© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком

monogr2014Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – 480 с.

У монографії досліджено методологічні, теоретичні та методичні засади управління інноваційним розвитком на засадах маркетингу.

Викладено підходи до управління вибором та реалізацією стратегій випереджаючого сталого інноваційного розвитку на рівні окремих підприємств, регіонів та національної економіки у цілому.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту та маркетингу інновацій, менеджерів середньої і вищої ланки підприємств і установ. Буде корисною для викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів, які цікавляться проблеми управління інноваційним розвитком.

Мова оригіналу: українська


Зміст

Вступ

Частина І
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ


Розділ 1. Методологічні та теоретико-методичні засади переходу економічних систем на шлях випереджаючого інноваційного розвитку
1.1. Економічне зростання країни: сутність і критерії оцінки
1.2. Сутність, зміст та головні характеристики випереджаючого розвитку
1.3. Урахування теорій циклічності при виборі траєкторій інноваційного розвитку
1.4. Теоретико-методичні та практичні засади управління техніко-технологічним розвитком промислових підприємств
1.5. Методичні засади трендвотчингового аналізу у руслі прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств
1.6. Імпортозаміщення як напрямок стратегічного розвитку промислового підприємства: практичні аспекти реалізації
1.7. Особливості формування стратегій інноваційного розвитку проблемних і слаборозвинених регіонів України


Розділ 2. Формування інноваційно-сприятливого середовища на промислових підприємствах
2.1. Аналіз інноваційної активності промислових підприємств України: поточний стан та перспективи розвитку
2.2. Аналіз ролі і значення інноваційної культури для управління розвитком промислових підприємств
2.3. Регулюючі рішення в системі управління інноваційною діяльністю підприємства
2.4. Стратегічне партнерство як складова формування інноваційно-сприятливого середовища промислових підприємств
2.5. Детермінанти венчурної діяльності в Україні і світі


Розділ 3. Інформаційне та організаційне забезпечення системи управління розвитком промислових підприємств
3.1. Інформація та мапування інформаційних потоків як чинники успішної діяльності підприємства
3.2. Роль внутрішніх комунікацій в управлінні промисловим підприємством
3.3. Прийняття управлінських рішень на основі моніторингу показників інтенсифікації діяльності
3.4. Управління корпоративною культурою як фактором забезпечення розвитку промислового підприємства
3.5. Термінологічні проблеми інжинірингу в діяльності інжинірингових підприємств
3.6. Формування департаменту маркетингу промислового підприємства
3.7. Визначення структурно-логічної сутності інструментів маркетингового ціноутворення
Розділ 4. Управління інтелектуальним капіталом як фактором розвитку підприємства
4.1. Методичні підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємства
4.2. Мотивування у системі управління людським капіталом підприємства
4.3. Управління мотивацією досягнення успіху креативних працівників підприємства
4.4. Побудова організації, що самонавчається на засадах проектів модернізації


Частина ІІ
МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ


Розділ 5. Логістичне забезпечення інноваційної діяльності
5.1. Модель логістичного сервісу на ринку інноваційних промислових товарів
5.2. Логістичний підхід щодо ресурсного забезпечення промислових підприємств в умовах інноваційного розвитку
5.3. Методологія оцінки логістичного аутсорсингу на промисловому підприємстві
5.4. Моделювання рівня обслуговування клієнтів промислових підприємств
5.5. Фундаментальні засади та зв’язок сучасної підприємницької логістики і концепції SCM


Розділ 6. Управління маркетинговою комунікаційною політикою промислових підприємств
6.1. Дослідження підходів до вибору стратегії маркетингових комунікацій промислового підприємства
6.2. Метод фокус-групового дослідження як специфічний інструмент комунікацій непрямого впливу
6.3. Формування критеріальної бази та системи показників для оцінки іміджу промислового підприємства


Розділ 7. Інноваційна діяльність багатопрофільних компаній
7.1. Кластерна основа побудови багатопрофільної структури і організації інноваційної діяльності підприємств компанії в межах загальної концепції маркетингу
7.2. Інноваційний маркетинг і трансфер технологій – як базова основа багатопрофільної діяльності групи підприємств компанії
7.3. Маркетинг і трансфер інформаційних технологій в межах багатопрофільної діяльності групи підприємств компанії
7.4. Формування і упровадження екологічного маркетингу для виробництва екологічно безпечної продукції в межах замкнутого технологічного циклу групи підприємств компанії


Частина ІІІ
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ


Розділ 8. Соціалізація процесів економічного розвитку підприємств та установ
8.1. Управління потенціалом соціальної інфраструктури промислового підприємства
8.2. Концепція соціально-етичного маркетингу: добробут споживача та суспільства
8.3. Маркетингові інструменти підтримки стабільної діяльності та розвитку підприємств роздрібної торгівлі в умовах кризи


Розділ 9. Теоретико-методичне забезпечення екологізації економічного розвитку
9.1. Методичний підхід до вибору інструментів забезпечення екологічної безпеки економічної системи
9.2. Регіональні аспекти реалізації національної екологічної політики: нормативне регулювання
9.3. Еколого-економічне оцінювання ефективності управління інноваціями в адаптації й гармонізації нормативних документів
Розділ 10. Екологічно-орієнтовані організаційно-економічні інструменти і методи управління відходами


10.1. Теоретичні підходи до розробки і реалізації інноваційних проектів впровадження сучасних технологій управління відходами
10.2. Концептуальні принципи організаційно-інноваційного розвитку кластерних об'єднань поводження з відходами
10.3. Структурно-функціональна основа еколого-ресурсного кластера поводження з відходами
10.4. Комплексний механізм управління еколого-ресурсним кластером


Післямова


Вступ

Як свідчить світовий досвід, інноваційний шлях розвитку є безальтернативним. Країни, що стали на нього, займають провідні позиції у світових рейтингах економічного зростання, забезпечують високі стандарти якості життя своїх народів.

Для економіки України лише опора на інновації і інноваційну діяльність дозволить провести структурні зміни і сформувати передумови стійкого соціально-економічного розвитку у руслі концепції інноваційного випередження.

З цих позицій у монографії висвітлено методологічні та теоре-тико-методичні засади переходу на шлях інноваційного розвитку як окремих підприємств та установ, так і національної економіки у цілому. Особливу увагу автори приділили підходам до обґрунтування вибору перспективних напрямів інноваційного розвитку, для реалізації яких наявні внутрішні і зовнішні передумови.
Розкрито методологічні, теоретико-методичні та прикладні аспекти формування і розвитку інноваційно-сприятливого середо-вища на підприємствах промисловості, як провідної галузі економіки України. Досліджено особливості інформаційного та органі-заційного забезпечення системи управління інноваційним розвитком промислових підприємств.
Значної уваги приділено маркетинговому забезпеченню інноваційного розвитку промислових підприємств, зокрема: логістичному супроводу інноваційного процесу, а також комунікаційній політиці підприємств-інноваторів. Визначено специфічні риси інноваційної діяльності багатопрофільних компаній в глобалізованій економіці.
Враховуючи їх величезну актуальність удосконалено окремі інструменти і методи соціалізації та екологізації процесів інноваційного розвитку. Розроблено ряд нових підходів до управління відходами в різних галузях економіки.
До монографії увійшли праці учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу», а також результати досліджень за тематикою кафед-ри маркетингу та УІД СумДУ: «Механізми формування ринково-орієнтованих стратегій інноваційного прориву» (№ ДР 0112U008148); «Формування механізму просування продукції на ринку» (№ ДР 0112U008147); «Дослідження маркетингового середовища та інфраструктури промислових підприємств», № ДР 0112U008149.


