© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Monographs
Інформація та знання в системі управління інноваційним розвитком

informacia ta znannia 2018Інформація та знання в системі управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н., доц. Ю.С. Шипуліної. – Суми : Триторія, 2018. – 332 с.

Досліджуються проблеми ефективного управління продукуванням і комерціалізацією знань на різних рівнях узагальнення: підприємства чи установи, регіону, галузі, держави у цілому. Викладено методологічні і теоретико-методичні підходи до формування засад організаційно-економічного механізму управління знаннями господарюючих суб’єктів різних рівнів та галузей економіки.

Для фахівців у галузі менеджменту і маркетингу знань, викладачів, співробітників, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 
Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика

vyperedjauchiy rozvytok 2018Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми : Триторія, 2018. – 484 с.

Досліджуються актуальні проблеми управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів різних рівнів. Викладено методологічні і теоретико-методичні розробки авторів, що у сукупності формують основи організаційно-економічного механізму цілеспрямованого і ефективного управління розробленням та впровадженням стратегій інноваційного розвитку підприємств та установ в руслі концепції інноваційного випередження.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, викладачів, співробітників, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 
Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції

comercializacia 2018Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції  : монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. – Суми : Триторія, 2018. – 382 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та прикладні засади управління на макро- та мікрорівнях процесами інноваційного розвитку суб’єктів господарської діяльності. Досліджуються наукові підходи щодо формування і економічного обґрунтування методологічних і теоретико-методичних засад щодо розроблення і функціонування організаційно-економічного механізму комерціалізації інноваційної продукції вітчизняними суб’єктами господарювання різних галузей економіки. Монографія буде корисною для фахівців і науковців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу, логістики та спеціалістів відділів маркетингу і збуту, логістики підприємств промислового комплексу, організацій та установ, пов’язаних із господарчою сферою, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів – усіх, хто цікавиться поглибленим вивченням актуальних питань економічного розвитку сучасних підприємств у контексті їх інноваційно спрямованого управління та комерціалізації інноваційної продукції.

Мова оригіналу: українська

 
Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств

bilovodska 2018Біловодська О.А. Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств: монографія / О. А. Біловодська. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018. – 462 с.

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні і практичні засади маркетингової політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств. Сформовано концептуальні засади розподілу продукції на ринку інновацій. Викладено теоретико-методологічні підходи до управління каналами з позицій інноватики. Обґрунтовано й розроблено підходи до управління товарним рухом та оцінки ефективності управління розподілом інноваційної продукції. Монографія буде корисною для фахівців і науковців у галузі маркетингу, логістики та інноваційного менеджменту; спеціалістів відділів маркетингу і збуту, логістики на підприємствах промислового комплексу, організацій та установ, пов’язаних із господарчою сферою; викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів – усіх, хто цікавиться поглибленим вивченням актуальних питань економічного розвитку сучасних підприємств у контексті їх інноваційно спрямованого управління та дистрибуції інноваційної продукції.

Мова оригіналу: українська

 
Прийняття маркетингових інноваційних рішень у системі випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств

gryshchenko 2018Грищенко О.Ф. Прийняття маркетингових інноваційних рішень у системі випереджаючого інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / О.Ф. Грищенко. – Суми: Триторія, 2018. – 178 с.

У монографії досліджено проблеми управління промисловими підприємствами у системі випереджаючого інноваційного розвитку. Викладено авторські підходи до організації процесу розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень. Значної уваги приділено теоретико-методичним та практичним підходам діагностики проблем господарювання промислових підприємств.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту та маркетингу, керівників промислових підприємств. Буде корисною для викладачів, здобувачів вищої освіти різних рівнів та спеціальностей.

Мова оригіналу: українська

 

 
Innovative Management: Theoretical, Methodical, and Applied Grounds

monograph cover 2018Illiashenko S.M., Strielkowski W. (eds.). Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, ISBN 978-80-906210-1-5, 296 pages

This monograph continues the book series stemming from the annual international conference «Marketing of innovations and innovations in marketing» that are conducted by the Department of Marketing and Innovation Activity of Sumy State University (Sumy, Ukraine). Contributions of our authors, as well as their conclusions and recommendations deepen the theory of innovative management and marketing of innovations via the development and scientific substantiation of new approaches to improving the organizational and economic mechanism of innovative development management of economic entities at different levels. The contributions in this monograph are based on the practically-oriented approaches and techniques that can be directly applied for the management of innovative development of economic entities at the state, branch, regional levels, as well as the level of individual enterprises and institutions.

