© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Management of Innovative Activity: Masters Course(Innovation management in the knowledge-oriented economy)

uid2

Management of Innovative Activity. – Textbook. – 2013. – 728 p.

The textbook covers the theoretical and methodological foundations of innovation management in znannyeoriyentovaniy economy in the volumes of professional standard subjects taught in higher education within the specialty of Master "Management of innovation" and special author subjects that expand and deepen worldview training management specialists innovative activity at the state level, industry and individual organizations. It contains a large number of prick-modes and facts that illustrate the theoretical position.

For teachers and students of economic specialties, as well as those who study innovation management on non-economic programs of the universities. It becomes useful for managers and leading specialists of different industries and a wide range of readers who are interested in the problems of innovation management.

Language: Ukrainian

Original reference: Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс (Інноваційний менеджмент в знаннєорієнтованій економіці) : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2013. – 728 с.

Contents

Вступ

ЧАСТИНА І

ІНФОРМАЦІЯ І ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ІННОВА-ЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Розділ 1. Методологія наукових досліджень
1.1. Поняття, основні категорії та вимоги до наукового дослідження
1.2. Види та класифікація наукових досліджень
1.3. Емпіричні методи наукового дослідження
1.4. Теоретичні методи дослідження
1.5. Структура наукового дослідження
1.6. Результати наукових досліджень

Розділ 2. Економіка та управління знаннями
2.1. Методологічні засади економіки знань
2.2. Знання як інформація
2.3. Знання в сучасних організаціях
2.4. Інтелектуальний капітал
2.5. Управління знаннями та інновації
2.6. Менеджмент знань у практиці менеджменту організації
2.7. Науково-технологічний розвиток як об’єкт дослідження економіки знань
2.8. Організація трансферу знань
2.9. Організація наукової роботи і освіти в Україні

Розділ 3. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень
3.1. Система як методологічний засіб для підготовки і обґрунтування інноваційних рішень
3.2. Теоретичні засади системного аналізу
3.3. Методичні засади системного аналізу
3.4. Прийняття рішень в управлінні інноваційними процесами
3.5. Методика прийняття та реалізації інноваційних рішень
3.6. Логічні і кількісні підходи до вивчення інноваційних проблем
3.7. Реалізація інноваційних рішень

Розділ 4. Інформаційні системи в інноваційній діяльності
4.1. Стратегічна роль інформаційних та телекомунікаційних технологій
4.2. Комп’ютерні технології обробки інформації на основі використання систем управління базами даних
4.3. Мережні технології й системи розподіленої обробки інформації
4.4. Види ІС для підтримки управління підприємством
4.5. Аналітичні системи багатовимірного аналізу даних
4.6. Підтримка стратегічного управління
4.7. Захист інформаційних ресурсів у бізнес-системах

Розділ 5. Інтелектуальна власність
5.1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини
5.2. Система інтелектуальної власності
5.3. Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності
5.4. Економіка інтелектуальної власності
5.5. Захист прав інтелектуальної власності

Розділ 6. Брендинг
6.1. Сутність бренда та брендингу
6.2. Технологія брендингу
6.3. Стратегія управління активами бренда
6.4. Ціноутворення й методи оцінки капіталу
6.5. Франчайзинг як формат ведення бізнесу та ефективна форма використання бренда

Розділ 7. Патентно-кон’юнктурні дослідження
7.1. Основи патентознавства
7.2. Оформлення патентних прав
7.3. Оформлення прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки в іноземних державах
7.4. Патентна інформація та джерела її отримання
7.5. Класифікація об’єктів промислової власності
7.6. Загальні відомості про патентні дослідження
7.7. Порядок проведення патентних досліджень по ДСТУ 3575-97
7.8. Оформлення та викладення звіту про патентні дослідження
7.9. Патентний формуляр, порядок складання та оформлення
7.10. Використання патентно-кон’юнктурних досліджень на різних стадіях інноваційного та життєвого циклів продукції

Розділ 8. Управління захистом комерційної таємниці
8.1. Поняття інформації та її класифікація
8.2. Система забезпечення безпечності фірми
8.3. Сутність комерційної таємниці
8.4. Основні об’єкти комерційної таємниці
8.5. Охорона комерційної таємниці в сучасних умовах розвитку еко-номіки
8.6. Основні засади захисту комерційної таємниці
8.7. Захист комерційної таємниці в міжнародному законодавстві

ЧАСТИНА ІІ

МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 9. Міжнародний менеджмент
9.1. Міжнародний бізнес в контексті глобалізації та інтернаціоналізації
9.2. Суть міжнародного менеджменту
9.3. Чинники середовища міжнародного менеджменту
9.4. Соціокультурний аспект міжнародного менеджменту
9.5. Стратегія і планування розвитку у міжнародному менеджменті
9.6. Сучасні форми і структури міжнародного бізнесу
9.7. Управління мультинаціональними компаніями
9.8. Міжнародні стратегічні альянси

Розділ 10. Міжнародне співробітництво в інноваційній сфері
10.1. Основні поняття міжнародного співробітництва в інноваційній сфері
10.2. Історичні передумови формування міжнародних відносин у сфері інноваційної діяльності
10.3. Міжнародний ринок інновацій
10.4. Інституціональні основи міжнародного співробітництва у сфері інноваційної діяльності
10.5. Міжнародні організації в сфері інноваційної діяльності
10.6. Розвиток інноваційного співробітництва в рамках ТНК

Розділ 11. Трансфер технологій
11.1. Поняття та суть технології як об’єкта трансферу
11.2. Організація інноваційного процесу на підприємстві
11.3. Організація процесу трансферу технологій
11.4. Методи вартісної оцінки об’єкта трансферу

Післямова

Додаток А. Форми патентних документів згідно ДСТУ 3575-97

Додаток Б. Форми патентних документів згідно ДСТУ 3574-97

Глосарій