© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Management of environmental innovations

22

Illyashenko S., Prokopenko О.
Management of environmental innovations. - Tutorial. - 2003. - 266 p.

The methodological and theoretical principles of organizational and economic mechanism of innovative development management of the enterprise in a transition economy through the development and promotion of the environmental innovation' market (market formation) are considered in the tutorial.

Contains many practical examples and facts that illustrate theoretical principles of the course.

The tutorial was developed for experts in innovative entrepreneurship, teachers, postgraduates and students of economic specialties of higher educational institutions, as well as for a wide range of readers who are interested in the problems of innovative management, marketing of innovations and environmental economics.

Language: Ukrainian

Original reference: Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Менеджмент екологічних інновацій: Навчальний посібник /За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. - СУМИ: Вид-во СумДУ, 2003. - 266 с.

Contents

ВСТУП. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ
РОЗДІЛ 1 УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
1.1 Теоретичні засади управління інноваційним розвитком суб'єктів господарювання
1.2 Принципи формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком
1.3 Структура організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком суб'єктів господарювання
Питання для самоперевірки до розділу 1
РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ РИНКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ
2.1 Соціально-економічні передумови створення та розвитку ринку екологічних інновацій в Україні
2.2 Теоретичні засади управління процесами формування ринку екологічних товарів
2.3 Методи управління формуванням ринку екологічних товарів
Питання для самоперевірки до розділу 2
РОЗДІЛ З МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ
3.1 Вибір варіантів розвитку суб'єктів господарювання на основі екологічних інновацій
3.2 Урахування різноспрямованих інтересів суб'єктів ринку екологічних інновацій
3.3 Оцінка надійності взаємодії виробника екологічних товарів з його економічними контрагентами
3.4 Оптимізація витрат на просування екологічних товарів на ринку
Питання для самоперевірки до розділу 3
РОЗДІЛ 4 РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ РИНКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ
4.1 Економічні аспекти формування інформаційної бази
4.2 Інформаційне забезпечення процесу формування підприємством цільового ринку на основі екологічних інновацій
4.3 Джерела та .механізми фінансування інновацій
4.4 Підходи до оптимізації структури інвестиційних ресурсів
Питання для самоперевірки до розділу 4
РОЗДІЛ 5 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ РИНКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ
5.1 Обгрунтування доцільності формування цільового ринку екологічних інновацій
5.2 Оцінка перспектив формування ринку екологічних товарів (продуктів харчування) як засобу вирішення еколого-економічних проблем
Питання для самоперевірки до розділу 5
Додаток А Динаміка розвитку ринку екологічних товарів
Додаток Б Найбільш ефективні напрямки розвитку світового ринку екологічних товарів
Додаток В Напрямки розвитку ринку екологічних товарів в Україні
Додаток Г Вплив науково-технічного розвитку на економіку галузей народного господарства України
Додаток Д Надходження та використання платежів і зборів зг. забруднення навколишнього середовища та ресурсокористування
Додаток Ж Результати досліджень ставлення споживачів до екологічних товарів і екологічних проблем
Додаток И Результати досліджень ринку товарів МКП "Удача"
СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Основна література
Рекомендована література для поглибленого вивчення курсу
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК