© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу

miim_2008Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: Монографія / За ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 615 с.

У монографії досліджено методологічні та теоретиком методичні проблеми маркетингу інновацій і інноваційної діяльності в маркетингу. Викладено концептуальні основи маркетингу інновацій, теоретичні та методичні засади формування складових комплексу маркетингу товарних інновацій, підходи до економіко-математичного моделювання процесів розроблення і просування інновацій на ринок.
Висвітлено інноваційні підходи до розроблення і просування інновацій на ринок, управління потенціалом інноваційного розвитку на засадах маркетингу інновацій, мотивації екологічно орієнтованої інноваційної діяльності.
Для фахівців з питань маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ

Частина І МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ
Розділ 1. Концептуальні основи маркетингу інновацій
1.1. Етапи еволюції сучасного маркетингу, класифікація його різновидів
1.2. Роль маркетингу та інновацій у забезпеченні економічного розвитку суб'єктів господарювання
1.3. Сутність, роль і завдання маркетингу інновацій на етапах інноваційного циклу

Розділ 2. Розвиток ринку інновацій в Україні
2.1. Ринок інновацій: теоретичні основи формування і функціонування
2.2. Специфічні особливості ринку інновацій в Україні
2.3. Характеристика основних суб'єктів ринку інновацій в Україні
2.4. Проблеми формування і розвитку інфраструктури ринку інновацій в Україні

Розділ 3. Особливості аналізу ринку, розроблення і відбору ідей товарних інновацій
3.1. Сучасні підходи до аналізу попиту на нові товари
3.2. Оцінювання ринкових перспектив товарних інновацій (на прикладі екологічних товарів)
3.3. Формалізовані методи генерації та вибору ідей нових товарів

Розділ 4. Маркетинг інноваційної продукції виробничо-технічного призначення
4.1. Проблеми забезпечення сталого розвитку на машинобудівних підприємствах
4.2. Первинні та вторинні інновації в умовах перехідної економіки
4.3. Маркетинг інновацій виробничо-технічної продукції

Частина II КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ
Розділ 5. Товарна інноваційна політика сучасного підприємства
5.1. Розроблення товарної інноваційної стратегії підприємства на засадах маркетингу інновацій
5.2. Прогнозування життєвого циклу товарних інновацій
5.3. Оцінка портфеля замовлень науково-виробничого підприємства

Розділ 6. Формування системи розподілу інноваційної продукції
6.1. Теоретичні основи формування маркетингових каналів інноваційної продукції
6.2. Форми взаємодії учасників маркетингового каналу
6.3. Оптимізація структури маркетингових каналів з урахуванням інтересів споживача і виробника

Розділ 7. Стратегії просування товарних інновацій на споживчому ринку
7.1. Теоретико-методичні засади формування комплексу просування товарних інновацій
7.2. Управління стратегіями просування інновацій на ринок
7.3. Оптимізація витрат на інструменти реалізації стратегії просування інновацій
7.4. Визначення перспективних інструментів просування інновацій на регіональному ринку

Частина III ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ
Розділ 8. Економіко-математичне моделювання ринкових характеристик товару
8.1. Методологічний аналіз основних категорій маркетингу
8.2. Прогнозування потреб у виробах з урахуванням економічного циклу життя товару
8.3. Економіко-математичне моделювання попиту в інноваційних продуктах і дослідження чинників швидкості його зміни
8.4. Прогнозування попиту на інноваційні товари на ранніх стадіях життєвого циклу товару

Розділ 9. Формалалізація моделювання поведінки учасників венчурних проектів зі створення нових продуктів
9.1. Проблеми підвищення ефективності функціонування нових організаційних форм інвестиційно-інноваційного бізнесу
9.2. Формалізація ситуації реалізації проекту
9.3. Оптимальні рівні розроблення інновації
Частина IV ІННОВАЦІЇ В МАРКЕТИНГУ

Розділ 10. Нові підходи до розроблення і реалізації комплексу просування
10.1. Інновації в рекламі продукції на національному і регіональному рівнях
10.2. Оптимізація продажу на основі аналізу показників мерчандайзингу
10.3. Практичні аспекти стратегічного управління виведенням і просуванням нового товару на ринок
10.4. Стратегічні маркетингові рішення з різним рівнем лояльності до торговельної марки

Розділ 11. Удосконалення підходів до оцінювання економічної ефективності маркетингових заходів
11.1. Попередня оцінка маркетингових пропозицій на основі розрахунку синергетичного ефекту
11.2. Оцінка очікуваного ефекту від удосконалених елементів комплексу маркетингу
11.3. Оптимізація заходіз рекламної кампанії

Частина V ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Розділ 12. Складові потенціалу інноваційного розвитку підприємства, підходи та проблеми їх оцінки і реалізації
12.1. Інтелектуальний потенціал підприємства як головна передумова його інноваційного розвитку
12.2. Організація забезпечення інноваційного розвитку підприємства
12.3. Проблеми оцінювання і реалізації торговельного потенціалу підприємства
12.4. Теоретично-методологічні основи оцінки потенціалу розвитку малого та середнього бізнесу

Розділ 13. Інвестиційне забезпечення товарної інноваційної політики
13.1. Методи та механізми інвестування в продуктові інновації
13.2. Організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення інноваційної складової товарної політики
13.3. Оптимізація інвестиційного забезпечення в товарній інноваційній політиці

Розділ 14. Управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства
14.1. Підхід до управління вибором стратегій реалізації потенціалу інноваційного розвитку малих і середніх підприємств-нішерів
14.2. Методичні засади оптимізації вибору напрямків інноваційного розвитку машинобудівних підприємств

Частина VI МАРКЕТИНГ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ
Розділ 15. Синергетичні аспекти формування екологічних інновацій
15.1. Динаміка інноваційної діяльності України
15.2. Розвиток синергетичних зв'язків та формування екологічних кластерів в Україні

Розділ 16. Теоретико-методичні засади мотивації споживання екологічних інновацій
16.1. Теоретичні основи визначення споживацької привабливості товарних інновацій
16.2. Моделювання процесу прийняття споживацьких рішень на ринку інновацій
16.3. Мотивація екоатрибутивного споживання
16.4. Оцінка мотиваційного потенціалу екологізації інноваційної діяльності галузі
Післямова