Original language: English

 
Management of internal communications of enterprises: theory, methodology, practice

monogr sager

Saher L.Yu. Management of internal communications of enterprises: theory, methodology, practice: Monograph. – 2017. – 196 р.

The monograph is devoted to the development of organizational and economic principles of internal communications management at enterprises in the context of industry markets transformation. The scientific and methodical approach to the choice of managerial decisions on the basis of the internal communication processes diagnostics is stated. The theoretical and methodological approach to the definition of communication strategies is improved. The methodical approach to constructing of optimization economics-mathematical model of managerial decisions choice is developed and scientifically substantiated. The principles of the organizational and economic mechanism of internal communications management of the enterprise are formed.

Designated for scientists, lecturers, post-graduate students, students, business managers.

Original language: Ukrainian

 
Management of marketing channels of industrial enterprises on an innovative basis

monogr bilovodska syhyda Bilovodska O.A. & Syhyda L.O. Management of marketing channels of industrial enterprises on an innovative basis : Monograph. – 2017. – 234 р.

This monograph covers theoretical, methodological and methodical bases of marketing channels management at the industrial enterprises on innovative principles. Considerable attention is paid to the conceptual framework of product distribution in the enterprise management system. The approaches to the marketing channels formation on the innovative standpoint are described. The approaches to phased selection and management of marketing channels of innovation products at the industrial enterprises are substantiated and developed.

For top-managers of industrial enterprises, experts and scholars in marketing of innovation, innovative management and related industries. It will be useful for teachers, post-graduate students and students of economic specialties of higher educational establishments.

Original language: Ukrainian

 
Управління інтелектуальним капіталом підприємства

mono uicp 2017Ілляшенко С.М. Управління інтелектуальним капіталом підприємства: монографія / С.М. Ілляшенко, Є.О. Голишева, А.В. Колодка. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – 360 с.

Монографію присвячено розробленню методологічних та теоретико-методичних засад управління інтелектуальним капіталом промислових підприємств в системі їх інноваційного розвитку. Значної уваги приділено управлінню знаннями як основою інтелектуального капіталу підприємства. Викладено авторські підходи до формування організаційно-економічних механізмів управління підсистемами інтелектуального капіталу підприємства: споживчим капіталом та іміджем.  Для ТОП-менеджерів промислових підприємств, фахівців у галузі інноваційного менеджменту, менеджменту та маркетингу знань. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 
Managing economic growth: marketing, management, and innovations

mmi tytul 2016Illiashenko, S.M., Strielkowski, W. (eds.). Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague,ISBN 978-80-906210-0-8, 2016. - 640 pages.

This monograph continues the series of books, that have released the results of International scientific-practical conference «Innovations marketing and innovations in marketing». The scientific results that are presented in the monograph reveal the theoretical-methodological and methodical aspects of innovative development management at different levels of aggregation (individual enterprise or establishment, industry, national economy, etc.) on the basis of innovation marketing, which is considered as the activity which has been directed on search of new spheres and ways of the enterprise potential use, on this basis new products (goods or services) development and technologies of their promotion on the market in order to meet the consumers’ needs and demands more effectively than competitors way due to this, getting profits and ensuring the long-term survival and development in the market.

Original language: English

 
Innovative development, knowledge marketing and management

2016 17 07Illiashenko S. Innovative development, knowledge marketing and management: Monograph. – 2016. – 192 p.

Monograph is devoted to the development of methodological and theoretical and methodological principles of knowledge management system of innovation development at the national, regional and sectoral levels, as well as the level of individual organizations. Reveals the central role of STP factors, and intellectual capital in the process of innovation. The monograph also deals with original approach to the application of methods and tools of management and marketing management expertise that will form the basis of new techniques and technologies of production, management, etc. for individual organizations. The technology business and marketing knowledge in a virtual environment, specificity of their use of market research and educational services is also reviewed in the monograph.