Колектив авторів склали:
Ілляшенко С.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю (УІД) СумДУ, заступник директора інституту Економіки розвитку МОН і НАН України у складі СумДУ; доктор хабілітований, професор Еко-номіко-гуманітарного університету (м. Бєльско-Бяла, Польща), науковий редактор (вступ, п. 1.3, п. 3.4, післямова);
Божкова В.В., д.е.н., професор, декан ФПК та ПО СумДУ (п. 2.5);
Герасимчук В.Г., д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», професор кафедри марке-тингу КНЕУ ім. В Гетьмана (п. 8.2);
Жихор О.Б., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та економічної безпеки Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ (п. 1.7);
Князь С.В., д. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної по-літики та менеджменту природоохоронної діяльності Націона-льного університету «Львівська політехніка» (п. 2.3);
Кузьмін О.Є., д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (п. 3.5);
Мішенін Є.В., д.е.н., професор, професор кафедри теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (п. 10.2);
Прокопенко О.В., д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, декан факультету економіки та менеджменту СумДУ; доктор хабілітований, професор Економіко-гуманітарного університету (м. Бєльско-Бяла, Польща) (п. 9.1);
Райко Д.В., д.е.н., професор, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (п. 3.6);
Тєлєтов О.С., д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 2.4);
Фролов С.М., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (п. 1.1);
Баранова В.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і фінансів ФПМК Харківського національного університету внут-рішніх справ (п. 1.7);
Беспалюк Х.М., к.е.н., асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка» (п. 4.4);
Біловодська О.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 5.2);
Величко О.П., к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і права Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (п. 5.5);
Голишева Є.О., к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 3.1);
Городиська Н.А., к.е.н., ст. викладач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету (п. 3.5);
Грищенко О.Ф., к.е.н., ст. викладач кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 3.1);
Дериколенко О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки та БА СумДУ (п. 2.5);
Домашенко М.Д., к.е.н., ст. викладач кафедри економічної теорії СумДУ (п. 9.1);
Дутченко О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (п. 10.2);
Жегус О.В., к.е.н., доцент кафедри маркетингу та комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі (п. 8.3);
Жежуха В.Й., к.е.н., доцент, доцент кафедри зовнішньоеконо-мічної та митної діяльності Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (п. 3.5);
Ілляшенко Н.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 1.2);
Кремень О.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (п. 1.1);
Кривенко С.В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічних дисциплін, менеджменту та безпеки підприємницької діяльності Полтавського інституту бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю. Бугая; (п. 10.1);
Крикуненко Д.О., к.е.н., доцент, ст. викладач кафедри менеджменту і маркетингу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (п. 4.3);
Кучмійов А.В., к.е.н., директор Державного центру сертифікації ДСНС України (п. 9.1);
Мельник Ю.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 6.2);
Мішеніна Г.А., к.е.н, доцент кафедри управління, СумДУ (п. 10.3);
Мішеніна Н.В., к.е.н, доцент, доцент кафедри економіки і біз-нес-адміністрування, СумДУ (п. 10.3,п. 10.4);
Наконечна Т.В, к.е.н., асистент кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка» (п. 5.4);
Овчаренко М.І., к.е.н., директор компанії «Оптимальні рішен-ня (ФОП Овчаренко М.І.)» (п. 3.4)
Олефіренко О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ, комерційний директор ТОВ «Турбомаш» (п. 1.4);
Сагер Л.Ю., к.е.н., асистент кафедри маркетингу та УІД
СумДУ (п. 3.2);
Сєкішев В.І., к.ф.-м.н., президент ТОВ «Науково-виробнича Компанія «Трансфер Нових Технологій» (п. 7.1);
Сигида Л.О., к.е.н., асистент кафедри маркетингу та УІД
СумДУ (п. 2.1);
Строченко Н.І., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки, декан факультету економіки та менеджменту Сумського національного аграрного університету (п. 9.3);
Троян М.Ю., к.е.н., доцент кафедри економічної теорії СумДУ (п. 9.1);
Шарко В.В., к.е.н., ст. викладач кафедри товарознавства та маркетингу Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ (п. 3.3);
Шипуліна Ю.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ, заступник декана факультету економіки та менеджменту з інформаційних та медіатехнологій (п. 2.2);
Школа В.Ю., к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної теорії
СумДУ (п. 4.1, п. 9.1);
Ярова І.Є., к.е.н, доцент, доцент кафедри економіки Сумського національного аграрного університету (п. 10.4);
Бодарецька О.М., завідувач Навчально-консультаційного цент-ру Національного університету «Львівська політехніка» у м. Хмельницький (п. 4.2);
Гайдабрус Н.В., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 5.1);
Ващенко (Кисіль) Т.В., асистент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 1.6);
Калашніков М.І., керівник відділу, прес-секретар ТОВ «Науково-виробнича Компанія «Трансфер Нових Техноло-гій» (п. 7.3);
Кириченко Т.В., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 5.2);
Ковальчук А.В., аспірант, в.о. доцента кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ (п. 1.7);
Колодка А.В., асистент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 6.3);
Комарницька Н.М., аспірант кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» (п. 2.3);
Латунова Д.А., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 5.3);
Летуновська Н.Є., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 8.1);
Лущак Н.С., аспірант кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка» (п. 4.4);
Оголь Д.О., аспірант кафедри фінансів ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (п. 1.1);
Провозін М.В., асистент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 2.4);
Провозін Н.В., аспірант кафедри управління СумДУ (п. 9.2);
Росохата А.С., асистент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 1.5);
Рябченко І.М., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 3.7);
Сєкішева А.В., віце-президент ТОВ «Науково-виробнича Компанія «Трансфер Нових Технологій» (п. 7.1);
Соболев В.Л., аспірант кафедра маркетингу та економічної ді-яльності Харківського державного університету харчування та торгівлі (п. 8.3);
Тимохіна Я.О., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 6.1);
Чіжмаков К.В., помічник президента, еколог ТОВ «Науково-виробнича Компанія «Трансфер Нових Технологій» (п. 7.4);
Шевлюга О.Г., аспірант кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 1.4);
Щербаченко В.О., аспірант кафедри економічної теорії СумДУ (п. 4.1).