© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку

imrser_2012Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 536 с.

Монографію присвячено розробці методологічних та теоретико-методичних засад ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком на державному та регіональному рівнях, а також рівні окремих організацій. Висвітлено роль маркетингу і інновацій як рушійних сил економічного розвитку. Викладено підходи до стратегічного управління розвитком на засадах маркетингу інновацій. Розкрито особливості діагностики, посилення та реалізації потенціалу інноваційного розвитку, специфіку застосування інструментарію маркетингу інновацій та новітніх інструментів і методів маркетингу в управлінні інноваційною діяльністю підприємств.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту та маркетингу інновацій. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційною діяльністю.

Мова оригіналу: українська

Зміст
Вступ

Частина I
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ ТА ІННОВАТИКИ
Розділ 1. Теоретико-методичні та прикладні аспекти формування стратегії розвитку сучасного підприємства 1.1. Концептуальні основи використання динамічного підходу в теорії конкуренції
1.2. Теоретичні засади управління техніко-технологічним розвитком промислового підприємств
1.3. Конкурентні стратегії вітчизняних виробників кондитерських виробів
1.4. Маркетингова стратегія вітчизняних виробників мінеральних добрив на міжнародному ринку
1.5. Диференціальна модель стратегії розвитку підприємства з використанням низьковідсоткового кредиту

Розділ 2. Інформація і знання як основа інноваційного розвитку
2.1. Науково-технічна та інноваційна діяльність в Україні і в світі: порівняльний аналіз
2.2. Особливості прогнозування інноваційної діяльності на підприємстві
2.3. Інформаційне забезпечення розвитку евристичних функцій підприємств
2.4. Сучасна концепція маркетингу інновацій у сфері освітніх послуг
2.5. Застосування інструментів Web-маркетингу для просування освітніх послуг у мережі Internet

Розділ 3. Управління потенціалом інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів
3.1. Наукові дослідження як інноваційні ресурси соціально-економічного розвитку регіону
3.2. Формування корпоративної культури вітчизняних підприємств: соціально-економічний аспект
3.3. Особливості системи стимулювання персоналу в умовах інноваційного розвитку підприємств
3.4. Розвиток креативності персоналу підприємства
3.5. Науково-методичний підхід до оцінки бюджетного потенціалу прикордонної території у контексті управління її інноваційним розвитком
3.6. Метод оцінювання ефективності бізнес-планування інноваційних проектів підприємств

Розділ 4. Аналіз та управління маркетинговими та інноваційними ризиками підприємства
4.1. Управління ризиками інноваційних проектів на промислових підприємствах
4.2. Маркетингові ризики промислового підприємства як невід’ємна складова економічного ризику
4.3. Управління маркетинговими ризиками інституційних інвесторів
4.4. Управління інвестиційними ризиками інноваційних проектів в агропромисловому виробництві
4.5. Актуалізація плану функціонування ланцюга поставок в умовах управління ризиком

Частина II
МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ЯК КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНОЮ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 5. Методологічні та теоретико-методичні засади маркетингу інновацій
5.1. Методологічне обґрунтування передумов виникнення концепції маркетингу, орієнтованого на інновації
5.2. Особливості основних функцій маркетингу інноваційної продукції
5.3. Удосконалення методики пошуку оптимальної моделі нової продукції промислового підприємства
5.4. Методичні засади кількісної оцінки ринкових перспектив екологічних інновацій
5.5. Маркетинг комерціалізації інновацій у промисловості
5.6. Особливості міжнародного маркетингу технологій в галузях HIG-TECH
5.7. Маркетинг інновацій в роботі переробних підприємств борошномельної галузі

Розділ 6. Управління просуванням інноваційної продукції
6.1. Маркетингові комунікації в управлінні товарними інноваціями
6.2. Комплексний механізм стратегічного планування маркетингових комунікацій для просування промислових інновацій
6.3. Теоретико-методологічне обґрунтування формування маркетингових каналів з позицій інноватики
6.4. Конфлікт як одна з форм взаємодії між учасниками маркетингових каналів просування інноваційної продукції
6.5. Концептуальні основи просування органічної продукції в Україні
6.6. Інтернет-маркетинг як нова технологія просування товарів
6.7. Інноваційний підхід до формування та розподілу сукупного рекламного бюджету підприємства

