© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинг. Менеджмент. Інновації

mmi_2010Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2010. – 621 с.

У монографії досліджено проблеми управління на ринкових засадах інноваційним розвитком на міждержавному, національному, регіональному рівнях та рівні окремої організації. Висвітлено методологічні, теоретико-методичі та прикладні засади маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Викладено підходи до застосування нових методів та інструментів у маркетингу і менеджменті.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Передмова

Частина I МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ

Розділ 1. Міжнародне співробітництво в інноваційній  сфері
1.1. Міжнародна співпраця наукових організацій в сфері інноваційної діяльності
1.2. Міжнародна співпраця промислових підприємств  прикордонних регіонів у інноваційній сфері
1.3. Міжнародний досвід оцінювання збитків від наслідків надзвичайних ситуацій в системі менеджменту  екологічних інновацій
1.4. Оцінка стану економічної безпеки зовнішньоекономічної  діяльності підприємства як основа його ефективного управління

Розділ 2. Вітчизняні реалії державного регулювання інноваційної діяльності
2.1. Стратегія розвитку інноваційної діяльності в Україні
2.2 Аналіз нормативно-законодавчої бази регулювання інноваційних процесів в Україні
2.3. Забезпечення відповідності ринків праці та освітніх послуг: інноваційний підхід
2.4. Передумови та напрями реструктуризації системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні
2.5. Інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку  економіко-інноваційних систем різного рівня

Розділ 3. Інноваційний розвиток регіону
3.1. Інноваційна політика у світлі формування територіально-структурних процесів у регіоні
3.2. Діагностика просторових особливостей розвитку компонентів регіональної соціально-економічної системи  як осередків інновацій
3.3. Формування критеріальної бази для оцінки інноваційного потенціалу регіону як основа для ухвалення ефективних  інноваційних рішень

Частина II УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

Розділ 4. Ринково-орієнтовані стратегії інноваційного розвитку підприємств
4.1. Інноваційний розвиток підприємства: стратегічні аспекти
4.2. Інноваційні орієнтири в управлінні конкурентоспроможністю підприємства
4.3. Моніторинг інтегрованої системи управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства
4.4. Сценарне моделювання стратегії розвитку промислового підприємства (на прикладі ВАТ «КСЗ»)
4.5. Стратегічні аспекти формування інноваційної культури  підприємства

Розділ 5. Управління стратегічним потенціалом підприємства на ринкових засадах
5.1. Маркетинговий стратегічний аналіз галузі
5.2. Економічна сутність та методичні основи визначення рівня потенціалу виробничої системи
5.3. Аналіз стратегічного потенціалу  сучасного підприємства за показниками ефективності
5.4. Мезоекономічні аспекти управління інноваційним потенціалом підприємств на засадах маркетингу взаємодій
5.5. Сутність та оцінка маркетингового потенціалу підприємства

Розділ 6. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємства
6.1. Полікритеріальна діагностика кредитоспроможності інноваційно-активних підприємств
6.2. Методичні підходи до  управління збалансованістю грошового потоку у фінансуванні проекту інноваційного розвитку підприємства
6.3. Лізинг як інструмент залучення довгострокових інвестицій
6.4. Методи розрахунку значення левереджу підприємств

Частина III МАРКЕТИНГ І МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ

Розділ 7. Маркетинг інноваційної продукції
7.1. Формування концептуальних засад маркетингу інновацій
7.2. Розроблення й управління торговою маркою в контексті інноваційного маркетингу та менеджменту
7.3. Особливості розроблення бренда АТЗТ «Сумський  фарфоровий завод»
7.4. Аналіз франчайзингової форми використання бренда з точки зору маркетингу інновацій
7.5. Використання процедури маркетингового тестування для підвищення рівня ринкової адекватності нових товарів

Розділ 8. Ринково-орієнтоване управління  інноваційними проектами
8.1. Інноваційне управління бізнес-процесами на промисловому підприємстві
8.2. Практичні аспекти об’єктивності оцінки інноваційних проектів на малих та середніх промислових підприємствах
8.3. Ризики стратегії комерціалізації інновації  в межах її екосистеми
8.4. Просування на ринок інноваційної продукції  на основі магнітних нанодисперсних систем

Розділ 9. Маркетинг екологічних інновацій
9.1. Ефективні прийоми маркетингу екологічних інновацій
9.2. Екоатрибутивність і мотиваційне спрямування споживчого  вибору на ринку екологічних інновацій
9.3. Формування критеріальної основи оцінки товарів  екологічного призначення
9.4. Еко-інновації у бізнес-стратегіях у контексті  екологічної  глобалізації
9.5. Управління ринком техногенної небезпеки  засобами екологічного маркетингу
9.6. Прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій  у системі управління бізнес-проектами
9.7. Роль, місце та взаємозв’язок маркетингу інновацій та  екологічного брендингу

Частина IV ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ У МАРКЕТИНГУ

Розділ 10. Нові інструменти маркетингового забезпечення інноваційного розвитку підприємств
10.1. Концептуальні підходи до управління маркетингом
10.2. Напрями дій підприємства у руслі концепції інноваційного маркетингу залежно від рівня задоволення запитів на ринку
10.3. Ідеологеми формування і розвитку креативного маркетингу організацій
10.4. Аналіз портфельної теорії крізь призму побудови методик ефективного управління асортиментом торгового підприємства
10.5. Маркетинг промислової продукції одиничного виробництва: історичне коріння, концепція, методологічні основи

Розділ 11. Антикризовий маркетинг
11.1. Антикризовий маркетинг: інноваційний аспект
11.2. Діагностика кризового стану промислових підприємств
11.3. Маркетингові інструменти антикризового управлінняпідприємством
11.4. Розроблення інноваційних технологій забезпечення антикризового розвитку машинобудівних підприємств
11.5. Проблеми формування логістичних центрів

Розділ 12. Маркетинг в інформаційній економіці
12.1. Трансформація маркетингу в інформаційній економіці
12.2. Ціннісна пропозиція знаннєвих організацій: світова практика та українські реалії
12.3. Інноваційні підходи до застосування Інтернету в маркетинговій діяльності підприємств
12.4. Оцінка ефективності використання маркетингових інструментів стимулювання інноваційного розвитку регіону  в мережі Інтернет

Розділ 13. Маркетингові комунікації в менеджменті організацій
13.1. Комунікації у структурі управління підприємством
13.2. Визначення стратегій стимулювання збуту продукції різними учасниками каналів збуту
13.3. Розроблення комплексної програми реалізації маркетингової  політики взаємовідносин як інноваційна складова підвищення  конкурентоспроможності промислового підприємства
13.4. Нові перспективи маркетингових комунікацій у банківській сфері
13.5. Концепція системи комунікацій еколого-економічного управління підприємством

Післямова