© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Інновації у маркетингу і менеджменті

imm_2013Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія / за заг. ред. д.е.н.,  професора  С.М.  Ілляшенка. –  Суми:  ТОВ  «Друкарський  дім «Папірус», 2013. – 616 с.

У монографії досліджено проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України. Викладено концептуальні засади та теоретико-методичні підходи до вибору траєкторій інноваційного розвитку на різних рівнях узагальнення.

Удосконалено існуючі та запропоновані нові інструменти і методи маркетингу та менеджменту інновацій. Розкрито галузеві особливості їх застосування.

Монографія буде корисною для фахівців в області інноваційного менеджменту та маркетингу інновацій, ТОР- менеджерів підприємств та установ, для викладачів, аспірантів і студентів економічних і технічних спеціальностей ВНЗ, а також для широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційним розвитком.

Мова оригіналу: українська

Зміст

Частина I
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Розділ 1. Функціонування і розвиток економічних систем: теоретичні і прикладні аспекти
1.1. Діалектичний аналіз підходів до збалансованості і дисбалансів в економічних системах
1.2. Сценарне упорядкування макроекономічного потенціалу інтеграційних перспектив України (на прикладі формування та реалізації екологічної політики
1.3. Маркетингове середовище підприємств: сучасні виклики регулюванню

Розділ 2. Концепції та методи вибору траєкторій інноваційного розвитку промислових підприємств
2.1. Аналіз тенденцій розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні і світі: маркетингові аспекти
2.2. Проблеми та протиріччя українського маркетингу в умовах сучасного глобалізованого світу
2.3. Аналіз і систематизація методів прогнозування напрямів інноваційної діяльності промислових підприємств
2.4. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління техніко-технологічним розвитком промислового підприємства
2.5. Оцінка ефективності стратегічного партнерства

Розділ 3. Теоретико-методологічні засади формування інноваційно-сприятливого середовища: макро- та мікрорівні управління
3.1. Організаційно-економічні передумови розвитку венчурної діяльності в Україні
3.2. Просторовий потенціал соціально-економічного розвитку регіону та його оцінка в контексті формування і реалізації інноваційної політики
3.3. Інноваційна культура як складова інноваційно-сприятливого середовища на сучасному підприємстві
3.4. Управління соціальною мотивацією працівників в системі маркетингу промислових підприємств

Частина II
ІНСТРУМЕНТИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ТА УСТАНОВ

Розділ 4. Нові підходи та методичні інструменти управління інноваційним розвитком
4.1. Методичні засади оцінки рівня інноваційного розвитку у маркетинговій діяльності підприємства
4.2. Концепція потенціалу освоєння відкритих інновацій у межах організаційної теорії: навчання, інновації, управлінське пізнання (англійською мовою)
4.3. Достовірність експертизи при оцінці інноваційного потенціалу підприємства, що випускає насоси
4.4. Методичний підхід до створення спрощуючих інновацій
4.5. Формування критеріальної бази для оцінки альтернатив маркетингових інноваційних рішень
4.6. Формування підходу до оцінки ефективності діяльності підприємства на основі врахування стану його внутрішніх комунікаційних процесів

Розділ 5. Розвиток теоретико-методичних засад управління інтелектуальним капіталом підприємства в контексті інноваційного розвитку
5.1. Інноваційні підходи до управління виробничим процесом та інтелектуальним капіталом підприємства
5.2. Комерційні ефекти інтелектуальної технології
5.3. Економіка контрафакту: визначення збитків та обґрунтування шляхів попередження
5.4. Визначення території марки і напрямів її розширення на основі сприйняття споживачами національної ідентичності марки
5.5. Формування засад організаційно-економічного механізму управління споживчим капіталом підприємства

Розділ 6. Інновації у маркетинговій діяльності сучасних підприємств
6.1. Формування маркетингової політики та маркетингової стратегії підприємства на основі рефлексивного та ситуаційного аналізу
6.2. Позиціювання маркетингової стратегії підприємства в концепції його інноваційного розвитку
6.3. Сегментування промислових ринків на засадах формування унікальної пропозиції цінності для покупців
6.4. Вплив інформації на споживчу поведінку (російською мовою)
6.5. Теоретико-методичні засади маркетингового ціноутворення на вітчизняних промислових підприємствах
6.6. Інноваційний підхід до оцінки взаємного впливу рекламних витрат і доходу підприємства на основі математичного моделювання
6.7. Діагностування узагальнюючого ефекту синергії у процесі прийняття комунікаційних рішень

