Управління інноваційним розвитком

Всі дисципліни за ОР "бакалавр" спеціальності 075 "Маркетинг" >>

 

Мета дисципліни: формування у студентів знань та практичних навичок щодо виявлення ринково орієнтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства на основі динамічної гармонізації внутрішніх і зовнішніх (які генеруються ринковим середовищем) можливостей розвитку суб’єктів господарювання шляхом постійного пошуку і реалізації нових способів і сфер використання їхнього потенціалу.

 

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

­знання теоретико-методологічних та методичних засад управління розвитком на основі інновацій різних сфер діяльності суб’єктів господарювання;

­-уміння обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші напрямки інноваційного розвитку, прийнятні з погляду зовнішніх і внутрішніх умов враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб'єкта господарювання;

­-навички аналізувати відповідність внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім суб'єктів господарювання, використовуючи певний метод оцінки (SWOT-аналіз, GAP-аналіз, STP-аналіз, SW-аналіз, SNW-аналіз, PEST-аналіз та ін.);

­-навички застосовувати маркетингові інструменти на етапах інноваційного процесу, оцінювати і відбирати інноваційні ідеї;

­-навички виконувати економічне обґрунтування впровадження і реалізації перспективних проектів інноваційного розвитку;

­-навички проводити попередню перевірку й оцінку сформульованих ідей інновації, виконувати перевірку задуму інновації та її об’єктивну оцінку;

­-навички визначати оптимальний рівень витрат на просування інновацій на ринку;

­-навички формувати інформаційну базу для управління напрямками інноваційного розвитку;

-навички виконувати аналіз і оцінку структури інвестицій при інвестуванні проектів інноваційного розвитку суб’єктів господарювання;

­-навички визначати стратегії інноваційного розвитку підприємства.

Регламент

Провідний викладач:

к.е.н., доц. Біловодська О.А.