© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
МІІМ-2007

miim2007У Сумському державному університеті (СумДУ) відбулася перша міжнародна науково-практична конференція “Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу”. Її організовано і проведено кафедрою маркетингу СумДУ і Сумським регіональним центром інтелектуального розвитку. На конференцію було представлено матеріали (більше 70 доповідей) науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, фахівців з маркетингу підприємств та установ України, а також Нідерландів, Нової Зеландії, Йорданії.

Маркетинг інновацій визначають, як діяльність, спрямовану на пошук нових сфер і способів використання потенціалу підприємства, розробку на цій основі нових товарів та технологій і їх просування на ринку з метою задоволення потреб і запитів споживачів більш ефективним, ніжконкуренти, способом, отримання за рахунок цього прибутку та забезпечення умов тривалого виживання і розвитку.

Аналіз світових тенденцій економічного розвитку і чинників, які його обумовлюють, переконливо до водить, що на чільне місце вийшли інновації, і тому роль маркетингу інновацій неухильно зростає. В свою чергу, багатогранність і різноманітність інструментарію сучасного маркетингу, який стрімко розвивається, актуалізують та надають імпульсу науковим дослідженням з інновацій у маркетингу. Отже, актуальність тематики конференції для теоретиків і практикуючих маркетологів є безсумнівною.

Організатори конференції ставили за мету узагальнення новітніх методологічних і теоретико-методичних положень маркетингу інновацій, обмін досвідом його впроваджень у практичну діяльність підприємств і установ, а також досвідом застосування нових методів і технологій маркетингу.

Матеріали конференції включають доробки представників вищих навчальних закладів і наукових організацій:

 • Сумський державний університет;
 • Сумський національний аграрний університет;
 • Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. Київ);
 • Одеський державний економічний університет;
 • Полтавський університет споживчої кооперації України;
 • Інститут економіки та прогнозування НАН України (м. Київ);
 • Національний університет “Львівська політехніка”;
 • Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій;
 • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;
 • Харківський національний економічний університет;
 • Українська академія банківської справи (м. Суми);
 • Академія митної служби України (м. Дніпропетровськ);
 • Національний гірничий університет України (м. Дніпропетровськ);
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ);
 • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
 • Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП;
 • Waikato Management School, Hamilton, New Zealand;
 • Irbid National University, Jordan;
 • Marketing and Consumer Behavior Group, Wageningen, The Netherlands.

На конференції виступили з доповідями і взяли участь у роботі «круглих столів» фахівці ряду підприємств та установ, зокрема:
ЗАТ “Зерноторгова компанія Олсідз Україна” (м. Київ); ТОВ “Борлас Україна”; Сумської міської молодіжної громадської організації “Фундація Регіональних ініціатив”; Сумської філії Національної акціонерної компанії “Украгролізинг”; Агенції маркетингових комунікацій “МАРТ” (м. Київ); Сумської та Харківської філій ЗАТ “УРС” ТМ “Beeline”; Сумської Торгово-промислової палати; ТОВ “МЦФТ”; Рекламної агенції “VIP media group” та інших.

Загалом у конференції взяли участь: 9 докторів наук, 24 кандидати економічних наук, 18 представників підприємств та установ, докторанти і аспіранти.

На пленарних засіданнях і під час «круглих столів» були охоплені такі тематичні напрямки:

 • методологічні та теоретико-методичні основи маркетингу інновацій;
 • товарна інноваційна політика сучасного підприємства;
 • стратегічні маркетингові під ходи до розробки нових товарів;
 • управління торговою маркою в контексті маркетингу інновацій;
 • формування попиту і просування інноваційного продукту на ринок;
 • управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу;
 • маркетинг екологічних інновацій.

Серед найбільш змістовних і цікавих доповідей представників академічної і вузівської науки, що охоплювали питання методології і теорії маркетингу інновацій, варто відзначити наступні: “Інноваційні аспекти маркетингу ХХІ століття” (к.е.н. Карпенко Н.В.); “Стратегічний маркетинговий підхід до формування напрямків розробки нових товарів” (д.е.н. Заруба В.Я.); “Концептуальні основи розробки товарної інноваційної стратегії підприємства на засадах маркетингу інновацій” (д.е.н. Ілляшенко С.М.); “Використання торгової марки як інтелектуального активу у діяльності підприємства” (Махнуша С.М.).

Великий інтерес викликали доповіді фахівців-практиків, що стосувалися науково-прикладних аспектів маркетингу інновацій, зокрема: “Розподіл витрат на інструментарій реалізації стратегій просування інновацій на споживчому ринку” (Баскакова М.Ю.); “Особливості промислового брендингу” (Івашова Н.В.); “Вплив впровадження інновацій на реалізацію стратегічних цілей міжнародної компанії” (к.е.н. Олефіренко О.М.).

Значну увагу було приділено питанням маркетингу екологічних інновацій, зокрема у доповідях: “Формування мотивації споживання екологічних інновацій” (к.е.н. Прокопенко О.В.); “Проблеми просування інноваційних ресурсозберігаючих технологій в Україні” (к.е.н. Сотник І.М.); “Маркетинг екологічних інновацій і господарський механізм підприємства” (д.е.н. Мішенін Є.В.), “Екологічне підприємництво як чинник інноваційного розвитку” (д.е.н. Хлобистов Є.В.).

Не залишилися поза увагою і питання активізації використання інтелектуального капіталу та застосування інформаційних технологій в маркетингу. Ця тема знайшла висвітлення у доповідях: "Маркетингове середовище організації в Інтернет" (Ботушан М.І.), "Особливості оцінки інтелектуального капіталу в інноваційній діяльності" (к.е.н. Суміна О.М.), "Інноваційний розвиток - передумова конкурентоспроможності підприємств України" (Печерська Т.П.); "Використання творчого потенціалу як джерело товарних інновацій" (д.е.н. Галиця І.О.).

На конференції з презентаціями своїх підприємств і організацій, аналізом їх здобутків і проблем виступили представники організацій - офіційних партнерів конференції.

Учасники конференції одноголосно прийняли рішення про те, щоб і надалі проводити конференцію "Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу" в м. Суми на базі Сумського державного університету. Було відзначено, що подібна практика буде мати важливе значення для активізації наукових досліджень інновацій в маркетингу.