For professionals in the field of innovation management, marketing of innovations, knowledge management and marketing, online marketing. It will be useful for teachers and students of economic and technical specialties of higher educational institutions, as well as a wide range of readers who are interested in issues of innovative development.

 

Original language: Ukrainian

 
Market-Oriented Management of Innovative Development

2015 30 12 1 Illiashenko S. (general editorship) and others 

Market-Oriented Management of Innovative Development : Monograph. - 2015. - 448 p.

The monograph deals with theoretical, methodological and methodical approaches to the problem of improving the management of innovative development at the national, sectoral, regional level and the level of individual enterprises or institutions.

The peculiarities of innovative strategic growth in Ukraine, the essence of innovative development, unique marketing tools offered innovation and innovation management industry.

For professionals in marketing innovation and innovation management, teachers and students of higher educational institutions.

Original language: Ukrainian

 
Marketing aspects of innovative development

monogr2014Illiashenko S. (general editorship) and others
Marketing aspects of innovative development : Monograph. - 2014. - 480 p.

The monograph investigates methodical, theoretical and methodological principles of innovative development based on marketing.

Approaches to managing the selection and implementation of strategies ahead of sustainable innovation development for individual enterprises, regions and the national economy as a whole.

For professionals in the field of innovation management and marketing innovation, middle and senior managers of enterprises and institutions. It will be useful for teachers and students of economic specialties of higher educational institutions, as well as a wide range of readers interested in the problems of innovative development.

Original language: Ukrainian


Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – 480 с.

 
Innovations in marketing and management

imm_2013Illiashenko S. (general editorship) and others
Innovations in marketing and management : Monograph. - 2013. - 616 p.

The problems and prospects of innovative development of economy of Ukraine are investigated. Conceptual bases and teoretiko-methodical approaches to a choice of trajectories of innovative development at different levels of generalization are stated in the monograph .

Existing tools and methods of marketing and management of innovations are improved. New tools and methods of marketing and management of innovations are offered.  Branch features of their application are described.

The monograph will be interesting to experts in the field of innovative management and marketing of innovations, top-managers of the enterprises and establishments, for teachers, graduate students and students of economic and technical specialties of higher education institutions and also for readers who interested in problems of management of innovative development.

Original language: Ukrainian

Original reference: Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія / за заг. ред. д.е.н.,  професора  С.М.  Ілляшенка. –  Суми:  ТОВ  «Друкарський  дім «Папірус», 2013. – 616 с.

 
Marketing principles of introduction of ecological innovations

Illiashenko S.M.
Marketing principles of introduction of ecological innovations. – Monograph. – 2013. – 184 p.

The problems of introduction of ecological innovations are investigated and prospects of introduction of ecological innovations as transition preconditions to a sustainable development are planned in the monograph with application of methods and instruments of marketing. Approaches to motivation of creation and introduction of ecological innovations are researched. Bases of ecological innovations introduction mechanism are developed.

Original language: Ukrainian

Original reference: Ілляшенко С.М. Маркетингові засади впровадження екологічних інновацій / Ілляшенко С.М.; Сумський державний університет. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – 184 с.

 

 
Innovations in Marketing of Industrial Enterprises

4

Teletov A. (general editorship) and others. Innovations in Marketing of Industrial Enterprises: Monograph. – 2013. – 282 p.

The monograph deals with some aspects of problems that arose in a world of globalization processes in industrial countries with transitional economies and proved the essence of modern marketing and innovation activity.

In order to increase competitiveness and efficiency of economic agents clustering of areas and some sectors is proposed. Authors studied and developed a scientific and methodical bases of marketing testing innovative products in activities of enterprises that produce products for industrial usage, and technically complex consumer goods. Growing importance of brands in the general marketing policy of industrial enterprises is considered and it is also confirmed that innovation in economic transformation requires rebranding and introducing brand-oriented management in enterprises.

The stated improvements of collective of authors under guidance of Doctor of Economics, Professor Teletov A. will help to improve innovation activity of industrial enterprises due considering marketing, technical, organizational and economic initiatives.

For top managers of state institutions and enterprises, researchers in the field of marketing and innovation management and related sectors, teachers, graduate students of economic specialties and some technical universities.

Language: Ukrainian

Original reference: Інновації в маркетингу промислового підприємства : монографія / О. С. Тєлєтов, Н. В. Івашова, Є. І. Нагорний ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. С. Тєлєтова. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 282 с.

