© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку

mmir_2006Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. СМ. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - 728 с.

Досліджуються методологічні і теоретико-методологічні проблеми управління інноваційним розвитком на макро- та мікрорівнях на засадах маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту.
Висвітлено підходи до постановки і розв'язання проблем розвитку теорії та практики маркетингу, товарної інноваційної політики підприємств, управління потенціалом інноваційного розвитку, формування та стимулювання попиту па інновації, управління ризиками інновацій, формування тєоретико-методологічних основ інноваційного економічно збалансованого розвитку.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ
Частина І ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ МАРКЕТИНГУ
Розділ 1. Розвиток теорії і практики маркетингу в Україні
1.1. Еволюція впровадження теорії маркетингу в Україні
1.2. Проблеми визначення складових маркетингового ефекту
1.3. Синергетичний ефект у маркетингу
1.4. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку промислових підприємств на засадах маркетингу
Розділ 2. Маркетинг партнерських стосунків у системі виробництва і споживання промислової продукції
2.1. Маркетинг партнерських стосунків як удосконалення системи традиційного маркетингу
2.2. Необхідність довгострокових партнерських відносин
2.3. Необхідність довгострокових партнерських відносин у промисловості
2.4. Сутність взаємовигідних партнерських відносин між виробником і споживачем промислової продукції
2.5. Розробка технологій довгострокового партнерства
2.6. Формування функцій партнерських відносин на промисловому підприємстві
Розділ 3. Брендинг — нова стратегія маркетингової діяльності вищих навчальних закладів
3.1. Основні тенденції розвитку ринку послуг з надання вищої освіти в Сумській області
3.2. Застосування елементів брендингу в діяльності вищих навчальних закладів Сумської області
Частина II ТОВАРНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ
Розділ 4. Маркетингова товарна політика сучасного підприємства: проблеми управління
4.1. Актуальні проблеми товарної політики
4.2. Методичні підходи до аналізу ефективності маркетингової товарної політики підприємства
4.3. Управління товарним асортиментом промислового підприємства
4.4. Світовий досвід інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємств
4.5. Диверсифікація як один з основних шляхів підвищення адаптаційних можливостей підприємств (теоретичні аспекти)
Розділ 5. Управління портфелем замовлень у системі інформаційного менеджменту венчурного підприємства
5.1. Діагностика ринкового потенціалу малого науково-виробничого венчурного підприємства
5.2. Оцінка ефективності та оптимізація портфеля замовлень
5.3. Урахування чинників невизначеності й ризику в процесі формування і управління портфелем замовлень
5.4. Розробка стратегій управління портфелем замовлень науково-виробничого венчурного підприємства
Розділ 6. Управління життєвим циклом інновацій
6.1. Аналіз підходів до визначення життєвого циклу інновації та його етапів
6.2. Роль і особливості прогнозування життєвого циклу інновації в системі управління
6.3. Теоретико-методологічні аспекти прогнозування життєвого циклу інновації
Частина ІІ ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 7. Управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства на основі його діагностики
7.1. Моделювання механізму управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства
7.2. Показники, критерії і методика діагностики інноваційного потенціалу промислового підприємства
7.3. Аналіз стану і динаміки реалізації потенціалу інноваційного розвитку промислових підприємств Сумської області
7.4. Методика діагностики потенціалу інноваційного розвитку промислового підприємства (на прикладі ВАТ "СМНВО ім. М.В. Фрунзе") для вибору ефективних стратегій його реалізації
7.5. Вибір способу оцінки штату співробітників як інтелектуальної складової інноваційного потенціалу
7.6. Залучення основного капіталу до маркетингової політики
Розділ 8. Теоретико-методичні основи визначення необхідного і достатнього рівня поінформованості для обґрунтування вибору напрямків інноваційного розвитку підприємств