Частина III
МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ І ЇХ РОЛЬ У ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВ
Розділ 7. Маркетинг партнерських відносин як засіб формування конкурентних переваг
7.1. Близькість організацій у інноваційній діяльності: понятійна та структурна ідентифікація
7.2. Потенціал взаємовідносин підприємства з покупцями
7.3. Інформаційна взаємодія підприємства в процесі маркетингової діяльності
7.4. Категорій споживчої цінності у створенні довготривалих партнерських стосунків

Розділ 8. Соціально-етичний маркетинг і його роль на сучасному етапі розвитку
8.1. Етичний маркетинг як інструмент соціальної відповідальності бізнесу і стійкого споживання
8.2. Маркетинг довіри як інструмент розвитку складних ринкових структур
8.3. Концептуальні підходи соціально-етичного просування продукції в Україні

Розділ 9. Інновації у маркетингу як засіб його адаптації до змін економічного середовища
9.1. Маркетингові інновації в умовах глобальної нестабільності та ресурсних обмежень
9.2. Інноваційні аспекти методики проведення дослідження якості сервісу в роздрібних магазинах самообслуговування за допомогою «mystery shopping»
9.3. Організаційні та функціональні складові внутрішнього маркетингу підприємств сфери послуг
9.4. Інновації та управління на ринку консалтингових послуг
9.5. Технологічні аспекти сегментації продукції переробних підприємств
9.6. Адаптивний синтез ефективних логістичних систем з використанням векторної оптимізації
9.7. Маркетингова інтеграція інноваційної діяльності підприємств машинобудівної галузі України

Розділ 10. Бренд і імідж як елементи споживчого капіталу підприємства
10.1. Аналіз здатності системи комунікацій формувати цілісний образ бренду промислового підприємства
10.2. Методологія оцінки ефективності брендингу
10.3. Імідж організації як економічна категорія. Його роль у формуванні споживчого капіталу підприємства
Післямова


Вступ

Класик стратегічного менеджменту П. Друкер основою успіху будь-якого бізнесу вважав інновації і маркетинг. Це його твердження набуває особливої актуальності в сучасній перманентно мінливій економіці, коли розвиток НТП призводить до швидкого морального старіння техніки і технологій, процеси глобалізації – до різкого загострення конкуренції з боку вітчизняних і зарубіжних товаровиробників, кризові явища в економіці – до змін купівельної спроможності, а, відповідно, і запитів основних груп споживачів тощо.

У цих умовах виживають і розвиваються, насамперед, ті товаровиробники, які своєчасно ідентифікують незадоволені потреби і запити споживачів, знаходять способи кращого ніж конкуренти задоволення існуючих і перспективних потреб, можуть запропонувати на ринку удосконалені чи нові продукти, які задовольняють існуючі потреби, але іншим, більш ефективним способом, здатні сформувати і розвивати нові потреби.

З цих позицій у монографії маркетинг розглядається як методологія і, одночасно, система інструментів і методів орієнтації виробництва і збуту на задоволення існуючих і перспективних потреб і запитів споживачів, формування і стимулювання попиту.

Інновації виступають як засоби підвищення ефективності використання наявних ресурсів, адаптації господарюючих суб’єктів до постійних змін умов зовнішнього середовища, які здатні забезпечити їх тривале виживання і розвиток відповідно до обраної місії, як сукупності споживчих якостей втілених у нових або модернізованих продуктах, що забезпечують більший ступінь задоволення потреб і запитів споживачів і є ефективними у процесі їх виробництва, збуту і споживання.
Відповідно до викладеного, авторами досліджено низку проблем маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту як основних елементів системи управління ринково-орієнтованою інноваційною діяльністю на різних рінях узагальнення (державному, регіональному, окремого підприємства). Авторські розробки стосуються як теоретичних, так і прикладних аспектів маркетингу та менеджменту інновацій, зокрема їх використання в управлінні інноваційною діяльність підприємств і установ різних галузей.
У монографії викладено підходи до управління стратегіями розвитку сучасного підприємства, показано роль інновацій у забезпеченні стійких конкурентних переваг.
Значної уваги приділено використанню новітніх інструментів і методів маркетингу, зокрема: соціально-етичному маркетингу, застосування якого надає змогу розв’язувати протиріччя соціоеколого-економічних інтересів суб’єктів інноваційного процесу та забезпечує їх баланс; маркетингу партнерських відносин, що набуває особливої актуальності при формуванні, підтриманні та розвитку взаємовигідних відносин з економічними контрагентами, є ефективним засобом забезпечення конкурентних переваг; удосконаленню інструментів комплексу маркетингу тощо.