 
Scientific Bases of Marketing of Innovations. Volume 3

3

Illyashenko S. (general editorship) and others
Scientific Bases of Marketing of Innovations: Monograph in 3 vol. Volume 3. - 2013. - 334 p.

The monograph presents methodological and theoretical bases of marketing of innovations. Problems of economics and activity of enterprises within the concept of marketing innovation are revealed in the book. Also practical aspects of marketing of innovations are highlighted in the monograph.

For experts in field of marketing and innovations, teachers and students of economic specialties of universities.

Language: Ukrainian

Original reference: Научные основы маркетинг инноваций: монография в 3 т. Том 3. / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – 334 с.

 
Scientific Bases of Marketing of Innovations. Volume 2

2

Illyashenko S. (general editorship) and others
Scientific Bases of Marketing of Innovations: Monograph in 3 vol. Volume 2. - 2013. - 279 p.

The monograph presents methodological and theoretical bases of marketing of innovations. Problems of economics and activity of enterprises within the concept of marketing innovation are revealed in the book. Also practical aspects of marketing of innovations are highlighted in the monograph.

For experts in field of marketing and innovations, teachers and students of economic specialties of universities.

Language: Ukrainian

Original reference: Научные основы маркетинг инноваций: монография в 3 т. Том 2. / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – 284 с.

 
Scientific Bases of Marketing of Innovations. Volume 1

1

Illyashenko S. (general editorship) and others

Scientific Bases of Marketing of Innovations: Monograph in 3 vol. Volume 1. - 2013. - 279 p.

The monograph presents methodological and theoretical bases of marketing of innovations. Problems of economics and activity of enterprises within the concept of marketing innovation are revealed in the book. Also practical aspects of marketing of innovations are highlighted in the monograph.

For experts in field of marketing and innovations, teachers and students of economic specialties of universities.

Language: Ukrainian

Original reference: Научные основы маркетинг инноваций: монография в 3 т. Том 1. / под ред. д.э.н., профессора С.Н. Ильяшенко. – Сумы: ООО «Печатный дом «Папирус», 2013. – 279 с.

 
Innovations and marketing - the driving force of economic development

imrser_2012

Illyashenko S. (general editorship) and others
Innovations and marketing - the driving force of economic development: Monograph. - 2012. - 536 p.

Monograph is devoted to the development of methodological and theoretical foundations of  market-oriented management of innovative development at national and regional levels as well as the level of individual organizations. The role of marketing and innovation as the driving force of economic development is explored. Approaches to strategic management development based on marketing innovations are covered. Peculiarities of diagnosis, enhance and realize the potential of innovative development tools for application specific marketing innovations and new tools and techniques in marketing management innovation of enterprises are analysed.

For professionals in the field of innovative management and marketing of innovations. It will be useful for the graduates and students of economic and technical specialties of higher educational institutions, as well as for a wide range of readers interested in the problems of innovative management.

Language: Ukrainian

Original reference: Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 536 с.

 
The management mechanism of innovative potential development of industrial enterprises

mupirpp_2012Shipulina J. (general editorship) and others
The management mechanism of innovative potential development of industrial enterprises: Monograph. - 2012. - 458 c.

The methodological and theoretical basis for the formation of market-based control mechanism of innovative potential development in line with the concept of sustainable development is presented in the book. The studies were performed in the framework of the Grant of the President of Ukraine GP/F32/0087 "The formation the management mechanism of innovative potential development of industrial enterprises in the context of the concept of sustainable development".

The monograph is designed for experts in the field of innovative management and marketing of innovations, teachers and students of economic specialties.

Language: Ukrainian

Original reference: Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. - Суми: ТОВ "ДД "Папірус", 2012. - 458 с.

 
Problems and prospects of market-oriented innovative development management

pprouir_2012Illyashenko S. (general editorship) and others
Problems and prospects of market-oriented innovative development management: Monograph. - 2012. - 644 c.

The book investigates the problems and prospects of market-based innovative development processes at national, regional and enterprise levels. The authors approaches to the development of methods and instruments of enterprises innovative development in line with the strategy of innovative breakthrough. The innovative methods of environmental management and marketing are analysed.

Language: Ukrainian

Original reference: Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011. – 644 с.

