© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком

pprouir_2012Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2011. – 644 с.

У монографії досліджено проблеми і перспективи управління на ринкових засадах процесами інноваційного розвитку на державному, регіональному рівнях та рівні окремого підприємства. Викладено авторські підходи до розробки методів та інструментів управління інноваційним розвитком підприємств у руслі стратегії інноваційного прориву. Розглянуто інноваційні методи екологічного менеджменту та маркетингу.

Мова оригіналу: Українська

Зміст

Передмова
Частина I
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРІЄНТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ

Розділ 1. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспро-можності вітчизняної економіки
1.1. Перспективи зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах цивілізаційних трансформацій

1.2. Конкуренція та конкурентоспроможність: сучасне поняття та класифікація

1.3. Інноваційна активність як фактор конкурентоспроможності країни

1.4. Аналіз ефективності управління міжнародним маркетингом у сфері зовнішньоекономічної діяльності

 

Розділ 2. Регіональні та галузеві аспекти активізації іннова¬ційної діяльності

2.1. Механізми державного управління інвестиційно-інноваційними процесами

2.2. Впровадження просторових інновацій у розвинених регіонах

2.3. Напрями галузевої та територіальної диверсифікації інноваційного розвитку промисловості України

2.4. Самоорганізація та розвиток соціально-економічної системи: синергетичний підхід

2.5. Інноваційний маркетинг харчових підприємств України та Українського Причорномор’я

2.6. Науково-методичний підхід до оцінки якості інституційної складової бюджетного менеджменту (регіональний аспект)

 

Розділ 3.Передумови формування стратегій інноваційного прориву

3.1. Механізм випереджаючого науково-технічний прогрес розвитку

3.2.Сучасні тенденції щодо інноваційного оновлення виробництва продукції

3.3.Використання патентно-кон’юнктурних досліджень для оцінювання рівня та значення новизни розроблюваної та існуючої на ринку промислової інноваційної продукції

 

Розділ 4.Освіта і наука як рушійні сили інноваційного розвитку

4.1. Роль освіти і науки в інноваційному розвитку

4.2. Застосування WEB-технологій для формування і посилення іміджу ВНЗ

 

Частина II

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Розділ 5. Інновації та інноваційна діяльність як основа розвитку сучасного підприємства

5.1. Інновації як фактор розвитку економічних систем

5.2. Вираження цілей перспективного розвитку підприємства: інноваційна стратегія

5.3. Проблематика синтезу конкурентної й інноваційної моделей розвитку підприємства

5.4. Теоретико-методичні основи застосування полікомпонентних моделей вибору стратегій розвитку

5.5. Вплив зовнішньоекономічного середовища на розвиток інноваційних процесів

5.6. Проблеми впровадження інновацій на підприємствах

 

Розділ 6. Складові потенціалу інноваційного розвитку сучасних підприємств

6.1. Формування ресурсного потенціалу підприємства (на прикладі будівельного комплексу)

6.2. Кадрова складова інноваційного потенціалу як основний елемент розвитку інноваційної системи

6.3. Застосування бенчмаркингового підходу в процесі планування трансформації інноваційного потенціалу підприємств

6.4. Стимулювання та розвиток креативного персоналу промислових підприємств

 

Розділ 7. Інтелектуальний капітал і його роль у забезпеченні інноваційного розвитку підприємства

7.1. Інтелектуальний капітал як чинник формування конкурентної позиції сучасного підприємства

7.2. Промисловий зразок як об’єкт інтелектуальної власності: роль у  маркетингу інновації, проблеми удосконалення підходів до вартісної оцінки

7.3. Теоретичні та методичні засади діагностики стану споживчого капіталу промислового підприємства-інноватора

7.4. Інформаційний супровід процесу розроблення, прийняття та реалізації маркетингових інноваційних рішень

 

Розділ 8. Організаційні інновації у забезпеченні розвитку бізнесу

8.1. Феномен стратегічного партнерства підприємств: пояснення з позицій реляційного підходу

8.2. Конкурентоспроможність інтегрованих структур бізнесу

8.3. Організаційна архітектоніка управлінського консультування: ціннісний підхід

 

Розділ 9. Інноваційні інструменти і методи в управлінні підприємствами

9.1. Управління економічною безпекою промислового підприємства

9.2. Застосування бенчмаркингового підходу для формування конкурентних переваг підприємства

9.3. Формування критеріальної бази оцінки ефективності діяльності підрозділів підприємств

9.4. Використання інноваційного підходу в 3D-рекламії

9.5. Інноваційний лізинг

 

Частина III
РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

Розділ 10. Стратегічний маркетинг у інноваційному розвитку підприємств

10.1. Стратегічна маркетингова діяльність вітчизняних підприємств: проблеми та перспективи розвитку

10.2. Генерація нових знань: маркетинг інституційних інвесторів

10.3. Ефективне управління промисловими підприємствами на засадах маркетингу та логістики

 

Розділ 11.Маркетингова товарна інноваційна політика

11.1.Особливості формування продуктової та товарної політики підприємства

11.2. Маркетинг у процесі створення конкурентоспроможної продукції (на прикладі харчової промисловості)

