© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Logistics: theory and practice

log_2010

Kislyi V., Bilovodska O., Olefirenko O., Smolyanik O.
Logistics: theory and practice. - Tutorial. - 2010. - 360 p.

The nature and genesis of the logistics as a tool for market economy are described; the diversity of logistics units is studied; the essence, objectives, main tasks, functions and types of logistic systems are covered in the tutorial.
In addition, the theoretical foundations of material flows in logistics are defined; tasks, functions and organization of stockpiling, internal logistics, inventories logistics, warehousing logistics, transport logistics, distribution logistics and intermediary logistics are set out. The economic substance and the main types of logistic services are solved; the organization of logistic service, the main approaches to evaluating the quality of logistic service, the theoretical basis of economic efficiency of logistics are studied; the approaches to the logistics implementation in Ukraine and abroad are described. The theoretical approaches are accompanied by numerous examples from the practices of domestic and foreign enterprises and institutions.
It will be useful for teachers, students and postgraduates of economic specialties of higher educational institutions, as well as for executives and experts in logistics, marketing and management of enterprises and institutions.

Language: Ukrainian

Original reference: Логістика: теорія та практика: навч. посіб. / Кислий В.М., Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Смоляник О.М. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

Contents

ПЕРЕДМОВА

1. ЛОГІСТИКА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
1.1. Поняття та генезис розвитку логістики
1.2. Концепція логістики
1.3. Предмет, об'єкт, мета, завдання та функції логістики
1.4. Значення логістики

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЦІ
2.1. Економічна сутність та види логістичних потоків
2.2. Товарорух: сутність, елементи та основні форми
2.3. Організація управління матеріальними потоками на рівні підприємства
2.4. Загальна характеристика технологічних процесів у логістиці

3. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ ЛОГІСТИЧНИХ ІНТЕГРАЦІЙ
3.1. Поняття логістичної системи, її мета, основні завдання та функції
3.2. Класифікація логістичних систем та тенденції їх розвитку
3.3. Поняття про логістичні ланцюги
3.4. Канали товароруху: сутність та класифікація
3.5. Форми взаємовідносин у каналах товароруху

4. ЛОГІСТИКА ПОСТАЧАННЯ
4.1. Завдання, функції та організація логістики постачання
4.2. Основні підходи щодо вибору постачальника
4.3. Стисла характеристика систем МКР

5. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА
5.1. Мета, функціональні сфери та основні завдання виробничої логістики
5.2. Принципи організації виробництва
5.3. Логістичні виробничі системи

6. ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ
6.1. Склади, їх функції та класифікація
6.2. Логістичний процес на складі
6.3. Система складування та організація переробки вантажів
6.4. Тара та упаковка при зберіганні вантажів
6.5. Оцінка роботи складів

7. ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ
7.1. Сутність, види та функції запасів
7.2. Нормування запасів
7.3. Оптимізація запасів
7.4. Системи управління запасами

8. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА
8.1. Суть і завдання транспортної логістики
8.2. Вибір виду транспортних засобів
8.3. Транспортні тарифи та матеріально-технічна база різних видів транспорту
8.4. Вибір шляхів переміщення вантажопотоків
8.5. Організація роботи виробничого транспорту

9. РОЗПОДІЛЬЧА ЛОГІСТИКА
9.1. Економічний зміст, завдання, функції та принципи розподільчої логістики
9.2. Основні методи розподільчої логістики
9.3. Організація розподільчої логістики
9.4. Концепція логістичного центру дистрибуції
9.5. Логістичні системи розподільчої логістики

10. ЛОГІСТИКА ПОСЕРЕДНИЦТВА
10.1. Основи та організація посередницької логістики
10.2. Організація та документальне оформлення оптових закупівель торговельними підприємствами
10.3. Сутність та основні методи оптового продажу товарів торговельними підприємствами
10.4. Організація товаропостачання товарів підприємств роздрібної торгівлі
10.5. Організація продажу товарів у системі роздрібної торгівлі
10.6. Інтегрована посередницька логістика

11. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИДИ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ
11.1. Економічна сутність та основні види логістичних послуг
11.2. Організація логістичного сервісу
11.3. Основні підходи до оцінки якості логістичного обслуговування

12. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИКИ
12.1. Методологічні підходи визначення економічної ефективності логістики
12.2. Логістичні витрати
12.3. Оцінка результатів логістичної діяльності
12.4. Економічна ефективність логістичних систем підприємства

13. ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ
13.1. Форми логістичних інтеграцій за кордоном
13.2. Перспективи використання логістики в Україні

ПРАКТИКУМ
1. Розрахункові та аналітичні завдання
1.1. Логістика постачання
1.2. Логістика складування
1.3. Логістика запасів
1.4. Транспортна логістика
1.5. Розподільча логістика
1.6. Логістика посередництва
1.7. Організація та види логістичних послуг

2. Тести для самоперевірки та контролю засвоєння знань
3. Схеми для доповнення
4. Ситуаційні завдання (кейси)
5. Кросворд

ОСНОВНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ГЛОСАРІЙ