Маркетингове ціноутворення

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліниформування системи теоретичних знань і практичних навичок з розроблення, організації, проведення і управління маркетинговою ціновою діяльністю на підприємствах.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи сучасні досягнення теорії ціноутворення;

2)здатність тлумачити, пояснювати та давати оцінку впливу правових норм, в тому числі податкового законодавства на встановлення цін;

3)уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі ціноутворення, зокрема щодо формулювання цілей ціноутворення, ефективного формування цінової стратегії, визначення суми доходів/втрат від здійснення операцій, прогнозування напрямку руху цін тощо;

4)відповідальність за організацію та управління ефективною ціновою політикою на підприємстві;

5)здатність обґрунтовувати напрями змін у ціновій політиці підприємства відповідно до умов, що змінюються, на основі знання, розуміння та володіння відповідними інструментами аналізу та прогнозування.

Регламент

 

Провідні викладачі:

д.е.н., проф. Божкова В.В.,

Сагер Л.Ю.