© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування

puipes_2007Проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування: Монографія / За заг. ред. О.В. Прокопенко. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 512 с.

Досліджуються методологічні та теоретико-методичні проблеми управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, визначені передумови інноваційного екологічно спрямованого розвитку вітчизняної економіки, окреслені перспективи розвитку екологічно спрямованого підприємництва.
Розроблені теоретико-методичні основи удосконалення механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування. Висвітлені прикладні аспекти управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування.
Для фахівців з управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування, викладачів, аспірантів, студентів екологічних і економічних спеціальностей.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Передмова
Вступ

Частина І ПЕРЕДУМОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
1 Методологічні передумови екологізації інноваційного розвитку
1.1. Особливості траєкторії інноваційного розвитку сучасної економіки
1.2. Роль держави у системному забезпеченні екологізації інноваційного розвитку
1.3. Регіональний і територіальний рівні екологізації інноваційного розвитку
1.4. Моделювання екологізації інноваційного розвитку
1.5. Екологізація категоріального апарату інноваційного розвитку

2 Системний аналіз факторів інноваційного розвитку екологічного спрямування
2.1. Зміст інноваційного розвитку екологічного спрямування
2.2. Системна сутність інноваційних процесів
2.3. «Анатомія» фундаментальних основ реалізації інновацій екологічного спрямування
2.4. Урахування ефекту самоорганізації систем
2.5. Системна сутність інноваційних технологій
2.6. Системна сутність упровадження екологічно спрямованих інновацій

3 Аналіз і оцінка потенціалу ринку для екологічно спрямованих інновацій
3.1. Теоретико-методичні засади аналізу достатності потенціалу ринку для сприйняття екологічних інновацій
3.2. Інструменти та методи просування на ринок екологічно спрямованих інновацій різних типів
3.3. Ринкові бар'єри сприйняття радикальних екологічно спрямованих інновацій: формальні умови та шлях їх подолання

4 Екологічне підприємництво в Україні: Можливості інноваційного розвитку та проблеми стимулювання
4.1. Рівні розвитку та формування екологічного підприємництва
4.2. Екологічне управління та його інноваційна складова
4.3. Механізми розвитку екологічного підприємництва
4.4. Економічні важелі розвитку: зарубіжний досвід та можливості його адаптації для України

5 Креативні інноваційні механізми та екологічний розвиток
5.1. Основні характеристики організаційно-економічних механізмів інноваційного процесу
5.2. Сутність креативних механізмів інноваційної діяльності
5.3. Креативні механізми інноваційної діяльності та екологічний розвиток

 

Частина II ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА
6 Потенціал екологізації інноваційного підприємництва: оцінка і можливості підвищення
6.1. Теоретико-методичний підхід до визначення мотиваційного потенціалу екологізації інноваційної діяльності галузі
6.2. Теоретичні аспекти збільшення потенціалу екологізації інноваційного підприємництва
6.3. Можливості мотиваційного спрямування споживчого вибору на екологічні інновації
7 Забезпечення економічної безпеки держави як пріоритетний напрямок інноваційного підприємництва екологічного спрямування
7.1. Сталий розвиток як кінцева мета інноваційної діяльності
7.2. Економічна безпека держави як об'єкт інноваційного підприємництва
7.3. Вплив стабілізаційних рішень на індикатори економічної безпеки
7.4. Особливості впливу на індикатори економічної безпеки вертикально інтегрованого паливно-енергетичного об'єднання
7.5. Принципи шформаційно-технологічного управління процесом реалізації інноваційного екологічно спрямованого підприємництва

8 Інноваційна політика щодо екологічного підприємництва та екологізації підприємницької діяльності в Україні: проблеми та перспективи
8.1. Екологізація підприємницької діяльності: поняття, основні напрямки та стимули розвитку
8.2. Екологічне підприємництво: поняття, чинники та напрямки стимулювання
8.3. Роль та місце екологічної політики у розвитку екологічного підприємництва та екологізації підприємницької діяльності

9 Національний соціально-еколого-економічний аналіз як передумова розвитку інноваційного підприємництва екологічного спрямування
9.1. Актуальність регіонального аналізу перспектив інноваційного підприємництва екологічного спрямування
9.2. Аналіз соціально-економічного та екологічного розвитку Сумської області
9.3. Основні напрямки розвитку інноваційного підприємництва екологічного спрямування у Сумській області

10 Оцінка екологічних витрат суспільного виробництва як засіб забезпечення інноваційного екологічно спрямованого розвитку економіки
10.1. Необхідність і проблеми здійснення еколого-економічної оцінки
10.2. Види еколого-деструктивного впливу та оцінка екологічних витрат

Частина III ТЕОРЕТИКО- МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

11 Критерії вдосконалення фінансового механізму управління інноваційним розвитком екологічного спрямування
11.1. Порівняльний аналіз застосування фінансових інструментів екологізації виробничої діяльності
11.2. Фінансове забезпечення інвестиційної складової інноваційного розвитку екологічного спрямування

12 Маркетинг екологічно спрямованої інноваційної діяльності
12.1. Основні види екологічно спрямованих інновацій
12.2. Поняття та умови реалізації маркетингу екологічно спрямованої інноваційної діяльності
12.3. Маркетинг екологічно спрямованої діяльності - інструмент механізму створення та поширення екологічно спрямованих інновацій