Розділ 7. Особливості маркетингових досліджень на сучасному етапі економічного розвитку
7.1. Аналіз та систематизація підходів до організації і проведення маркетингових досліджень
7.2. Маркетингові дослідження конкурентного середовища на промислових ринках
7.3. Дослідження тенденцій розвитку автомобільного ринку

Частина III
ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
І МАРКЕТИНГУ

Розділ 8. Інновації в ринково-орієнтованому управлінні ВНЗ
8.1. Проблеми підвищення рівня вищої освіти в Україні в контексті доступу до неї соціально незахищених верств населення
8.2. Аналіз інноваційного потенціалу ВНЗ
8.3. Сайт організації як інструмент формування її іміджу (на прикладі підрозділу ВНЗ)

Розділ 9. Маркетинг і менеджмент екологічних інновацій: теоретичні та прикладні аспекти
9.1. Розвиток ринку органічної продукції як напрямок стійкого зростання: світові та вітчизняні перспективи
9.2. Науково-методологічний інструментарій оцінки ефективності екологічно-зорієнтованих стратегій суспільного розвитку
9.3. Розвиток підприємництва у природно-ресурсній сфері
9.4. Екологічний менеджмент лісогосподарських підприємств: теоретико-методичні основи та механізми реалізації
9.5. Маркетингове тестування екологічних інновацій на етапах інноваційного циклу
9.6. Методичні основи оцінки синхронізації процесів забезпечення екологічної безпеки економічних систем

Розділ 10. Проблеми розвитку системи розподілу та логістичного сервісу
10.1. Аналіз стану та тенденцій рівня логістичного сервісу в Україні
10.2. Оптимізація товарного асортименту в системі розподілу інноваційної продукції
10.3. Особливості логістичної діяльності аптечної мережі

Розділ 11. Нові інструменти банківського менеджменту та маркетингу
11.1. Маркетинг інновацій у банківській сфері
11.2. Дослідження маркетингової товарної політики ПАТ КБ «ПриватБанк»
11.3. Контролінг бізнес-процесів і інформаційних технологій у банку (російською мовою)
11.4 Динаміка системи комунікацій банків (російською мовою)

Вступ

Аналіз процесів розвитку людської цивілізації свідчить, що їх основу складають інновації: у виробництві, побуті, соціальному устрої суспільства тощо.

Класиками теорії інноватики (М. Кондратьєвим, Й. Шумпетером, С. Кузнецем, С. Глазьєвим та ін.) було доведено, що соціально-економічний розвиток людства носить циклічний характер, при якому з певною періодичністю повторюються процеси економічного піднесення та спаду, виникають і зникають певні технологічні уклади тощо.

У наш час панівним є V технологічний уклад, пік якого прийшовся на 2005 р. і наразі світова економіка увійшла у фазу економічного спаду, свідченням чого є фінансово-економічні кризи, що потрясають більшість країн світу, фактичні банкрутства окремих країн тощо. Дно цього спаду, згідно теорії М. Кондратьєва, припаде на 2025 р. При цьому ключові фактори економічного зростання V укладу вже зараз поступово вичерпують свій потенціал.

Історія свідчить, що будь-яка економічна криза з часом змінюється пожвавленням і підйомом. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що як окремі організації, так і країни, які раніше за інших зможуть виявити і задіяти фактори зростання наступного VІ укладу, отримають шанс стати в ряд лідерів економічного розвитку.

В цих умовах різко зростає актуальність досліджень щодо розробки і практичного використання інноваційних інструментів маркетингу та менеджменту, які б дозволили підвищити точність визначення перспективних напрямків розвитку та забезпечити на цій основі ефективний вибір раціональних шляхів їх реалізації.

З цих позицій у монографії викладено авторські розробки щодо удосконалення інструментів і методів інноваційного маркетингу і менеджменту, які орієнтовані на обґрунтування вибору перспективних траєкторій інноваційного розвитку підприємств і установ України.

Основу колективу авторів склали представники різних наукових шкіл України, однак до книги також увійшли розділи, що написані науковцями Болгарії, Німеччини, Польщі, Росії тощо, які виклали власні погляди на проблеми і перспективи інноваційного розвитку. Такий підхід дозволив відобразити «погляд зі сторони», на перспективи інноваційного розвитку України, показати напрацювання зарубіжних фахівців у цьому напрямку. Ряд українських авторів одночасно є професорами польських університетів, які мають досвід викладання і наукової роботи за кордоном, що знайшло своє відображення у представлених ними  наукових доробках.