11.3. Теоретико-методичні засади оцінки упаковки інноваційної продукції

 

Розділ 12. Маркетингові комунікації і їхня роль у інноваційному розвитку підприємств
12.1. Методологічні засади стратегічного планування маркетинго-вих комунікацій інноваційної діяльності підприємств

12.2. Формування комунікаційних ефектів на етапах ухвалення рішення про купівлю організаційним споживачем

12.3. Значення бренду в забезпеченні ринкової позиції підприємства

 

Розділ 13. Екологічний маркетинг і менеджмент

13.1.Екомаркетинг: світові та українські реалії

13.2. Основні напрями розвитку соціально-етичного маркетингу лісового комплексу України

13.3. Менеджмент інновацій у галузі вторинної переробки нафтових відходів

13.4. Проблеми і перспективи брендингу територій на прикладі бренд-концепції сумської області «Сумщина – територія для життя!»

Післямова

 

Передмова

На поточний час серед науковців практично не виникає за-перечення теза про доцільність і реальну можливість розвитку економіки України інноваційним шляхом. Відмінності їх поглядів полягають лише у особистісному бачені стратегій переходу на інноваційний розвиток. Виходячи з цього у даній монографії була зроблена спроба узагальнити і викласти підходи представників різних наукових шкіл, які з різних поглядів визначають особливості інноваційно-орієнтованого розвитку економіки України, акцентують свою увагу на різних рівнях управління інноваційним розвитком: національному, регіональному (галузевому), рівні окремого підприємства чи установи. Такий багатоаспектний аналіз проблем і перспектив ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком дозволяє чіткіше, з урахуванням поглядів різних наукових шкіл, окреслити поле подальших досліджень і визначити їх пріоритетні напрями.
Книга продовжує серію колективних монографій,  що була започаткована у 2004 році на кафедрі маркетингу (тепер – маркетингу та управління інноваційною діяльністю) Сумського державного університету, які присвячені дослідженню проблем переходу вітчизняної економіки на інноваційний розвиток, а також удосконаленню існуючих і розробці нових інструментів та методів управління інноваційним розвитком.
У написанні книги прийняли участь:

Ілляшенко С.М., д.е.н., професор, зав. кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю (УІД), Сумського державного університету (СумДУ), заступник директора інституту Економіки розвитку МОНМС і НАН України у складі СумДУ, науковий редактор (передмова, п. 4.2, післямова);

Галиця І.О., д.е.н., науковий радник з інноваційних питань Міжнародної асоціації господарського права; академік Української технологічної академії; зав. кафедри менеджменту підприємств туристичної індустрії Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП) (п. 2.1);

Герасимчук В.Г., д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (КПІ) (п. 1.1);

Жихор О.Б., д.е.н., професор, зав. кафедри фінансів Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (УАБС НБУ) (п. 2.2);

Маслак О.І., д.е.н., професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, зав. кафедри економіки Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського (КрНУ) (п. 2.3);

Мельник Л.Г. д.е.н., професор, заслужений діяч у галузі науки і техніки України, директор інституту Економіки розвитку МОНМС і НАН України у складі СумДУ, зав. кафедри економіки та бізнес адміністрування СумДУ (п. 5.1);

Примак Т.О., д.е.н., професор кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (КНЕУ) (п. 13.1);

Прокопенко О.В., д.е.н., професор, декан факультету економіки та менеджменту, зав. кафедри економічної теорії, професор кафедри маркетингу і УІД СумДУ (п. 13.3);

Решетілова Т.Б., д.е.н., професор, зав. кафедри маркетингу ДВНЗ «Національний гірничий університет» (НГУ) (п. 1.3);

Тєлєтов О.С., д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 4.1);

Фролов С.М. д.е.н., доцент, директор ІЗДВН СумДУ (п. 2.6);

Яковлєв А.І., д.е.н., професор, академік Академії інженерних наук, зав. кафедри економіки та маркетингу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ ХПІ) (п. 9.2);

Башук Т.О., к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 6.4);

Бєлявцев М.І., к.е.н., доктор філософії, професор, академік Академії економічних наук України, зав. кафедри маркетингу Донецького національного університету (ДонНУ) (п. 6.1);

Біловодська О.А., к.е.н, доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 11.3);

Божкова В.В., к.е.н, доцент, заступник зав. кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 12.1);

Верба В.А., к.е.н., доцент, докторант, доцент кафедри стратегії підприємств КНЕУ (п. 8.3);

Воробйова Л.Д., к.т.н., доцент кафедри економіки КрНУ (п. 3.2);

Галиця О.С., к.ю.н., доцент, науковий консультант першого проректора КУТЕП (п. 2.1);

Герцик В.А., к.е.н., доцент кафедри Маркетингу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (СНУ ім. В.Даля) (п. 1.2);

Гребешкова О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри стратегії підприємств, КНЕУ (п. 8.1);

Деділова Т.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Харківського національного автомобільно-дорожнього універ-ситету (п. 5.2);

Джемелінська Л.В., к.е.н., старший викладач НТУ КПІ (п. 11.2);