Сутністю інновацій і інноваційної діяльності є зміни, що розглядаються як джерело доходу. Практика свідчить, що зміни завжди пов’язані з ризиком, який є одним з основних стримуючих факторів активізації інноваційної діяльності. З урахуванням цього, авторами розкрито питання аналізу та управління інноваційними і маркетинговими ризиками на різних стадіях інноваційного циклу.

Досліджено окремі проблеми підвищення ефективності реалізації і розвитку потенціалу інноваційного розвитку на регіональному та проектному рівнях, висвітлено особливості використання потенціалу інноваційного розвитку прикордонних територій. Враховуючи роль інформації і знань як одних із головних факторів зростання в інформаційній економіці (економіці знань, постіндустріальній економіці) авторами висвітлено окремі аспекти управління знаннями в ряді сфер людської діяльності.
У монографії представлено результати досліджень представників різних наукових шкіл, що дозволило всебічно з різних поглядів підійти до аналізу та вирішення завдань маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту, висвітлити особливості маркетингової та інноваційної діяльності у їхньому логічному взаємозв'язку в процесі забезпечення конкурентних переваг підприємств та установ в умовах переходу до постіндустріальної економіки.

До монографії ввійшли праці учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», результати досліджень за науковою держбюджетною темою «Розроблення механізму впровадження екологічних інновацій», № ДР 0112U001378 та ініціативною науковою темою «Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем», № ДР 0109U008930.