 
Organizational and economic foundations of innovative marketing in industrial enterprises

oezimpp_2011Illyashenko N.
Organizational and economic foundations of innovative marketing in industrial enterprises. - Monograph. - 2011. - 192 p.

The book explored the problem of management of industrial enterprises on the principles of innovative marketing. The methodological, theoretical, methodological and practical foundations of a combination and consistency between marketing and innovation are highlighted. An approaches to use new methods and tools in marketing are set out.

Language: Ukrainian

Original reference: Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств: монографія / Н.С. Ілляшенко. – Суми : «Вид-во СумДУ», 2011. – 192 с.

 
Strategic aspects of communication policy in innovative activity of industrial enterprises

sakpidpp_2011Bozhkova V.
Strategic aspects of communication policy in innovative activity of industrial enterprises. - Monograph. – 2011. - 362 p.

The results of research and systematization of organizational,economic and methodological positions of the strategically oriented communication activity of industrial enterprises are presented in a monograph. The methodical approach to detailization and strategic planning of marketing strategies, to optimization of composition and structure of communication instruments, to calculations of synergistical effect are offered.

Language: Ukrainian

Original reference: Божкова В.В. Стратегічні аспекти комунікаційної політики в інноваційній діяльності промислових підприємств: монографія / В.В. Божкова. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2011. - 362 с.

 
Marketing. Management. Innovations

mmi_2010Illyashenko S. (general editorship) and others
Marketing. Management. Innovations. - Monograph. - 2010. - 621 p.

This monograph examine the problems of market-based innovative development at the international, national, regional and individual levels. The methodological, theoretical techniques and applied principles of marketing of innovations and innovative management are covered. Approaches to the use of new methods and tools in marketing and management are proposed.

Language: Ukrainian

Original reference: Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2010. – 621 с.

 
Mechanism of innovative development strategic management

msuir_2010Bilovodska O. (general editorship) and others
Mechanism of innovative development strategic management. - Monograph. - 2010. – 432 p.

The theoretical basis of innovative development and national innovation system is covered in the monograph. An innovative approaches to managment of the development of domestic enterprises are formed. The scientific and methodological principles of management and marketing of environmental innovations are presented.

The monograph is designed for experts in the field of innovative management, marketing, innovations, strategic business management, management and marketing of environmental innovations, also for teachers, postgraduate students and students of economical and environmental specialties of higher educational institutions.

Language: Ukrainian

Original reference: Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. О.А. Біловодської. - Суми : Університетська книга, 2010. – 432 с.

 
Strategic planning of marketing communications for innovative products of industrial enterprises

spmkippp_2010Bozhkova V.
Strategic planning of marketing communications for innovative products of industrial enterprises. - Monograph. – 2010. - 305 p.

The methodological and theoretical positions of the strategic planning of marketing communications of innovative products in industrial enterprises in the system of their market-oriented management are investigated and systematized. The approaches for planning and development of strategies of marketing communications, which allow to optimize composition and structure of communication instruments and attain a positive synergetic effect from their application are Offered and scientifically grounded. The conceptual bases of forming the strategic planning of marketing communications of innovative products in industrial enterprises are developed.

Language: Ukrainian

Original reference: Божкова В.В. Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств: монографія / В.В.Божкова. – Суми: «Вид-во СумДУ», 2010. - 305 с.

 
Management of innovative development of industrial enterprises

uir_2010

Illyashenko S., Bilovodska O.
Management of innovative development of industrial enterprises. - Monograph. – 2010. – 281 p.

The theoretic, methodological and methodical problems of management of innovative development of industrial enterprises are considered in a monograph. The approaches of stage-by-stage choice and management directions of innovative development of industrial enterprises are scientifically grounded and developed. Scientifical and practical bases of innovative activity control system rationalization at the enterprise are expounded.

The monograph is designed for specialists in area of innovative management, marketing of innovations, strategic management, management and marketing of ecological innovations, teachers, postgraduate students and students of economic and ecological specialities of higher education institutions.

Language: Ukrainian

Original reference: Ілляшенко С.М., Біловодська О.А. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія. – Суми : Університетська книга, 2010. – 281 с.

