© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Marketing researches

md_2006Illyashenko S., Baskakova M.
Marketing researches. - Tutorial. - 2006. - 192 p.

A system of methods and algorithms for analysis of internal and external (macro- and micro-) business marketing environment is presented. Approaches to forecasting changes in key indicators of market conditions are defined. Approaches to researche consumers, competitors and other economic partners are described . 

The rules for interpreting the results of market researches and approaches to their documentation are defined. A large number of examples and facts that illustrate the theoretical statements are analyzed in the book. The tutorial contains a workshop on the main sections of the course.

The book will be usefull for teachers and students of economic specialties of higher educational institutions, as well as specialists in marketing businesses and institutions.

Language: Ukrainian

Original reference: Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. За ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Ілляшенка. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.

Contents
Вступ
Розділ 1. Сутність і система маркетингових досліджень
1.1. Цілі, завдання і принципи маркетингових досліджень
1.2. Напрямки маркетингових досліджень
1.3. Послідовність проведення маркетингових досліджень
Розділ 2. Маркетингова інформація
2.1. Система маркетингової інформації
2.2. Теоретичні засади визначення оптимального рівня поінформованості
2.3. Підходи до формування інформаційних моделей для прийняття маркетингових рішень
Розділ 3. Методи збирання і аналізу маркетингової інформації (первинної і вторинної)
3.1. Метод кабінетних досліджень
3.2. Опитування
3.3. Спостереження
3.4. Панельне обстеження
3.5. Експеримент
3.6. Методи аналізу маркетингової інформації
Розділ 4. Дослідження кон'юнктури і місткості ринку
4.1. Кон'юнктура ринку, послідовність її дослідження, основні показники
4.2. Аналіз циклічності і динаміки економічних процесів
4.3. Аналіз загальногосподарської кон'юнктури
4.4. Аналіз цін, а також цінових показників кон'юнктури
4.5. Дослідження попиту і пропозиції
4.6. Дослідження особливостей поведінки суб'єктів ринку
4.7. Оцінка потенціалу та основних пропорцій ринку
4.8. Оцінка підприємницького ризику
Розділ 5. Сегментування ринку
5.1. Теоретичні основи сегментації
5.2. Послідовність процесу сегментації
5.3. Критерії і методика оцінки сегментів ринку
5.4. Позиціювання товару на ринку
Розділ 6. Прогнозні дослідження збуту
6.1. Прогнозування в маркетингу
6.2. Суб'єктивні методи прогнозування
6.3. Об'єктивні методи прогнозування
6.4. Прогнозування майбутніх потреб і запитів споживачів
Розділ 7. Маркетингові дослідження конкуренції і конкурентів
7.1. Аналіз конкурентів
7.2. Складові конкурентних переваг підприємства на ринку
Розділ 8. Дослідження поведінки споживачів
8.1. Класифікації споживачів
8.2. Підходи до визначення типів споживачів
Розділ 9. Дослідження конкурентоспроможності підприємств
9.1. Аналіз конкурентної структури галузі (ринку)
9.2. Аналіз інвестиційної привабливості галузі
9.3. Показники конкурентоспроможності підприємств
Розділ 10. Формування звіту з маркетингових досліджень
Кейс
Післямова
Література
Глосарій
Додатки
Додаток А. Інтернет-адреси сайтів з маркетингу
Додаток Б. Аналіз потенціалу ринку освітніх послуг Сумської області