Маркетинг інновацій

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань в галузі маркетингу інновацій і інноваційного маркетингу та набуття практичних навичок щодо просування нововведень на ринку товарів і послуг.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- знання теоретико-методичних основ організації і реалізації заходів маркетингу інновацій на підприємстві;

- вміння  визначати найбільш перспективні напрямки інноваційного розвитку підприємства, прийнятні з погляду зовнішніх і внутрішніх умов, на базі нових чи модифікованих товарів (виробів та послуг);

- вміння генерувати та аналізувати ідеї нових товарів, здійснювати їх ефективний відбір;

- навички проведення оцінки комерційних перспектив нових продуктів;

- навички вести аналіз і контролювати відповідність характеристик нового товару потребам ринку на усіх етапах інноваційного процесу;

- вміння розробляти ефективні заходи щодо формування первинного попиту на товарні інновації та їх просування на ринку;

- вміння управляти життєвим циклом товарних інновацій.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Ілляшенко Н.С.