© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Інформація та знання в системі управління інноваційним розвитком

informacia ta znannia 2018Інформація та знання в системі управління інноваційним розвитком : монографія / за ред. д.е.н., доц. Ю.С. Шипуліної. – Суми : Триторія, 2018. – 332 с.

Досліджуються проблеми ефективного управління продукуванням і комерціалізацією знань на різних рівнях узагальнення: підприємства чи установи, регіону, галузі, держави у цілому. Викладено методологічні і теоретико-методичні підходи до формування засад організаційно-економічного механізму управління знаннями господарюючих суб’єктів різних рівнів та галузей економіки.

Для фахівців у галузі менеджменту і маркетингу знань, викладачів, співробітників, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗНАННЯ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

1.1 Інтелектуальні ресурси як основа інноваційної економіки

1.2 Особливість поняття «інформація» як виробничого ресурсу підприємства

1.3 Асиметрія інформації в управлінні економічною системою

1.4 Роль знань та освіти при навздогінному зростанні

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1 Знання як основа підвищення потенціалу інноваційного розвитку організації

2.2 Теоретико-методичні засади формування механізму продукування знань в організації: роль і місце інноваційної культури

2.3 Підходи до визначення перспективних напрямів продукування нових знань як основи інноваційного розвитку

2.4 Інноваційний розвиток маркетингової інформаційної системи та системи маркетингових знань

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ УНІВЕРСИТЕТУ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ

3.1 Особливості управління знаннями університету в контексті забезпечення його інноваційного розвитку

3.2 Проведення наукових конференції для продукування і поширення знань

3.3 Підхід до вибору раціональної структури випускової кафедри, що активно продукує і поширює науково-освітні знання

3.4 Просування випускової кафедри у соціальній мережі: оцінка ефективності

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ

4.1 Цифровізація знань як інструмент інноваційного розвитку підприємства

4.2 Ресурсорієнтоване управління інноваційним розвитком підприємства

4.3 Стратегічне управління інвестиційною діяльністю в контексті економіки знань

РОЗДІЛ 5. ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

5.1 Особливості організаційної поведінки у процесі прийняття інноваційних рішень

5.2 Комплаєнс як фактор інноваційного розвитку підприємства

5.3 Вплив знань щодо стану задоволеності споживачів на результативність діяльності підприємства

5.4 Механізм диверсифікації експорту в контексті інноваційного розвитку підприємства

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЯ І ЗНАННЯ В СИСТЕМІ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ

6.1 Оцінка маркетингового забезпечення регіонів України для комерціалізації інноваційної продукції в умовах знаннєорієнтованої економіки

6.2 Формування засад організаційно-економічного механізму управління збутом в системі комерціалізації інновацій машинобудівного підприємства

6.3 Омніканальна стратегія каскадування комунікацій в системі управління підприємством

6.4 Обґрунтування системи показників для оцінки логістичного сервісу інноваційного промислового підприємства

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЯ І ЗНАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА-ІННОВАТОРА

7.1 Безпека економічного розвитку підприємства: інформаційне забезпечення, визначення та оцінювання

7.2 Місце інноваційної складової у забезпеченні економічної безпеки підприємства

7.3 Напрями удосконалення інноваційно-інвестиційної політики в контексті економічно безпечного розвитку АПК України

ВИСНОВКИ