© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
МІІМ-2008

miim2008_119-20 вересня у СумДУ відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу”. Організаторами виступили кафедра маркетингу СумДУ і Сумський регіональний центр інтелектуального розвитку.

На конференції було представлено 85 доповідей науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, фахівців з маркетингу підприємств та установ України, а також Сполучених штатів Америки, Канади. Усього в конференції прийняли участь 95 осіб, з них 53 іногородні.

Матеріали конференції включають напрацювання представників 23 вищих навчальних закладів і наукових організацій, серед яких 2 іноземних:

 • Сумський державний університет;
 • Сумський національний аграрний університет;
 • Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. Київ);
 • Одеський державний економічний університет;
 • Полтавський університет споживчої кооперації України;
 • Національний університет “Львівська політехніка”;
 • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”;
 • Харківський національний економічний університет;
 • Українська академія банківської справи (м. Суми);
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Луганськ);
 • Донецький державний економічний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Баранівського;
 • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана;
 • Львівський державний університете новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола;
 • Рівненський інститут слов’янознавства КСУ;
 • Макіївський економіко-гуманітарний інститут;
 • Національний лісотехнічний університет України;
 • Київський національний торгівельно-економічний університет;
 • Донецький національний університет;
 • Сумська філія Харківського національного уні-верситету внутрішніх справ;
 • Сумський державний педагогічний університет;
 • Харківський національний автомобіле-дорожний університет;
 • State of Tennessee, Division of Air Polution Control, USA;
 • University, Hamilton, Ontario, Canada.

miim2008_2У конференції прийняли участь фахівці 11 підприємств та установ: ЗАТ “Зерноторгова компанія Олсідз Україна” (м. Київ); ВАТ “ЕРСТЕ-банк”; Сумської міської молодіжної громадської організації “Фундація Регіональних ініціатив”; Агенції маркетингових комунікацій “МАРТ” (м. Київ);

ВАТ “Сумихімпром”; ТОВ “Турбомаш”; Управління соціально-економічного розвитку Сумської міської ради; Юридичного об'єднання “Капітал Правіс” (м. Київ); Міжрегіонального центру фондових технологій (м. Суми); ПФ “Спецобладнання”; ПП “Променергомаш”.

У конференції прийняли участь: 11 докторів наук, 27 кандидатів економічних наук, 17 представників підприємств та установ, докторанти та аспіранти.

Загалом, охоплені такі тематичні напрямки:

1.     Методологічні та теоретико-методичні основи маркетингу інновацій;

2.     Товарна інноваційна політика сучасного підприємства;

3.     Стратегічні маркетингові підходи до розробки нових товарів;

4.     Управління торговою маркою в контексті маркетингу інновацій;

5.     Формування попиту і просування інноваційного продукту на ринок;

6.     Управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на засадах маркетингу;

7.     Аналіз ринку товарних інновацій;

8.     Маркетинг екологічних інновацій та ін.;

9.     Інноваційний маркетинг в освіті.

Серед найбільш змістовних і цікавих доповідей представників академічної і вузівської науки, що охоплювали питання методології і теорії маркетингу інновацій, слід відзначити наступні: “Синергетичні ефекти маркетингових інновацій” (д.е.н. Мельник Л.Г.); “Основні проблеми маркетингу інновацій та підходи до їх розв'язання” (д.е.н. Ілляшенко С.М.); “Організація маркетингових досліджень на ринках високотехнологічних товарів” (Демків Я.В.); “Кількісний метод оцінки шансів на успіх інноваційної продукції на потенційному сегменті ринку” (к.е.н. Махнуша С.М.); “Сутність та класифікація конфліктів у каналах розподілу інноваційної продукції” (к.е.н. Біловодська О.А.).

Великий інтерес викликали доповіді фахівців-практиків, що стосувалися науково-прикладних аспектів маркетингу інновацій, зокрема: “Ефективне використання інформаційних потоків, як необхідний атрибут інноваційного маркетингу” (Гладенко Ю.М.); “Особливості ребрендингу промислових підприємств” (Івашова Н.В.); “Проблематичність дизайну вибірки у маркетингових дослідженнях” (к.е.н. Карпіщенко М.Ю.); “Стратегічне управління бізнес-портфелем промислового підприємства на засадах маркетингу” (к.е.н. Олефіренко О.М.).

Значної уваги було приділено питанням маркетингу екологічних інновацій, зокрема у доповідях: “Мотиваційні особливості маркетингу екологічних інновацій” (к.е.н. Прокопенко О.В.); “Формування попиту на інноваційні енергозаощаджуючі технології місцевою владою у сфері теплопостпчпння” (к.е.н. Сотник І.М., к.т.н. Сотник М.І.); “Екологічний менеджмент та екологічний маркетинг: національна реакція на глобальні виклики трансформаційної економіки” (д.е.н. Хлобистов Є.В.).

Не залишилися без уваги і питання активізації використання інтелектуального капіталу та застосування інформаційних технологій у маркетингу, це доповіді: “Інноваційна діяльність як визначальний фактор глобалізаційних процесів” (д.е.н. Гриньов А.В.); “Експрес оцінка інноваційного потенціалу країни” (д.е.н. Перерва П.Г.); “Оцінка збутового потенціалу підприємства на основі прогнозування обсягів збуту” (Башук Т.О.).

На конференції з презентаціями своїх підприємств і організацій, аналізом їх здобутків і проблем виступили представники організацій офіційних партнерів конференції.