8.1. Визначення необхідного рівня накопичення інформації для прийняття обґрунтованих інноваційних рішень
8.2. Підходи до побудови інформаційних моделей процесу прийняття рішення про вибір напрямків інноваційного розвитку
8.3. Оптимізація співвідношення між витратами на інформацію та вигодами від її використання
Розділ 9. Управління потенціалом торгової марки в контексті маркетингу інновацій
9.1. Торгова марка як нематеріальний актив і спосіб диверсифікації інновацій
9.2. Конкурентоспроможність потенціалу торгової марки і формування її іміджу
9.3. Оцінювання параметрів конкурентоспроможності торгової марки як елементу її потенціалу
Частина IV ФОРМУВАННЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ПОПИТУ НА ІННОВАЦІЇ
Розділ 10. Мотивація екологізації виробництва і споживання продукції
10.1. Особливості просування інноваційних продуктів
10.2. Мотивація та її складові (теоретичні аспекти)
10.3. Аналіз засобів просування інноваційної продукції на споживчому і промисловому ринках
10.4. Аналіз мотивації екоатрибутивного споживання
10.5. Мотивація споживачів екологічно чистих харчових продуктів з різним ставленням до екологічності
10.6. Дослідження можливостей мотивації енергозбереження в побуті
10.7. Удосконалення економічного мотивування екологізації виробництва
10.8. Концептуальні основи формування механізму управління розвитком сфери екологічних послуг у контексті стійкого розвитку
Розділ 11. Просування нової продукції на ринок
11.1. Проблеми просування нової продукції вітчизняних товаровиробників на ринок
11.2. Світові тенденції у вдосконаленні методів просування нової продукції на ринки
11.3. Критерії вибору стратегії стимулювання збуту продукції
Частина V УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІННОВАЦІЙ
Розділ 12. Ризики інновацій
12.1. Теоретико-методологічні основи інноваційного ризику. Ризики інновацій: невідворотне зло чи шанс на успіх?
12.2. Інноваційні ризики і їх класифікація
12.3. Ризики інновацій, спричинені впливом факторів макросередовища (макроризики), і методи їх аналізу
12.4. Аналіз валютного ризику як одного з макроризиків інновацій
Розділ 13. Комплексна система ризик-менеджменту інновацій
13.1. Концепція комплексної системи ризик-менеджменту інновацій
13.2. Механізм визначення доцільності збору додаткової інформації
13.3. Метод структурної декомпозиції факторів ризику за стадіями життєвого циклу інноваційного проекту
13.4. Карта ризиків інновацій
13.5. Вибір методу оцінки ризику інновацій залежно від етапу прийняття рішень
13.6. Матриця очікуваних збитків
13.7. Механізм вибору ступеня диверсифікованості асортименту залежно від стадії життєвого циклу основної продукції і технології як спосіб зниження науково-технічного ризику
Частина VI ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕРЕХОДУ ДО ІННОВАЦІЙНОГО ЕКОЛОГІЧНО-ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ
Розділ 14. Інноваційні механізми розвитку при переході до інформаційного суспільства
14.1. Контури інформаційного суспільства та інноваційної економіки
14.2. Освіта як основний фактор інноваційного розвитку
14.3. Регуляторні механізми стимулювання інноваційної діяльності
14.4. Міжнародні аспекти інноваційної діяльності
14.5. Роль інновацій у підвищенні ефективності економічних систем
14.6. Особливості інвестиційної політики
Розділ 15. Методичні підходи до відбору екологічних інновацій при наданні державного фінансування
15.1. Попередня еколого-економічна оцінка екологічних інновацій
15.2. Особливості оцінки економічної ефективності еколого-інноваційного проектування
15.3. Моделювання фінансової збалансованості еколого-інноваційної діяльності
Розділ 16. Удосконалення теоретико-методнчних підходів до оцінки еколого-економічної ефективності інноваційних ресурсозберігаючих проектів
16.1. Мета, завдання і принципи інноваційного ресурсозбереження. Складові інноваційної ресурсозберігаючої діяльності
16.2. Проблемні аспекти оцінки еколого-економічної ефективності інноваційних ресурсозберігаючих заходів
16.3. Аналіз окремих методичних підходів до оцінки еколого-економічної ефективності інноваційної ресурсозберігаючої діяльності
16.4. Напрямки вдосконалення методичних підходів до оцінки еколого-економічної ефективності інноваційного ресурсозбереження
Додаток А