – 2017. -  Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5995

  4. Мельник Ю.М. Особливості комплексу маркетингу в системі інноваційного розвитку фармацевтичних підприємств / Ю.М. Мельник , Є.О. Голишева // Маркетинг і менеджмент інновацій. - №4. – 2017. С. 27-39.

 

стаття у міжнародному виданні

1. Melnyk Y. Strategic importance of marketing in anti-crisis management / J. Klisinski, Y. Melnyk // Marketing i Rynek. – 2017. №7. – С. 468 – 481.

 

Монографії 

Melnyk Y. Sager L. The problems of development of an effective management system of internal communications and ways to overcome them // Illiashenko, S.M., Strielkowski, W. (eds.). Theoretical, methodical and applied grounds of innovative development management. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague.

 

тези доповідей

 

  1. Мельник Ю.М. Інноваційні аспекти маркетингової антикризової стратегії / Ю.М. Мельник // Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу». 28-30 вересня 2017 року / під аг.ред. д.е.н., проф.. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТРИТОРІЯ, 2017. – С. 114-115.
  2. Мельник Ю.М. Підходи до класифікації маркетингових цінових стратегій / Ю.М. Мельник, Д.С. Божков //Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу». 28-30 вересня 2017 року / під аг.ред. д.е.н., проф.. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТРИТОРІЯ, 2017. – С. 116-117.
  3. Мельник Ю.М. Аналіз структури ресторанного бізнесу в Сумській області / Опанасюк Ю.А., Мельник Ю.М. // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет- конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р. : [тези доп.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2017. – С.280-282
  4. Ілляшенко Н.С. «Зелені державні закупівлі» як метод боротьби з грінвошингом / Н.С. Ілляшенко, Ю.М. Мельник  // International Economic Relations and Sustainable Development (Міжнародні економічні відносини та сталий розвиток) : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5-6 травня 2017 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет. – С. 65-66.
  5. Мельник Ю.М. Особливості маркетингової стратегії фармацевтичних підприємств // Ю.М. Мельник, Л.С. Петльована //  Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 292-294.

 керівництво студентами

тези 

1. Никонець М.О. Маркетингові ризики інноваційної діяльності // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 296-299.

2. Тесленко Л.А. Сутність та види рекламних технологій в мережі Інтернет // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих, присвяченої 80-річчю від дня народження професора Олега Балацького, м. Суми, 21-25 квітня 2017 р. / за заг. ред.: Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 314-315.