 
Marketing commodity policy of the industrial enterprise

mtppp_2009Illyashenko S., Peresadko G.
Marketing commodity policy of the industrial enterprise: management strategies of diversification. - Monograph. - 2009. – 328 p.

The theoretical, methodological and methodical problems of management of the marketing commodity polycy of industrial enterprise are ighlighted in the monograph. An iterative approaches to selection and management of diversification strategies of industrial activities are offered. The scientific and methodological basis for the formation of the complex economical and mathematical models to determine the optimal aging diversification strategies are set out.

The monograph is designed for experts in the field of marketing commodity policy, strategic management, teachers and students of economic specialties of higher educational institutions.

Language: Ukrainian

Original reference: Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації: монографія / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько ; за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2009. – 328 с.

 
Marketing of innovations and innovations in marketing

miim_2008Illyashenko S. (general editorship) and others
Marketing of innovations and innovations in marketing. - Monograph. - 2008. - 615 p.

This monograph examine the theoretical and methodological problems of marketing of innovations and innovations in marketing. The conceptual foundations of marketing of innovations are set out, theoretical and methodological principles of formation of the marketing complex components of product innovations are offered, approaches to economic-mathematical modeling of the development and promotion of innovations are proposed.

An innovative approaches to developing and promoting innovations on the market, to management of innovative development potential on the principles of marketing of innovations, the motivation of environment-oriented innovations are offered.

The monograph is designed for experts in marketing of innovations, teachers and students of economic specialties of higher educational institutions.

Language: Ukrainian

Original reference: Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Монографія / За ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 615 с.

 
Еcologization of innovative activity: a motivational approach

Prokopenko O.
Ecologization of innovative activity: a motivational approach. - Monograph. - 2008. - 392 p.

The monograph sets out a systematic theoretical, methodological and practical aspects of the motivational approach to the ecologization of innovative activity. Specific recommendations regarding to the study of motivation the ecologisation and influence it are proposed.

The features of motivating the innovations' ecologisation at the state level are investigated, a motivation  of ecoatributive consumer behavior is analysed, the management of ecologisation in domestic enterprises is proposed. The theoretical and methodological basis for the formation of the motivational mechanism of ecological innovations is laid.

The monograph is designed for specialists whose sphere of interests include the problems of environmental economics,innovations, market formation of environmental innovations, also for university professors and students of environmental and economic specialties.

Language: Ukrainian

Original reference: Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: Монографія. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 392 с.

Read More

 
Management of a portfolio of orders of the research-and-production enterprise

upz_2008Illyashenko S., Olefirenko O.
Management of a portfolio of orders of the research-and-production enterprise. - Monograph. - 2008. - 272 p.

The theoretical and methodological problems of management of commodity innovative policy of modern industrial enterprises on market principles in line with the concept of innovation development are investigated in the monograph.

The main attention is paid to problems of formation of the organizational-economic mechanism for managing the portfolio of small and medium-sized research-and-production enterprises. The conceptual basis of this mechanism and the appropriate methodological tools are offered. The practical aspects of managing a business portfolio of innovative products are analysed (such as forecasting the size and capacity assessment portfolio, risk assessment, strategy development and portfolio management, etc).

The monograph is designed for marketers specialized in innovations, teachers and students of economic specialties of higher educational institutions.

Language: Ukrainian

Original reference: Ілляшенко С.М., Олефіренко О.М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 272 с.

 
Management problems of innovative entrepreneurship of ecological orientation

puipes_2007Prokopenko O. (general editorship) and others
Management problems of innovative entrepreneurship  of ecological orientation. - 2007. - 512 p.

The theoretical and methodological problems of managment of innovative entrepreneurship of environmental orientation, the prerequisites of innovative environmental focus of national economic development are defined, the prospects for the development of environmental directed business are outlined.

The theoretical and methodological bases for improvement of innovative environmental business directions are defined. The applied aspects of ecological innovations management in business are described.

The monograph is designed for spesialists in management of innovative entrepreneurship, teachers, postgraduates and students of environmental and economic fields.

Language: Ukrainian

Original reference: Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 512 с.

 
Marketing and management of innovative development

mmir_2006

Illyashenko S. (general editorship) and others
Marketing and management of innovative development. - Monograph. - 2006. - 728 p.

The theoretical and methodological problems of innovative development at the macro and micro levels on the principles of marketing of innovations and innovative management are investigated.

