© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Менеджмент та маркетинг інновацій

mmi_2004Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 616 с.

У монографії розглядаються теоретико-метологічні проблеми управління на макро- та мікро рівнях процесами інноваційного розвитку суб'єктів господарської діяльності. Досліджуються теоретичні та прикладні аспекти менеджменту та маркетингу інновацій, екологічного маркетингу, управління ризиками інновацій, мотивації
інноваційної діяльності, ролі інновацій у забезпеченні економічної безпеки підприємства, раціоналізації вибору напрямків інноваційного розвитку.
Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту та маркетингу інновацій, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ
Розділ 1. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком господарюючих суб’єктів
1.1. Еволюція факторів економічного зростання суб’єктів господарської діяльності
1.2. Концепція організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком
1.3. Методологічні засади розробки і виведення інновацій на ринок у руслі концепції маркетингу
Розділ 2. Формування інноваційного потенціалу підприємства
2.1. Інноваційний потенціал як економічна категорія
2.2. Формування структури інноваційного потенціалу підприємства
2.3. Методичні підходи до оцінки складових інноваційного потенціалу підприємства
2.4. Механізм оцінки інноваційного потенціалу підприємства.
2.5. Аналіз інноваційного потенціалу промислових підприємств регіону ( на прикладі Сумської області)
Розділ 3. Стратегічне планування як передумова стійкого прогресивного розвитку
3.1. Методологічні засади стратегічного маркетингового планування на підприємстві
3.2. Концептуальні підходи до управління портфелем замовлень промислових підприємств
3.3. Методологічні засади формування портфеля замовлень підприємства. Порівняльний аналіз
3.4. Вибір стратегії інноваційного розвитку підприємств-нішерів
3.5 Роль технологічних інновацій у формуванні стратегій розвитку малих підприємств
3.6. Удосконалення організації підготовки виробництва на малих підприємствах згідно з інноваційною стратегією
Розділ 4. Маркетинг інновацій: методичні аспекти
4.1. Розробка ідей і задумів інновацій та їх аналіз
4.2. Аналіз ринкових можливостей (ринкового потенціалу) інноваційного розвитку підприємства
4.3. Підходи до вибору цільових сегментів ринку для інноваційного розвитку
4.4. Методи аналізу маркетингових ризиків (інноваційні аспекти)
4.5. Стимулювання продаж за допомогою інноваційних методів PR-маркетингу
Розділ 5. Маркетинг інноваційного процесу промислових підприємств
5.1. Маркетинг на державному рівні - основа вибору пріоритетних напрямків реструктуризації промислових підприємств
5.2. Маркетингові аспекти в інноваційній діяльності виробників промислової продукції
5.3. Роль соціального маркетингу в умовах промислових центрів
5.4. Маркетингове середовище підприємств харчової промисловості
Розділ 6. Екологічний маркетинг і формування ринку екологічних інновацій
6.1. Методологічні засади екологічного маркетингу
6.2. Методи управління cтворенням та розвитком ринку екологічних товарів
6.3. Удосконалення організаційно-екологічних підходів до регулювання процесів формування ринку екологічних інновацій
6.4. Споживацькі переваги у придбанні екологічно безпечної продукції
6.5. Впровадження міжнародних екологічних стандартів як метод збільшення конкурентоспроможності продукції
Розділ 7. Мотивація інноваційної діяльності
7.1. Мотивація суб’єктів інноваційного процесу
7.2. Внутрішні ті зовнішні фактори мотивації попиту на інновації
7.3. Теоретичні засади мотивації екологічно орієнтованої інноваційної діяльності
7.4. Механізм мотивації екологічно спрямованої інноваційної діяльності
7.5. Стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві
Розділ 8. Еколого-економічні орієнтири аналізу та регулювання інноваційного розвитку
8.1. Еколого-економічна оцінка виробництва
8.2. Принципи оцінки взаємовигідності виробництва і споживання екологічної продукції
8.3. Екологізація механізму ціноутворення
8.4. Екологічний моніторинг як забезпечуюча підсистема механізму управління інноваційним розвитком
Розділ 9. Управління екологічними ризиками інновацій
9.1. Теоретико-методологічні засади врахування та управління екологічними ризиками інновацій
9.2. Методичні підходи до управління екологічними ризиками інновацій
9.3. Формування багаторівневої системи управління екологічними ризиками інновацій
9.4. Урахування впливу „кіл сполучення" на величину екологічного ризику інновацій
Розділ 10. Інновації як засіб забезпечення економічної безпеки підприємства
10.1. Складові економічної безпеки підприємства та методи їх оцінки
10.2. Роль інноваційного потенціалу в забезпеченні економічної безпеки підприємства
10.3. Аналіз екологічної складової економічної безпеки підприємства
Розділ 11. Актуальні проблеми удосконалення системи управління підприємством в умовах транзитивної економіки
11.1. Управління майном підприємства як передумова ефективності його господарювання
11.2. Ефективність використання нематеріальних активів підприємства
11.3. Інноваційний розвиток підприємств на основі лізингу
11.4. Оцінка ефективності витрат на удосконалення організаційної структури системи підготовки виробництва
11.5. Роль сфери послуг у забезпеченні соціально-економічного розвитку України
Розділ 12. Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів інноваційного розвитку підприємств
12.1. Аналіз світових тенденцій розвитку інноваційного підприємництва
12.2. Проблеми розвитку інноваційного підприємництва в Україні на сучасному етапі розвитку
12.3. Теоретико-методологічні засади вибору напрямів інноваційного розвитку підприємства
Розділ 13. Особливості управління при переході до інформаційного суспільства
13.1. Активізація нелінійного мислення
13.2. Використання стратегії інноваційної експансії
13.3. Пріоритет позитивної мотивації
13.4. Активізація біфуркаційних механізмів розвитку
13.5. Активізація функцій соціальної пам'яті
13.6. Посилення індивідуального управлінського потенціалу
13.7. Активізація механізмів самоорганізації систем
Розділ 14. Інноваційна методологія аналізу соціально-економічних систем
14.1. Криза лінійної пізнавальної моделі в економіці. Перехід до синергетичної парадигми
14.2. Сутність синергетичної парадигми. Нелінійний підхід
14.3. Управління підприємством з погляду синергетичної методології
Розділ 15. Організаційно-економічні засади формування системи управління інноваційним розвитком сучасного підприємства
15.1. Аналіз інноваційного розвитку підприємства ( на прикладі ВАТ "СМНВО ім. М.В. Фрунзе")
15.2. Організаційні засади управління інноваційними ресурсами підприємства
Висновки