Загорна Т.О., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства Макіївського економіко-гуманітарного інституту (п. 5.3);

Зайчук Т.О., к.е.н., доцент, зав. кафедри економіки ПВНЗ «Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління» (п. 10.1);

Звягінцева О.Б., к.е.н., пошукувач ступеня д.е.н., Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (п. 2.5);

Івашова Н.В., к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 12.3);

Ілляшенко Н.С., к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 3.1);

Калюжна Н.Г., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності СНУ ім. В.Даля (п. 2.4);

Карпіщенко М.Ю., к.е.н., доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 13.4);

Квятковська Л.А., к.е.н., доцент кафедри економіки КрНУ (п. 7.1);

Ковальчук С.В., к.е.н., професор, зав. кафедри маркетингу Хмельницького національного університету (п. 9.4);

Коверга С.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент органі-зацій» Автомобільно-дорожнього інституту ДВНЗ «Донецький Національний технічний університет» (п. 9.3);

Кравець П.В., к.с-г.н., в.о. зав. кафедри лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України (п. 13.2);

Кринська Л.І., к.е.н., доцент, доцент, кафедри менеджменту зовнішньоекономічної і інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету (п. 5.5);

Махнуша С.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 7.2);

Мельник Ю.М., к.е.н., доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 5.4);

Нагорний Є.І., к.е.н., старший викладач кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 3.3);

Новошинська Л.В., к.е.н., доцент Одеського державного економічного університету (п. 10.2);

Овєчкіна О.А., к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки технологічного інституту СНУ ім. В.Даля (п. 6.3);

Олефіренко О.М., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 13.4);

Павліщук О.П., к.е.н., старший викладач кафедри лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України (п. 13.2);

Пересадько Г.О., к.е.н., доцент кафедри менеджменту УАБС НБУ (п. 9.5);

Райко Д.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кіберне-тики та маркетингового менеджменту НТУ ХПІ (п. 8.2);

Розвод С.В., к.е.н., доцент кафедри лісового менеджменту На-ціонального університету біоресурсів і природокористування України (п. 13.2);

Троян М.Ю., к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії, заступник декана факультету економіки та менеджменту СумДУ (п. 12.2);

Фещенко О.М., к.т.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств Дніпропетровської державної фінансової академії (ДДФА) (п. 1.4);

Шипуліна Ю.С., к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД СумДУ, заступник декана факультету економіки та менеджменту з інформатизації СумДУ (п. 4.2);

Школа В.Ю., к.е.н., доцент, заступник зав. кафедри економічної теорії СумДУ (п. 13.3);

Шевченко М.М., к.ф-м.н., старший науковий співробітник Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України (п. 2.1);

Гришко Н.Є., старший викладач кафедри економіки КрНУ (п. 9.1);

Євтушенко Н.О., ст. викладач кафедри менеджменту Нікопольського факультету Запорізького національного університету (п. 10.3);

Іванова К.В., старший викладач кафедри економіки підприємства Технологічного інституту СНУ ім. В.Даля (п. 6.3);

Ільченко В.М., старший викладач кафедри економіки підприємств ДФФА (п. 1.4);

Іщенко С.В., старший викладач кафедри економіки КрНУ (п. 11.1);

Ткачова Н.П., викладач кафедри економіки та маркетингу НТУ ХПІ (п. 9.2);

Янковська В.А., викладач кафедри фінансів і кредиту Харківського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (п. 2.2);

Васильєв В.В., аспірант кафедри маркетингу СНУ ім. В.Даля (п. 1.2);

Васильченко А.О., аспірант кафедри маркетингу ДонНУ (п. 6.1);

Голишева Є.О., аспірант, асистент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 7.3);

Грищенко О.Ф., аспірант, асистент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 7.4);

Ніколаєва В.К., аспірант кафедри маркетингу Державного вищого навчального закладу НГУ (п. 1.3);

Пугачова О.С., здобувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету (п. 9.4);

Сагер Л.Ю., аспірант, асистент кафедри маркетингу та УІД СумДУ (п. 12.1);

Яковлева Г.В., аспірант, асистент кафедри маркетингу та УІД СумДУ, голова Профспілкової організації студентів СумДУ (п. 6.2);

Крикуненко Д.О., інженер-проектувальник 1-ої категорії групи розробки нормативних документів ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Системавтоматика» (п. 5.6);

Лукаш С.М., радник директора з економічної безпеки СФНАК «Украгролізинг» (п. 9.5);

Радченко О.В., начальник філії Сумського обласного управління ВАТ «Ощадбанк України» (п. 9.5);

Савченко О.С., економіст ФОП «Савченко С.В.» (п.п. 5.4.1, 5.4.2).

До монографії увійшли матеріали досліджень, що були оприлюднені на V Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» (відбулася 29 вересня-1 жовтня 2011 року), а також досліджень виконаних за науковими темами «Розроблення наукових основ маркетингу інновацій» (№ державної реєстрації 0109U001384) та «Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інновацій¬ного розвитку економічних систем» (№ державної реєстрації 0109U8930).