© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком

msuir_2010Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. О.А. Біловодської. - Суми : Університетська книга, 2010. – 432 с.

Висвітлено теоретичні засади управління інноваційним розвитком та формування національної інноваційної системи. Обґрунтовано й розроблено підходи до управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств. Викладено науково-методичні засади менеджменту та маркетингу екологічних інновацій.
Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу інновацій, стратегічного управління підприємством, менеджменту та маркетингу екологічних інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних та екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ

Частина І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ТА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Розділ 1. Концептуалізація проблеми управління інноваційним розвитком
1.1 Концептуальні засади управління інноваційним розвитком
1.2 Світові тенденції розвитку інноваційного
підприємництва в умовах економічної глобалізації
1.3 Ринкова структура мотиваційного механізму інноваційного розвитку

Розділ 2. Суперечності в сучасному інноваційному середовищі
2.1 Теоретичні основи комплексності та суперечності інновацій
2.2 Новітня історія інноваційного розвитку
2.3 Сутність інноваційних стрибків
2.4 Основні чинники оцінки рівня інноваційності в економіці розвинутих країн

Розділ 3. Соціальні проблеми інноваційного розвитку вітчизняної економіки
3.1 Сучасні механізми управління інноваційним розвитком соціального сектору економіки
3.2 Системний аналіз впливу людського фактору на інноваційний розвиток економіки

Розділ 4. Системи прогнозування в управлінні інноваційним розвитком вітчизняної економіки
4.1 Прогнозування інноваційного розвитку економічної системи
4.2 Прогнозування періодів найбільш ефективного інвестування в інноваційному циклі технічних систем

Частина II МЕТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розділ 5. Методологічні основи управління інноваційним розвитком сучасних підприємств
5.1 Полікритеріальна діагностика розвитку підприємств
5.2 Управління підприємством на засадах концепції інноваційного маркетингу
5.3 Системний аналіз сутності та процесу прийняття інноваційних рішень у системі управління підприємствами

Розділ 6. Партнерський маркетинг у створенні та комерціалізації інновації
6.1 Види потенційних партнерів в інноваційній діяльності
6.2 Співпраця з клієнтами у створенні та комерціалізації інновації
6.3 Співпраця з постачальниками при розробці нового товару
6.4 Взаємоузгодження управлінських рішень з посередниками при виведенні інновації на ринок
6.5 Внутрішнє партнерство в інноваційній діяльності промислового підприємства

Розділ 7. Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку промислового підприємства
7.1 Інноваційний капітал підприємства: еволюція, форми, місце, сутність та структура
7.2 Методичний підхід до формування організаційно-економічного механізму інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємства

Розділ 8. Удосконалення системи оцінки інноваційного потенціалу підприємства
8.1 Інноваційні аспекти оцінювання економічного потенціалу підприємства в контексті сталого розвитку
8.2 Коефіцієнт інноваційного потенціалу як чинник можливості розвитку промислових інновацій
8.3 Оцінка ризикостійкості інноваційного потенціалу підприємств

Розділ 9. Теоретико-методичні засади економічної оцінки інноваційного потенціалу наукоємного підприємства
9.1 Методика визначення рівня інноваційного потенціалу на мікрорівні
9.2 Рекомендації щодо оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу наукоємного підприємства
9.3 Практична реалізація розроблених положень на прикладі політехнічних ВНЗ України

Розділ 10. Особливості управління інноваційним розвитком малих та середніх підприємств
10.1 Управління вибором стратегій інноваційного розвитку малих і середніх підприємств
10.2 Підходи до вибору управлінських рішень з урахуванням інноваційних ризиків для малих і середніх підприємств

Частина III МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Розділ 11. Організаційно-економічні основи стратегічного управління сталим розвитком регіону на базі інновацій
11.1 Організаційно-економічний механізм забезпечення сталого розвитку регіону
11.2 Позиціювання регіону за групами факторів екологічно сталого розвитку
11.3 Позиціювання регіонів України за рангом індексу людського розвитку та рангом валового регіонального продукту
11.4 Формування стратегії сталого розвитку регіону на базі інновацій

Розділ 12. Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком на основі екологізації життєвого циклу продукції
12.1 Теоретико-методичні основи системно-структурної побудови економічного механізму забезпечення
екологічно сталого розвитку
12.2 Формування системи економічних відносин при екологізації життєвого циклу продукції як передумова забезпечення екологічно сталого розвитку
12.3 Формування критеріальної основи екологізації життєвого циклу продукції

Розділ 13. Маркетингові механізми екологізацїї інноваційного розвитку
13.1 Маркетинговий менеджмент: напрямки пошуку екологічних конкурентних переваг
13.2 Екологічний маркетинг як складова інноваційного розвитку приморської зони України

Розділ 14. Міжнародний досвід оцінювання збитків від наслідків надзвичайних ситуацій у системі менеджменту екологічних інновацій
14.1 Класифікації і дефініції надзвичайних ситуацій, збитків та ефектів від них
14.2 Аналіз підходів до визначення сутності суспільної вразливості від надзвичайних ситуацій
14.3 Дослідження методичних підходів щодо оцінки вразливості

Розділ 15. Методологія експертних оцінок втрат від надзвичайних ситуацій і оптимізація заходів щодо їх запобігання та ліквідації наслідків
15.1 Методи прогнозування надзвичайних ситуацій
15.2 Моделювання рівня втрат від надзвичайних ситуацій з урахуванням фактора часу
15.3 Економічна ефективність заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

ВИСНОВКИ