13 Державні та підприємницькі орієнтири ефективного ириродогосподарювання
13.1. Трансформація еколого-економічних основ лісогосподарювання
13.2. Державне регулювання та підприємництво у сфері природогосподарювання
13.3 Лісогосподарське підприємництво: організаційно-економічні механізми реалізації

14 Система екологічного управління та менеджменту: фактор екологічно спрямованого інноваційного розвитку
14.1. Еволюція понять «управління», «менеджмент» та «регулювання» в екологічному розвитку
14.2. Теоретико-методологічні проблеми оцінки якості системи екологічного менеджменту
14.3. Умови забезпечення ефективного функціонування системи екоменеджменту: кадровий та мотиваційний аспект

15 Якість системи та процесу управління соціально-економічним розвитком регіону як фактор забезпечення ефективності іннноваційного підприємництва екологічного спрямування
15.1. Роль системи регіонального управління в забезпеченні прискореного розвитку інноваційного та екологічного підприємництва
15.2. Напрямки трансформації організаційно-економічного механізму регіонального управління як фактор забезпечення сталого розвитку регіону
15.3. Методичні підходи до оцінки системи та процесів управління соціально-економічним розвитком регіону
15.4. Упровадження схем аутсорсингу та реалізація схем і механізмів соціально-економічного партнерства як стратегічний напрямок розвитку інноваційного підприємництва екологічного спрямування
15.5. Організаційні засади вирішення задач забезпечення якості систем регіонального управління

16 Комплексна оцінка ефективності системи екологічного регулювання інноваційного підприємництва
16.1. Передумови переходу економіки України до екологічно безпечного інноваційного розвитку
16.2. Методичні засади комплексної оцінки ефективності заходів екологічного регулювання інноваційного підприємництва

Частина IV МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

17 Теоретико-методологічні основи управління просуванням на ринку екологічно спрямованих інновацій
17.1. Методологія визначення стратегічних напрямків інноваційного підприємництва за критерієм екологічності
17.2. Теоретичні основи просування інноваційних продуктів на ринку
17.3. Особливості просування на ринку екологічних інновацій

18 Удосконалення теоретико-методичної бази управління вибором напрямків інноваційного розвитку екологічного спрямування
18.1. Сутність і класифікація напрямків інноваційного екологічно спрямованого розвитку підприємств
18.2. Сутність і принципова схема вибору напрямків інноваційного розвитку екологічного спрямування
18.3. Особливості вибору напрямків інноваційного розвитку екологічного спрямування
18.4. Критерії та методичні основи вибору напрямків інноваційного екологічно спрямованого розвитку підприємств

19 Теоретико-методологічні основи визначення стратегій просування на ринок екологічно спрямованих інновацій
19.1. Екологічна продукція: сутність, класифікація
19.2. Визначення ступеня екологічності інноваційної продукції
19.3. Методика вибору маркетингових стратегій для екологічно спрямованих інновацій

20 Раціональна стратегія інноваційного екологічно спрямованого підприємства: особливості формування
20.1. Принципи формування ефективної стратегії управління інноваційною діяльністю екологічно спрямованих суб'єктів господарювання
20.2. Джерела формування фінансових ресурсів для здійснення ефективної інноваційної діяльності, що має екологічну спрямованість
20.3. Особливості формування раціональної стратегії управління інноваційною діяльністю на підприємствах різної організаційно-правової структури

21 Методичний підхід до формування механізму управління вибором стратегій диверсифікації інноваційних екологічно спрямованих підприємств
21.1. Загальні засади державної інноваційної політики
21.2. Управління диверсифікацією у системі стратегічного управління екологічного спрямованим підприємством
21.3. Аналіз альтернатив і оптимізація вибору стратегій диверсифікації інноваційними екологічно спрямованими підприємствами за критерієм ризик - результат

Частина V ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИ ЄМСТВОМ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМОВАННЯ

22 Екологічно спрямовані інновації - перспективний напрямок діяльності вітчизняних виробничо-комерційних підприємств
22.1. Еволюція концептуальних підходів до розвитку інноваційного менеджменту виробничо-комерційних підприємств
22.2. Місце та роль екологічно спрямованих інновацій у розвитку виробничо-комерційних підприємств України
22.3. Теоретико-методичні підходи до вибору інноваційних екологічно спрямованих стратегій виробничо-комерційних підприємств

23 Інформаційно-комунікаційні технології як напрямок інноваційного підприємництва екологічного спрямування
23.1. Умови формування інноваційного підприємництва екологічного спрямування
23.2. Особливості екологічно спрямованих інновацій у сучасній економіці
23.3. Упровадження ІКТ як напрямок інноваційного підприємництва екологічного спрямування
23.4. Проблеми та напрямки використання ІКТ в Україні для цілей екологізації економіки

24 Екологічно спрямовані інноваційні методи в будівництві
24.1. Екодизайн - перспективний напрямок розвитку будівничої галузі
24.2. Енергоефективність як основний принцип створення екобудівель

25 Економіко-організаційні основи формування та розвитку галузі вторинної переробки відпрацьованих нафтопродуктів
25.1. Еколого-економічні передумови активізації інноваційного процесу в нафтопереробній галузі
25.2. Історичний розвиток вітчизняної галузі вторинної переробки відпрацьованих нафтопродуктів
25.3. Проблеми та перспективи створення та розвитку галузі зборута вторинної переробки відпрацьованих нафтопродуктів у сучасній Україні
25.4. Прогнозування життєвого циклу регенерованих мастил нарегіональному рівні (на прикладі Сумської області)

Висновки
Інформація про авторів