© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Ринково-орієнтоване управлення інноваційним розвитком

2015 30 12 1Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Харків: ТОВ «Діса плюс», 2015. – 448 с.

У монографії розглядаються теоретико-методологічні та методичні підходи до вирішення проблеми підвищення ефективності управління інноваційним розвитком на державному, галузевому, регіональному рівнях та рівні окремих підприємств чи установ.

Висвітлено особливості стратегічного управління інноваційним зростанням в Україні, розкрито сутність управління інноваційним розвитком, запропоновано оригінальні інструменти маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту промислових підприємств.

Для фахівців у галузі маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 

Зміст

 

Вступ

 

Частина І 

ІНСТРУМЕНТИ І МЕТОДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ

 

Розділ 1. Інноваційний розвиток і економічне зростання: стратегічні аспекти

1.1. Інноваційний розвиток регіонів України: заходи подолання інноваційної проблемності

1.2. Місце стратегії випереджаючого інноваційного розвитку серед інноваційних стратегій промислових підприємств

1.3. Передумови прогнозування напрямків інноваційного розвитку промислових підприємств України

 

Розділ 2. Стратегічний маркетинг у виборі пріоритетних напрямів інноваційного зростання підприємств

2.1. Стратегічний аналіз як інструмент маркетингових досліджень конкурентного середовища на ринках продукції промислових підприємств

2.2. Теоретико-методичні основи вибору напрямів реалізації стратегії імпортозаміщення промислових підприємств

2.3. Порівняння витрат та доходів від створення стратегічного партнерства на прикладі ПАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе»

2.4. Діагностичні дослідження дисбалансу розвитку вертикально-інтегрованих промислових підприємств

 

Розділ 3. Інструменти маркетингу і менеджменту інновацій у регулюванні соціально-економічного зростання

3.1. Маркетинговий підхід до вирішення проблем адміністративної реформи в Україні

3.2. Інноваційна складова економічної безпеки у сфері вищої освіти

3.3. Напрями удосконалення системи управління освітою на логістичних засадах

3.4. Роль держави в забезпеченні конкурентоспроможності промислового виробництва в умовах трансформації світової економіки

3.5. Оцінка впливу транспарентності ринку ПФІ на макроекономічні показники економіки

3.6. Адекватність управління потенціалом інфраструктури невиробничого призначення як спосіб раціоналізації соціальної сфери промислових підприємств

 

Розділ 4. Екологічні аспекти інноваційного розвитку

4.1. Обґрунтування підходів до оцінювання рівня екологічно спрямованого інноваційного розвитку

4.2. Система менеджменту екологічних цінностей як інноваційна концепція раціонального природокористування

4.3. Розвиток організаційно-економічних форм природогосподарського підприємництва: екологічні та соціальні орієнтири

4.4. Формування потенціалу активізації впровадження смарт-інновацій для сталого розвитку

4.5. Психологічні особливості просування органічної продукції

 

Частина ІІ

ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ

 

Розділ 5. Потенціал інноваційного розвитку як основа інноваційного зростання

5.1. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку інноваційного потенціалу підприємства

 

5.2. Досвід вітчизняних підприємств з використання управлінських інновацій

5.3. Аналіз підходів до оцінювання ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства

5.4. Організація торгово-закупівельної діяльності підприємства

 

Розділ 6. Управління інтелектуальним капіталом підприємства: аспекти забезпечення інноваційного розвитку

6.1. Місце інтелектуального капіталу у реалізації інноваційного потенціалу промислових підприємств

6.2. Управління інноваційною культурою підприємства

6.3. Методичний підхід до управління іміджем промислового підприємства за результатами діагностики його стану

 

Розділ 7. Фінансове забезпечення економічного зростання: міжнародні та національні аспекти

7.1. Потенціал фінансового забезпечення реалізації державної екологічної політики в межах Угоди про асоціацію між Україною та Європей-ським Союзом

7.2. Управління фінансовим потенціалом на основі прогнозних моделей зовнішньоекономічної діяльності

7.3. Повышение уровня финансовой культуры как инструмент активизации региональной экономики в условиях внешних ограничений

 

Розділ 8. Інформаційні технології в інноваційному бізнесі 

8.1. Маркетингова інформаційна система як підґрунтя розроблення стратегії розвитку підприємства

8.2. Інформаційне забезпечення стратегічного маркетингу підприємств торгівлі

8.3. Еволюція підходів до пропозиції хмарних сервісів для автоматизації бізнесу

 

Частина ІІІ

МАРКЕТИНГ І МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Розділ 9. Управління інноваційним процесом на підприємстві

9.1. Оптимізація структури інноваційного процесу в організації

9.2. Теоретико-методичні засади багатофакторного аналізу інвестиційної привабливості інноваційних проектів промислових підприємств

9.3. Особливості венчурної діяльності промислових підприємств

9.4. Аналіз інтегрованого інноваційного процесу на прикладі розроблення та впровадження обладнання для гранулювання

 

Розділ 10. Інновації у маркетингу та удосконалення ринково-орієнтованої діяльності вітчизняних підприємств

10.1. Маркетингові інновації: міжнародний контекст та практика українських підприємств

10.2. Діагностична складова управління процесами диверсифікації

10.3. Методика розрахунку профілю конкурентоспроможності продукції товаровиробника (або торговельної марки)

10.4. Теоретичні засади та методи формування товарної політики банківської установи

 

Розділ 11. Маркетингові комунікації та просування інноваційної продукції

11.1. Сучасні аспекти визначення комплексу маркетингових комунікацій підприємства та його складових

11.2. Особливості планування комплексу синтезованих маркетингових комунікацій промислового підприємства

11.3. Організація виставкової діяльності ТОВ «Керамейя»

11.4. Оцінювання маркетингових каналів промислового підприємства: методичний аспект

11.5. Управління витратами у каналі розподілу продукції

11.6. Аудит логістичного сервісу як складова оптимізації логістичних процесів на підприємстві

11.7. Формування теоретичних засад щодо визначення сутності поняття «логістичний аутсорсинг»

 

Післямова