© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції

comercializacia 2018Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції  : монографія / за ред. д.е.н., проф. Ілляшенка С.М., к.е.н., доц. Біловодської О.А. – Суми : Триторія, 2018. – 382 с.

У монографії висвітлено теоретико-методологічні та прикладні засади управління на макро- та мікрорівнях процесами інноваційного розвитку суб’єктів господарської діяльності. Досліджуються наукові підходи щодо формування і економічного обґрунтування методологічних і теоретико-методичних засад щодо розроблення і функціонування організаційно-економічного механізму комерціалізації інноваційної продукції вітчизняними суб’єктами господарювання різних галузей економіки. Монографія буде корисною для фахівців і науковців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу, логістики та спеціалістів відділів маркетингу і збуту, логістики підприємств промислового комплексу, організацій та установ, пов’язаних із господарчою сферою, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів – усіх, хто цікавиться поглибленим вивченням актуальних питань економічного розвитку сучасних підприємств у контексті їх інноваційно спрямованого управління та комерціалізації інноваційної продукції.

Мова оригіналу: українська

 

Зміст

Вступ

Розділ 1. Інноваційний розвиток держави, регіону та підприємства – запорука успішного зростання вітчизняної економіки  

1.1. Формування інноваційної моделі державного розвитку підприємств України 

1.2. Підвищення ефективності інноваційних процесів в контексті забезпечення інноваційного розвитку регіону 

1.3. Удосконалення теоретико-методичних підходів до формування системи управління інноваційним розвитком підприємства

Розділ 2 Інноваційна діяльність як один з головних факторів економічного розвитку підприємств

2.1. Інноваційна діяльність як фактор економічної безпеки промислового підприємства

2.2. Управлінські та технологічні аспекти розвитку інноваційних лідерів України 

2.3. Комплаєнс-контроль інноваційної діяльності підприємства 

2.4. Використання нових методів проектного менеджменту для підвищення ефективності створення інноваційного продукту 

Розділ 3. Комерціалізація інновацій – завершальний етап інноваційної діяльності

3.1. Комерціалізація інноваційної продукції: сутність та етапи 

3.2. Перспективність комерціалізації унікальної нової техніки як високотехнологічної інноваційної продукції 

3.3. Управління комерціалізацією інновацій промислових підприємств з застосуванням рефлексивного інструментарію 

3.4. Застосування засобів інформаційного забезпечення для комерціалізації інноваційної продукції 

3.5. Напрями комерціоналізації інноваційної продукції підприємницьких структур в сучасних умовах

Розділ 4. Логістичне забезпечення комерціалізації інновацій

4.1. Маркетинг і логістика в системі просування інноваційної продукції на регіональні ринки України

4.2. Теоретичні засади збутової діяльності інноваційно-активних підприємств 

4.3. Оцінювання посередників при комерціалізації товарів на промисловому ринку

4.4. Інтеграція Balanced scorecard в діагностичний апарат ланцюгів поставок 

Розділ 5 Маркетингові комунікації в системі комерціалізації інноваційної продукції 

5.1. Управління маркетинговими комунікаціями підприємства в інтернет-мережах 

5.2. Вербальні засоби непрямої комерціалізації інноваційної продукції підприємств  

5.3. Туристичний імідж регіону як інструмент його просування 

Розділ 6. Інновації в інструментальному забезпеченні комерціалізації інноваційної продукції

6.1. Інновації у маркетингу як засіб посилення конкурентних позицій: аналіз і систематизація 

6.2. Корпоративна соціальна відповідальність – основа інноваційного розвитку ланцюга поставок 

6.3. Стратегії венчурної діяльності промислових підприємств України 

6.4. Особливості проведення біржових торгів за допомогою «Електронної торгової системи»

Розділ 7. Інноваційний розвиток харчової промисловості України

7.1. Інноваційний потенціал вітчизняної харчової промисловості

7.2. Маркетингова політика як індикатор інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості

7.3. Маркетинг цінності у контексті інноваційної моделі формування конкурентоспроможності підприємств молочної галузі

Розділ 8.  Інноваційна діяльність і комерціалізація інновацій закладів освіти

8.1. Комерціалізація інновацій в ЗВО як фактор забезпечення їх конкурентоспроможності 

8.2. Інноваційна модель фінансової автономії загальньоосвітнього навчального закладу 

8.3. Комунікаційна ефективність сайту кафедри ВЗО як інструменту комерціалізації освітніх послуг 

8.4. Теоретичні та практичні аспекти застосування інноваційних технологій навчання в закладах вищої освіти 

Висновки