До монографії увійшли праці учасників VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації  в маркетингу», результати досліджень за науковою держбюджетною темою «Розроблення механізму впровадження екологічних інновацій», № ДР 0112U001378, ініціативними  науковими темами: «Механізми формування ринково-орієнтованих стратегій інноваційного прориву», № ДР 0112U008148, «Формування механізму просування продукції на ринку», № ДР 0112U008147, «Дослідження маркетингового середовища та інфраструктури промислових підприємств», № ДР 0112U008149, а також за тематикою досліджень Вищої школи економіко-гуманістичної (м. Бєльсько-Бяла, Польща).

Колектив авторів склали:

 • Ілляшенко С.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю (УІД) СумДУ, заступник директора інституту Економіки розвитку МОН і НАН України у складі СумДУ, професор, доктор хабілітований Вищої школи економіко-гуманістичної (м. Бєльско-Бяла, Польща), науковий редактор (вступ, п. 8.3, післямова);
 • Божкова В.В., д.е.н., професор, декан ФПК та ПО СумДУ (п. 3.1; п. 4.2);
 • Васильєва Т.А., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту банківської справи ДВНЗ Українська академія банківської справи НБУ» (п. 11.1);
 • Денисенко М.П., д.е.н., професор, професор  афедри економіки, обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну (п. 8.1);
 • Жарова Л.В., д.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (п. 1.2);
 • Жихор О.Б., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ (п. 3.2);
 • Кармінський О.М., д.т.н., д.е.н.,  професор, професор  НДУ «Вища школа економіки» (м. Москва, Росія) (п. 11.3);
 • Клісіньскі Я.С., д.е.н., професор, професор Технічно-Гуманістичної Академії (м. Бєльско-Бяла, Польща) (п. 5.5);
 • Ковальчук С.В., д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету (п. 6.2);
 • Лепа Р.М., д.е.н., професор, завідувач відділом моделювання економічних систем Інституту економіки промисловості НАН України (п. 1.1);
 • Максимова Т.С., д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (п. 4.1);
 • Мірчев Ангел Блажев, д.е.н., професор Університету  «Проф. д-р Асен  Златаров» (м. Бургас, Болгарія), професор Технічного університету (м. Варна, Болгарія) (п. 5.1);
 • Мішенін Є.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Сумського національного аграрного університету (п. 9.4);
 • Перерва П.Г., д.е.н., професор, академік Академії економічних наук, декан економічного факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (п. 5.3);
 • Прокопенко О.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, декан факультету економіки та менеджменту СумДУ, професор, доктор хабілітований Вищої школи економіко-гуманістичної (м. Бєльско-Бяла, Польща) (п. 9.6);
 • Решетнікова І.Л., д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (п. 5.4);
 • Тєлєтов О.С., д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 2.2);
 • Хлобистов Є.В., д.е.н., професор, завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (п. 1.2);
 • Чухрай Н.І. д.е.н., професор, с.н.с. Наукового Центру сухопутних військ Академії сухопутних військ (м. Львів), (п. 6.3);
 • Яковлєв А.І., д.е.н., професор, академік Академік інженерних наук, завідувач кафедри економіки та маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (п. 5.2);
 • Баранова В.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і фінансів Харківського національного університету внутрішніх справ (п. 3.2);
 • Біловодська О.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 10.2);
 • Бородіна І.П., к.е.н., доцент кафедри  економіки  та  прикладної математики Південного федерального університету (м. Ростов-на-Дону, Росія) (п. 6.4);
 • Бреус С.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну (п. 8.1);
 • Голишева Є.О., к.е.н., асистент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 5.5);
 • Грищенко О.Ф., к.е.н., асистент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 4.5);
 • Дериколенко О.М., к.е.н., доцент кафедри економіки та БА СумДУ (п. 3.1);
 • Должанський І.З., к.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства Макіївського економіко-гуманітарного інституту (п. 10.3);
 • Жданова О.С., к.е.н., доцент кафедри «Правознавство» Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (п. 6.1);
 • Жевага О.О., к.е.н., начальник  управління  ВАТ  «Газпромбанк» (м. Москва, Росія) (п. 11.3);
 • Зубов С.О., к.е.н., доцент Національного  дослідницького університету «Вища школа економіки» (м. Москва, Росія) (п. 11.3);
