© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Management of Innovative Activity: Masters Course(the foundation of innovation management)

uid1

Management of Innovative Activity. – Textbook. – 2013. – 858 p.

The textbook discusses the theoretical and methodological foundations of innovation management in the volumes of professional disciplines taught in universities for masters in the field "Innovation management" and author of special disciplines, which extends their world outlook and deepen training. It contains a large number of examples and facts that illustrate the theoretical position.

For teachers and students in higher education. It will be useful for managers and professionals and enterprises a wide range of readers who are interested in the problems of innovation management.

Language: Ukrainian

Original reference: Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс (основи інноваційного менеджменту) : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2013. – 858 с.

Contents

Вступ

ЧАСТИНА 1

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ

Розділ 1. Інноваційний менеджмент

1.1. Теоретичні основи інноваційного менеджменту
1.2. Теорії інноваційного розвитку
1.3. Інноваційний процес як об’єкт інноваційного менеджменту
1.4. Державне і регіональне регулювання інноваційної діяльності
1.5. Управління інноваційною діяльністю на підприємстві
1.6. Організація інноваційної діяльності на підприємстві
1.7. Інтелектуальний капітал як основа інноваційного розвитку підприємства
1.8. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства

Розділ 2. Маркетинг інновацій
2.1. Теоретико-методичні засади формування і функціонування ринку інновацій
2.2. Специфіка і основні принципи управління інноваційним процесом на засадах маркетингу
2.3. Маркетинговий процес дослідження та формування попиту на інновації
2.4. Маркетингова товарна інноваційна політика
2.5. Створення і стимулювання попиту на інновації
2.6. Маркетингова цінова політика в інноваційній сфері
2.7. Маркетингова політика розподілу в інноваційній сфері

Розділ 3. Креативний менеджмент
3.1. Підходи до розуміння креативності
3.2. Дослідження креативності колективу підприємства
3.3. Методи формування креативної команди на підприємстві
3.4. Управління конфліктами в креативному колективі
3.5. Мотивація креативної діяльності

Розділ 4. Фінансовий менеджмент в інноваційній діяльності
4.1. Інновації фінансових продуктів
4.2. Розвиток фінансових інновацій
4.3. Ринок фінансових інновацій
4.4. Інноваційні фінансові операції

Розділ 5. Провайдинг інновацій
5.1. Інноваційна діяльність України
5.2. Поняття провайдингу інновацій
5.3. Психологічне забезпечення інноваційної діяльності
5.4. Нормативно-правове забезпечення інноваційного процесу
5.5. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності
5.6. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності
5.7. Кадрове забезпечення інноваційної діяльності

Розділ 6. Менеджмент екологічних інновацій
6.1. Управління екологічно спрямованим інноваційним розвитком у ринковій економіці
6.2. Економічні основи управління формуванням та розвитком ринку екологічних інновацій
6.3. Методичні засади управління процесами формування ринку екологічних інновацій
6.4. Управління екологічно спрямованою інноваційною діяльністю на основі прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій

Розділ 7. Управління інноваційними проектами
7.1. Основні поняття в управлінні інноваційними проектами
7.2. Основні поняття і принципи управління інноваційною діяльністю
7.3. Стандарти управління проектами
7.4. Оточення проекту та програми підтримки інноваційної діяльності
7.5. Соціотехнічний підхід до проблеми управління проектами
7.6. Інструментальні засоби автоматизації управління проектами
7.7. Експертиза інноваційних проектів і рішень

ЧАСТИНА 2

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА І УСТАНОВ

Розділ 8. Економіка інноваційного підприємства
8.1. Економічні основи наукоємного виробництва. Поняття інноваційного підприємства
8.2. Виробнича програма підприємства
8.3. Основні фонди
8.4. Оборотні кошти
8.5. Трудові ресурси
8.6. Види собівартості
8.7. Ціноутворення
8.8. Економічність і якість продукції
8.9. Оцінка техніко-економічного рівня і конкурентоспроможності продукції
8.10. Науково-технічний прогрес як основа розвитку та інтенсифікації виробництва

