© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід

Прокопенко О.В.
Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: Монографія. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 392 с.

У монографії системно викладено теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти мотиваційного підходу до екологізації інноваційної діяльності. Запропоновано конкретні рекомендації щодо дослідження мотивації екологізації діяльності та впливу на неї.
Досліджено особливості мотивування екологізації інноваційної діяльності на державному рівні, мотивації екоатрибутивної поведінки споживачів, управління процесом екологізації на вітчизняних підприємствах, чим закладено теоретико-методичні основи формування мотиваційного механізму екологізації інноваційної діяльності.
Для фахівців, до сфери інтересів яких входять проблеми економіки природокористування, інноватики, формування ринку екологічних інновацій, для викладачів вищих навчальних закладів, а також студентів екологічних і економічних спеціальностей.

Мова оригіналу: Українська

Read More

Зміст
Вступ

1 Соціально-економічні передумови розвитку екологічно спрямованої інноваційної діяльності в Україні
1.1. Особливості розвитку вітчизняної економіки, необхідність інноваційних змін
1.2. Екологічно спрямована інноваційна діяльність як передумова гармонійного розв'язання екологічних і економічних проблем
1.3. Проблеми та перспективи переходу України на інноваційний екологічно збалансований шлях розвитку

2 Методологічні засади мотивації екологізації інноваційної діяльності
2.1. Дослідження та класифікація підходів до визначення поняття мотивації
2.2. Можливості та обмеження застосування класичних теорій мотивації в діяльності сучасних вітчизняних підприємств
2.3. Підходи до вибору екологічно спрямованих напрямків інноваційного розвитку
2.4. Узгодження різноспрямованої мотивації суб'єктів ринку екологічних інновацій

3 Напрямки формування мотиваційного механізму екологізації інноваційної діяльності
3.1. Напрямки створення мотивації екологічно спрямованої інноваційної діяльності різними суб'єктами ринку
3.2. Аналіз дієвості складових сучасного мотиваційного механізму екологізації інноваційної діяльності
3.3. Теоретичні аспекти підвищення потенціалу екологізації інноваційної діяльності
3.4. Методи мотивування на різних рівнях управління формуванням ринку екологічних інновацій

4 Мотивування екологізації інноваційної діяльності на державному рівні
4.1. Економічне мотивування екологізації інноваційної діяльності підприємств
4.2. Визначення мотиваційного потенціалу екологізації інноваційної діяльності галузі
4.3. Економічна доцільність мотивування екологізації інноваційної діяльності підприємств
4.4. Удосконалення позитивних економічних методів мотивування екологізації інноваційної діяльності

5 Теоретичні основи екологізації споживчої мотивації
5.1. Дослідження механізму дії споживчої мотивації
5.2. Аналіз мотивації споживання екологічних інновацій
5.3. Поняття екоатрибутивного споживання, його типи за мотивацією
5.4. Підходи до визначення нових товарів, найбільш адекватних запитам споживачів
5.5. Психологічні методи створення мотивації екоатрибутивного споживання

6 Дослідження спрямованості споживчої мотивації на екологічні інновації
6.1. Корисність екоатрибутів товарів для споживачів з різною мотивацією
6.2. Дослідження готовності споживачів до сплати цінової надбавки за екологічність нової продукції різного типу
6.3. Тенденції розвитку ринку екологічних товарів у м. Сумах (на прикладі ринку дитячого мила)

7 Методичні засади управління процесом екологізації інноваційної діяльності суб'єктами господарювання
7.1. Оцінка ризику взаємодії суб'єктів інноваційної діяльності
7.2. Економічна доцільність екологізації виробництва на ринкових засадах
7.3. Особливості просування екологічних інновацій на ринку
7.4. Види екологічного маркування, його роль у просуванні екологічних інновацій
7.5. Оптимізація витрат на просування екологічних інновацій на ринку
7.6. Мотивування творчої праці персоналу підприємств-інноваторів

Висновки
Список літератури
Додаток А. Тести для дослідження мотивації особистості
Додаток В. Основні характеристики екологічних інновацій
Додаток В. Зміна попиту на екологічні товари при субсидуванні їх цін
Додаток Д. Фактори розвитку екологічних потреб
Додаток Е. Результати мотивування споживання модифікованого і принципово нового товару
Додаток Ж. Підходи до виявлення сумісності особистостей