© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Economic risk

er_2004Illyashenko S.
Economic risk. - Tutorial. – 2004. – 220 p.

The book covers the methodological and theoretical principles of risk quantitative analysis and risk consideration in the different types of enterprises and institutions. The basic methods of risk reduction and the rules of management decisions optimisation with incomplete certainty factors and risk are covered.
The book contains a large number of examples and factual material that illustrate the theoretical principles of the discipline.
The book is designed for teachers, postgraduates and students of economic specialties of higher educational institutions, economists and managers of enterprises and institutions of different industries, forms of ownership and management, as well as for a wide range of readers who are interested in problems of modern economy.

Language: Ukrainian

Original reference: Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

Contents

Вступ
1 Невизначеність і ризик в економіці і бізнесі
1.1. Поняття невизначеності і ризику
1.2. Фактори невизначеності і ризику
1.3. Класифікація ризиків
2 Особистісне ставлення людей до ризику
2.1. Елементи теорії корисності і їх застосування для оцінки ставлення людей до ризику
2.2. Типи людей, виділені за ставленням до ризику
2.3. Плата за ризик. Винагорода за ризик
2.4. Керівники і їх поведінка в умовах ризику
3 Вимірювання ризику (імовірнісний підхід)
3.1. Загальні принципи аналізу ризику
3.2. Імовірність результату
3.3. Очікуване значення результату
3.4. Розкид результатів
3.5. Відносний ризик (ризик, що припадає на одиницю результату)
4 Методи кількісного аналізу ризику
4.1. Статистичний метод
4.2. Метод оцінки фінансової стійкості (аналізу доцільності витрат)
4.3. Аналітичний метод
4.4. Метод аналізу чутливості (критичних значень)
4.5. Нормативний метод
4.6. Метод експертних оцінок
4.7. Метод аналізу ризику за допомогою дерева рішень
4.8. Метод аналогій
5 Способи зниження ризику
5.1. Страхування ризику
5.2. Розподіл ризику
5.3. Об’єднання ризиків
5.4. Диверсифікація
5.5. Хеджування ризику
5.6. Зниження ризику шляхом збору додаткової інформації
5.7. Резервування коштів на покриття непередбачених витрат
6 Ризик інвестиційних рішень
6.1. Поняття активу. Ризикові і безризикові активи
6.2. Взаємозв'язок ризику і прибутку
6.3. Поняття коефіцієнта чутливості (показника систематичного ризику) і його застосування при формуванні інвестиційного портфеля
6.4. Ризики інвестиційних проектів і методи їх зниження
7 Урахування ризику при прийнятті управлінських рішень
7.1. Управління і ризик: основні поняття
7.2. Прийняття рішень в умовах неповної поінформованості про характеристики економічного середовища (гра з природою)
7.3. Прийняття рішень в умовах активної протидії економічного середовища (конфліктні ситуації)
7.4. Прийняття рішень в умовах незворотності вибору
8 Оцінка економічної безпеки підприємства
8.1. Основні дефініції
8.2. Внутрішньовиробничі складові економічної безпеки
8.3. Позавиробничі складові економічної безпеки
8.4. Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки
9 Методи урахування країнного ризику (ризику економічної діяльності у окремій країні)
9.1. Методика агентства "Юниверс"
9.2. Методика фірми BERI
10 Прикладні аспекти урахування ризику окремих видів економічної діяльності
10.1. Маркетингові ризики і методи їх урахування
10.2. Екологічні ризики продуктових інновацій та їх оцінка
Заключення
Глосарій
Список літератури