Стимулювання збуту та мерчандайзинг

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань та практичних навичок у галузі організації, управління, реалізації та контролю стимулювання збуту підприємств усіх форм організації, а також мерчандайзингової діяльності торговельних підприємств різних рівнів збутової системи.

У результаті вивчення дисципліни слухачі отримають такі компетенції:

1)знання та розуміння ключових понять мерчандайзингу та стимулювання збуту, можливість критично оцінити ефективність їх застосування у різних практичних ситуаціях;

2)уміння розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у комунікаційній діяльності, що передбачає застосування сучасних ринково-орієнтованих теорій та методів аналізу і оцінки:

-вибір стратегії стимулювання збуту продукції відповідно до діючого законодавства, цілей підприємства, виду маркетингу, ступеня новизни товару та ринку та життєвого циклу товару;

-проводити вибір цільової аудиторії і підбір методів стимулювання під психологічний портрет аудиторії;

-аналізувати товарну політику торговельного підприємства і розробити заходи з підвищення ефективності використання принципів та інструментів мерчандайзингу;

-розробляти та впроваджувати стандарти мерчандайзингу для різних категорій торговельних марок і типів збутових каналів;

-визначати оптимальну структуру витрат на заходи зі стимулювання збуту продукції та мерчандайзингу і на цій основі надавати обґрунтовані висновки і рекомендації;

-визначати оптимальні варіанти управління мерчандайзинговою діяльністю торговельного підприємства;

-оцінювати та аналізувати ефективність проведених заходів зі стимулювання збуту та мерчандайзингу  і розробляти шляхи її підвищення.

3)датність ефективного формування цілей, стратегії стимулювання збуту, самостійного ініціювання креативних комунікаційних заходів.

Регламент 1 (мерчандайзинг)

Регламент 2 (реклама та стимулювання збуту)

Провідні викладачі:

к.е.н., доц. Мельник Ю.М.,

 

к.е.н. Сагер Л.Ю.