Колектив авторів склали:
Ілляшенко С.М., д.е.н., проф., зав. кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю (УІД) СумДУ, науковий редактор (вступ, п. 5.4, післямова);
Божкова В.В., д.е.н., доц., декан ФПК та ПО СумДУ (п. 6.2);
Герасимчук В.Г., д.е.н., проф. професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (п. 1.4);
Дайновський Ю.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу Львівської комерційної академії (п. 6.1);
Жихор О.Б., д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ (п. 3.1);
Прокопенко О.В., д.е.н., проф., декан факультету економіки та менеджменту СумДУ (п. 5.6);
Райко Д.В., д.е.н., доц., професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (п. 7.3);
Решетнікова І.Л., д.е.н., проф. професор кафедри маркетингу ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (п. 8.1);
Тєлєтов О.С., д.е.н., проф. професор кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 7.4);
Фролов С.М., д.е.н., проф., професор кафедри фінансів і кредиту, директор центру заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання (ЗДВФН) СумДУ (п. 3.5);
Чухрай Н.І. д.е.н., проф. зав. кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка» (п. 7.1);
Шталь Т.В., д.е.н., доц., професор кафедри міжнародної економіки Харківського державного університету харчування і торгівлі (п. 8.2);
Андрос С.В., к.е.н., доц. кафедри обліку і аудиту, докторант Української академії банківської справи НБУ (п. 1.5);
Антипова Ю.К., к.е.н., доц. Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (п. 9.2);
Баранова В.В., к.е.н., доцент кафедри економіки і фінансів Харківського національного університету внутрішніх справ (п. 3.1);
Біловодська О.А., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 6.3);
Башук Т.О., к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 3.4);
Георгіаді Н.Г., к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» (п. 2.3);
Гліненко Л.К., к.т.н., доц., доцент кафедри ЕЗІКТ Національного університету «Львівська політехніка» (п. 6.1);
Дериколенко О.М., к.е.н., ст. викладач кафедри економіки та БА СумДУ (п. 4.1);
Загорна Т.О., к.е.н., доц., професор кафедри економіки підприємства, Макіївський економіко-гуманітарний інститут (п. 1.1);
Захаркін О.О., к.е.н., доц., докторант кафедри економіки та бізнес-адміністрування СумДУ (п. 2.1);
Євтушенко Н.О., к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту Нікопольської філії ДВНЗ «Запорізький національний університет» (п. 4.2);
Івашова Н.В., к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 10.1);
Ілляшенко Н.С., к.е.н., доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 5.2);
Калиниченко М.П., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу Донецького національного університету (п. 5.5);
Князь С.В., к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» (п. 2.3);
Коломицева А.О., к.е.н., доц., доцент кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (п. 9.6);
Колосюк А.А., к.н.д.у., доц., доцент кафедри державного і регіонального управління Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (п. 6.6);
Кораблінова І.А., к.е.н., доц., в.о. доцента кафедри економічної теорії Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова (п. 5.1);
Махнуша С.М., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 3.5);
Нагорний Є.І., к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 5.3);
Новошинська Л.В., к.е.н., доц. доцент кафедри маркетингу Одеського державного економічного університету (п. 4.3);
Олійник В.М., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедри фінансів і кредиту, заст. директора Центру ЗДВФН (п. 3.5);
Пересадько Г.О., к.е.н., доц., доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету (п. 9.4);
Потрашкова Л.В., к.е.н., доц., доцент кафедри комп’ютерних систем і технологій Харківського національного економічного університету (п. 7.2);
Сагайдак М.П., к.е.н., доц., зав. кафедри маркетингу Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» (п. 9.3);
Семенюк С.Б., к.е.н., доц., доцент кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (п. 2.4);
Сержук А.В., к.е.н., асистент кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (п. 8.3);
Смирнова О.О., к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів підприємств і страхування Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (п. 6.6);
Сорочан Д.В., к.е.н., доц., старший викладач кафедри маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (п. 9.2);
Тараненко І.В., к.е.н., доц. зав. кафедри маркетингу Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля (п. 9.1);
Файвішенко Д.С., к.е.н., доцент кафедри маркетингу і комерційної справи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського (п. 10.2);
Фалович В.А., к.е.н., доц., доцент кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (п. 4.5);
Шведун В.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (п. 6.7);
Шипуліна Ю.С., к.е.н., доц., заступник декана факультету економіки та менеджменту з інформаційних та медіатехнологій (п. 2.5);
Шумейко В.М., к.е.н., доц. зав. кафедри економіки Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки (п. 9.5);
Бица В.Й., ст. викладач кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (п. 4.5);
Богів Я.С., аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» (п. 3.6);
Доброскок Ю.Б., асистент кафедри міжнародної економіки Харківського державного університету харчування і торгівлі (п. 8.2);
Кисіль Т.В., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 9.7);
Колодка А.В., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 10.3);
Коломієць О.Л., аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» (п. 2.3);
Кропивко Д.С., аспірант Національного університету водного господарства та природокористування (п. 6.5);
Лукаш С.М., радник директора з економічної безпеки Сумської філії Національної акціонерної компанії «Украгролізинг», здобувач, Сумський національний аграрний університет (п. 4.4);
Мирощенко Н.Ю., асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» (п. 3.6);
Мірошниченко К.М., аспірант кафедри економічної теорії і маркетингу Луганського національного аграрного університету (п. 5.7);
Овчаренко М.І., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 3.2);
Омельяненко В.А., аспірант кафедри економічної теорії СумДУ (п. 5.6);
Паук О.Є., аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» (п. 3.6);
Познанська А.О., аспірант кафедри управління СумДУ (п. 3.3);
Росохата А.С., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 2.2);
Сигида Л.О., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 6.4);
Стрельнікова Д.О., аспірант кафедри маркетингу Донецького національного університету (п. 1.3);
Тимченко М.В., заст. начальника з корпоративного бізнесу відділення № 1 Публічного АТ АКБ «Базис» (п. 3.1);
Тищенко О.О., асистент кафедри міжнародної економіки Харківського державного університету харчування і торгівлі (п. 8.2);
Шевлюга О.Г., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 1.2).