Розділ 9. Стратегічне управління інноваційним розвитком
9.1. Стратегічне управління: сутність, основні поняття
9.2. Процес стратегічного планування на підприємствах
9.3. Види інноваційних стратегій
9.4. Розроблення стратегій інноваційного розвитку підприємств
9.5. Інструментарій стратегічного планування
9.6. Інформаційне забезпечення стратегічного управління
9.7. Методики дослідження стратегічних позицій підприємства
9.8. Портфельний аналіз діяльності підприємства

Розділ 10. Діагностика потенціалу інноваційного розвитку
10.1. Науково-методичні підходи до визначення сутності і структури потенціалу інноваційного розвитку підприємства
10.2. Концептуальні засади управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства
10.3. Ринковий потенціал як підсистема потенціалу інноваційного роз-витку підприємства: методичні засади оцінки
10.4. Інноваційний потенціал як підсистема потенціалу інноваційного розвитку підприємства: показники, критерії і методика його оцінки
10.5. Виробничо-збутовий потенціал як підсистема потенціалу іннова-ційного розвитку підприємства: підходи до оцінки

Розділ 11. Мотивація інноваційної діяльності
11.1. Основні положення і терміни мотивації інноваційної діяльності
11.2. Структура механізму мотивування інноваційної діяльності
11.3. Напрями мотивації персоналу
11.4. Основні теорії мотивації персоналу
11.5. Мотивація творчої праці
11.6. Мотивація споживання інноваційних продуктів
11.7. Вибір напрямів інноваційної діяльності, які найбільшою мірою відповідають мотивації споживачів
11.8. Вибір напрямків розвитку з урахуванням інтересів суб’єктів інноваційного процесу

Розділ 12. Прогнозування техніко-економічного рівня машин
12.1. Теоретичні аспекти прогнозування техніко-економічного рівня машин
12.2. Методи прогнозування собівартості нових машин
12.3. Функціонально-вартісний аналіз у прогнозуванні ефективності машин
12.4. Динамічний аспект у прогнозуванні ефективності нової техніки (машин)
12.5. Еволюція технічних систем як товарів
12.6. Закономірності розвитку машин і технології їх виробництва
12.7. Прогнозування тенденцій розвитку технологій
12.8. Прогнозування техніко-економічних параметрів машин для різ-них сегментів ринку

Розділ 13. Управління якістю та сертифікація продукції
13.1. Сутність стандартизації та її роль у розвитку національної еко-номіки
13.2. Основні методи стандартизації
13.3. Державна система стандартизації
13.4. Міжгалузеві системи стандартизації
13.5. Система показників якості продукції та послуг
13.6. Системи контролю якості продукції та послуг
13.7. Методи оцінювання якості продукції та послуг
13.8. Управління якістю товарів і послуг
13.9. Державна система сертифікації
13.10. Нормативно-правове забезпечення стандартизації та сертифі-кації
13.11. Міжнародна система стандартизації та сертифікації

Розділ 14. Управління інноваційними ризиками
14.1. Інноваційні ризики і їх вплив на інноваційну діяльність
14.2. Методи оцінки і зниження інноваційних ризиків
14.3. Моделювання інноваційних ризиків
14.4. Оцінка ризику інноваційних проектів на основі матриці морфологічного синтезу
14.5. Оцінка впливу ризиків спричинених факторами макро- і мікросередовища інноваційної діяльності
14.6. Застосування теорії ігор для аналізу інноваційних ризиків
14.7. Ризики портфеля інноваційних проектів
14.8. Ризик-менеджмент інновацій

Розділ 15. Бізнес-планування
15.1. Загальні підходи до бізнес-планування
15.2. Бізнес-планування у виробничій сфері
15.3. Бізнес-планування у невиробничій сфері
15.4. Практика розроблення бізнес-планів
15.5. Додаткові відомості про бізнес-планування

Післямова

Глосарій