The approaches to the formation and solution of problems of theory and practice of marketing are considered, commodity innovative policy of enterprise is analyzed, management of the innovative development potential is analyzed, approaches to formation and stimulation of demand for innovation are described, risk management of innovations is investigated, innovation, formation of the theoretical and methodological foundations of an innovative sustainable development is covered.

The monograph is designed for spesialists in marketing of innovations and innovative management, teachers and students of economic specialties of higher educational institutions.

Language: Ukrainian

Original reference: Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. СМ. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - 728 с.

 
Problems of enterprises innovative development in transitive economy

puirpte_2005Illyashenko S. (general editorship) and others
Problems of enterprises innovative development in transitive economy. -Monograph. - 2005. - 582 p.

The theoretical, methodological and methodical problems of innovative development of enterprises in the unstable conditions of transitive economy are investigated in monograph. The authors' approaches to their solution in line with the concepts of management and marketing of innovations are presented.

The main attention is paid to the enterprises of the industry as the leading sector of national economy.

The monograph is designed for experts on the management processes of innovative development of industrial enterprises, teachers and students of economic specialties of higher educational institutions.

Language: Ukrainian

Original reference: Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 582 с.

 
Management and marketing of innovations

mmi_2004Illyashenko S. (general editorship) and others
Management and marketing of innovations. - Monograph. - 2004. - 616 p.

The theoretical and methodological problems of innovative development management at the macro and micro levels are investigated in the monograph. The theoretical and applied aspects of management and marketing  of innovations, environmental marketing, risk management, motivation of innovative activity, the role of innovations in ensuring the economic security of the enterprise, streamlining of destinations for innovative are defined.

The monograph is designed for experts in the field of innovative management and marketing of innovations, teachers and students of economic specialties of higher educational institutions.

Language: Ukrainian

Original reference: Mенеджмент та маркетинг інновацій: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 616 с.

 
Management of inovations' environmental risks

ueri_2004Illyashenko S., Bozhkova V.
Management of inovations' environmental risks. - Monograph. – 2004. – 223 p.

The monograph  addresses to the theoretical and methodological foundations of multivariate analysis, accounting and management of environmental risks of innovative projects in transitive economy on the principles of the concept of ecologically balanced and sustainable socio-economic development. In addition to theoretical calculations the monograph contains a description of specific methods and examples of their practical application.

The monograph is designed for experts in innovative management, economic risk, environmental economics, teachers and students of higher educational institutions in related disciplines, as well as for a wide range of readers interested in the ecological and economic problems.

Language: Ukrainian

Original reference: Ілляшенко С.М., Божкова В.В. Управління екологічними ризиками інновацій: Монографія / За ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. – 223 с.

 
Formation of environmental innovations market: the economic foundations of management

frei_2002Illyashenko S., Prokopenko O.
Formation of environmental innovations market: the economic foundations of management. - Monograph. - 2002. - 250 p.

The monograph covers the theoretical and methodological foundations of organizational-economic mechanism of management processes of innovative development of economic entities in a transitional economy through themarket formation of environmental innovation.

Monograph contains a large number of examples and empirical data to illustrate theoretical concepts.

The monograph is designed for experts on innovative entrepreneurship, teachers and students of economic specialties, as well as for a wide range of readers who are interested in the problems of innovative management, marketing, innovations, environmental economics.

Language: Ukrainian

Original reference: Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управління: Монографія / За ред. д.е.н., проф. CM. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2002. - 250 с.

 
Marketing of products for industrial purposes

mpvtp_2002Teletov O.
Marketing of products for industrial purposes. -  Monograph. -  2002. - 231 p.

The economic condition of industrial enterprises that produce industrial and technical products is investigated and components of the marketing mix are considered in the monograph. The emphasis is set on features of industrial transition from planned to a marketing orientation.

The bases of systematic approach to organization of marketing activities of industrial and technical products are offered. Examples that are cited in the book, collected directly by the author or under his guidence.

The textbook is designed for managers of industrial enterprises, marketers, scientists in the field of marketing and related fields, as well as for postraduates and students of economical and technical specialties.

Language: Ukrainian

Original reference: Тєлєтов О.С. Маркетинг продукції виробничо-технічнрго призначення. - Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2002. - 231 с.