© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Advertising and sales promotion

rsz_2009Bozhkova V., Melnik Y.
Advertising and sales promotion. - Tutorial. - 2009. - 200 p.

Actualisation of using the communication tools in Ukraine is natural and confirmed by the experience of economically developed countries. However, their planning and application, especially in the domestic market, requires specific knowledge and skills. Sales promotion becomes the most important component of marketing communications complex. Considering that the efficiency of sales stimulation is significantly higher than the efficiency of direct advertising.

The tutorial may be interesting for advertisers, marketers, teachers, postgraduates and students of the specialty "Marketing".

Language: Ukrainian

Original reference: Божкова В.В., Мельник Ю.М. Реклама та стимулювання збуту: навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 200 с.

Contents
Зміст дисципліни
Розділ 1. Еволюція рекламної діяльності у світі і в Україні
1.1 Етапи розвитку рекламної діяльності у світі
1.2 АТL та ВТL на сучасному ринку маркетингових
комунікацій
1.3 Історія використання ЗМІ як засобів розповсюдження реклами
Питання для самоперевірки та контролю, завдання

Розділ 2. Законодавче регулювання діяльності зі стимулювання збуту і реклами в Україні та у світі
2.1 Законодавче регулювання рекламної діяльності в Україні
2.2 Законодавче регулювання маркетингових комунікацій: Європейський досвід
Питання для самоперевірки та контролю, завдання

Розділ 3. Класифікація реклами
3.1 Визначення реклами
3.2 Класифікація реклами
3.3 Види реклами за каналами її поширення
Питання для самоперевірки та контролю, завдання

Розділ 4. Особливості розвитку ринку медіа-реклами в Україні
4.1 Некомерційна реклама: визначення, особливості, види
4.2 Тенденції розвитку ринку медіа-реклами в Україні
Питання для самоперевірки та контролю, завдання

Розділ 5. Стимулювання збуту: визначення, типологія, стратегії
5.1 Порівняльно характеристика реклами та СТИМУЛювання збуту
5.2 Стимулювання збуту: ключові визначення, типологія, основні стратегії
Питання для самоперевірки та контролю, завдання

Розділ 6. Організація рекламної справи на підприємстві
6.1 Маркетингова діяльність підприємств України
6.2 Планування рекламної кампанії на підприємстві
6.3 Особливості застосування реклами та заходів зі стимулювання збуту продукції на різних етапах ЖЦТ
Питання для самоперевірки та контролю, завдання

Розділ 7. Методи оцінки ефективності реклами та заходів зі стимулювання збуту продукції
7.1 Оцінка ефективності рекламних заходів: основні
фактори, показники
7.2 Методи визначення економічної ефективності реклами та заходів зі стимулювання збуту
7.3 Оптимізація ефективності рекламних заходів
7.4 Методики оцінки синергетичного ефекту інтегрованих маркетингових комунікацій
Питання для самоперевірки та контролю, завдання

Питання для студентів для самостійного контролю
Глосарій
Список використаної літератури
Додатки
Додаток 1. Закон України «Про рекламу»
Додаток 2. Методичні рекомендації визначення сум податкових зобов'язань за непрямими методами