 • Івченко Є.А., к.е.н., доцент кафедри маркетингу  Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (п. 6.1);
 • Ілляшенко Н.С., к.е.н., доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 4.4);
 • Коверга С.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій Автомобільно-дорожного інституту ДВНЗ ДонНТУ (п. 1.1);
 • Косенко О.П., к.е.н., доцент кафедри економіки та маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут (п. 5.2);
 • Кривич Я.М., к.е.н., ст. викладач кафедри банківської справи ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (п. 11.1);
 • Лук’янихін В.О., к.е.н., доцент кафедри управління СумДУ (п. 9.2);
 • Лук’янихіна О.А., к.е.н., доцент, завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ (п. 9.2);
 • Махнуша С.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 11.2);
 • Мішеніна Г.А., к.е.н., ст. викладач кафедри управління СумДУ (п. 9.3);
 • Мішеніна Н.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та БА СумДУ (п. 9.3);
 • Нагорний Є.І., к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 9.5);
 • Олефіренко О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ, комерційний директор ТОВ «Турбомаш» (п. 2.4);
 • Охтень О.О., к.е.н., с.н.с. Інституту економіки промисловості НАН України (п. 1.1);
 • Пересадько Г.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету (п.7.1; п. 7.2);
 • Петруня В.Ю., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД Академії митної служби України (п. 1.3);
 • Підлісна О.В., к.е.н., доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету (п. 7.3);
 • Семенюк С.Б., к.е.н., доцент, доцент кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (п. 8.2);
 • Ткачук Ю.Я., к.т.н., доцент, викладач кафедри прикладної гідроаеромеханіки СумДУ (п. 4.3);
 • Шведун В.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (п. 6.6);
 • Школа В.Ю., к.е.н., доцент,  доцент кафедри економічної теорії СумДУ (п. 5.1; п. 9.6);
 • Шипуліна Ю.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ, заступник декана факультету економіки та менеджменту з інформаційних та медіатехнологій (п. 3.3);
 • Ярова І.Є., к.е.н., доцент  кафедри  теоретичної та прикладної економіки Сумського національного аграрного університету (п. 9.3, п. 9.4);
 • Боднар А.В., асистент кафедри інформаційних систем в економіці Автомобільно-дорожнього інституту ДВНЗ ДонНТУ (п. 11.4);
 • Васильєва О.А., магістрант Університету Кобленц-Ландау (м. Кобленц, Німеччина) (п. 4.2);
 • Гайдабрус Н.В., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 10.1);
 • Кропивко Д.С., аспірант Національного університету водного господарства та природокористування (п. 9.1);
 • Кугук В.О., аспірант кафедри прикладної гідроаеромеханіки СумДУ (п. 4.3);
 • Кучмійов А.В., директор Державного центру сертифікації МНС України (м. Київ) (п. 9.6);
 • Левченко В.О., аспірант кафедри економіки підприємства Макіївського економіко-гуманітарного інституту (п. 10.3);
 • Летуновська Н.Є., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 3.4);
 • Найда М.В., аспірант кафедри прикладної гідроаеромеханіки СумДУ (п. 4.3);
 • Підлісний В.В., здобувач Черкаського державного технологічного університету (п. 7.3);
 • Провозін М.В., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 2.5);
 • Провозін Н.В., аспірант кафедри управління СумДУ (п. 9.2);
 • Ронь Я.О., магістрант факультету економіки та менеджменту СумДУ (п. 4.4);
 • Росохата А.С., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 2.3);
 • Рябченко І.М., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 6.5);
 • Сагер Л.Ю., здобувач, асистент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 4.6);
 • Самойленко І.В., студент факультету економіки та менеджменту СумДУ (п. 11.2);
 • Сигида Л.О., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 2.1);
 • Тимохіна Я.О., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 6.7);
 • Тимченко М.В., здобувач кафедри економіки підприємства міського господарства факультету післядипломного  та  заочного навчання Харківського національного університету міського господарства (п. 3.2);
 • Ткачов М.М., викладач  кафедри права Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (п. 5.3);
 • Шатова В.М., студент факультету економіки та менеджменту СумДУ (п. 11.2);
 • Шевлюга О.Г., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 2.4);
 • Щербаченко В.О., аспірант кафедри економічної теорії СумДУ (п. 5.1).