© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення

mpvtp_2002Тєлєтов О.С. Маркетинг продукції виробничо-технічного призначення. - Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2002. - 231 с.

У монографії проаналізовано економічний стан промислових підприємств, які випускають виробничо-технічну продукцію, та розглянуто усі складові відповідного комплексу маркетингу. Зосереджено увагу на особливості переходу промислових підприємств від планової до маркетингової орієнтації.
Викладено основи системного підходу до організації маркетингової діяльності виробничо-технічної продукції в порівнянні з товарами широкого вжитку. Приклади, що наводяться у книзі, зібрані безпосередньо автором або під його керівництвом.
Монографія призначена для керівників промислових підприємств, маркетологів-практиків, вчених в області маркетингової діяльності та суміжних областях, а також студентів і аспірантів економічних та певних технічних спеціальностей.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
ПЕРЕДМОВА
ВСТУП

Розділ 1. ТОВАРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ПРОМИСЛОВОГО МАРКЕНТИНГУ
7 Загальний аналіз сучасного економічного стану промислового виробництва
8 Маркетингова діяльність у сфері виробництва товарів промислового призначення
9 Особливості інноваційного середовища
10 Трансформація промислового маркетингу країн постсоціалістичного простору
11 Комплекс промислового маркетингу
Список літератури до першого розділу

Розділ 2. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
2.5 Про зв'язок складності управління і різноманітності в економічних системах
2.6 Проблеми управління складними маркетинговими системами
2.7 Системний підхід у маркетингу промислового підприємства
Список літератури до другого розділу

Розділ 3. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ЕВОЛЮЦІЇ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
7.1 Відображення критеріїв конструктивної еволюції продукції у маркетингових стратегіях
7.2 Пріоритетні показники якості продукції та засоби їх оцінювання
7.3 Визначення показників конкурентоспроможності та якості продукції
Список літератури до третього розділу

Розділ 4. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
4.1 Форми та особливості маркетингової інформації
4.2 Проведення маркетингових досліджень виробничо-технічної продукції
4.3 Основні причини виникнення нечіткої та неповної маркетингової інформації і її обробка
4.4 Прийняття рішень в умовах невизначеності початкових даних
Список літератури до четвертого розділу

Розділ 5. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
5.1 Організація маркетингових служб
5.2 Маркетинг інновацій
5.3 Проблеми ціноутворення
5.4 Особливості каналів розподілу
5.5 Політика просування виробничо-технічної продукції
5.6 Формування попиту та стимулювання збуту
5.7 Рекламна діяльність
5.8 Організація діяльності паблік рилейшнз та інших комунікацій
Список літератури до п'ятого розділу

Розділ 6. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННІ! МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
6.1 Принципи створення автоматизованих систем управління маркетингом
6.2 Бази маркетингових даних
6.3 Умови створення «АСУ-маркетинг» промислового підприємства
6.4 Передумови створення маркетингових систем штучного інтелекту
Список літератури до шостого розділу

Розділ 7. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
7.1 Основи маркетингового прогнозу
7.2 Моделі оцінки ефективності маркетингової діяльності на промисловому підприємстві
7.2.1 Багатокритеріальна модель
7.2.2 Модель оцінки ефективності роботи маркетингових служб
7.2.3 Частинні критерії оцінки ефективності
Список літератури до сьомого розділу

Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Г

ПЕРЕЛІК РОБІТ АВТОРА, ЩО СКЛАЛИ ОСНОВУ КНИГИ
ЗМІСТ