© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці

puirpte_2005Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 582 с.

У монографії розглядаються теоретико-методологічні та методичні проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у нестабільних умовах транзитивної економіки. Викладено авторські підходи до їх вирішення у руслі концепцій менеджменту та маркетингу інновацій.
Головну увагу приділено підприємствам промисловості як провідній галузі вітчизняної економіки.
Для фахівців з питань управління процесами інноваційного розвитку промислових підприємств, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ
Частина І ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИБОРОМ НАПРЯМКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Розділ 1. Вибір напрямків інноваційного розвитку підприємств
1.1. Аналіз і удосконалення теорєтико-мєтодологічних підходів до вибору напрямків інноваційного розвитку підприємств
1.2. Критеріальна база для оптимізації вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства
1.3. Методика оптимізації і економічного обґрунтування вибору напрямків інноваційного розвитку ВАТ "СМНВО ім. М.В. Фрунзе"
Розділ 2. Формування портфеля замовлень науково-виробничого підприємства
2.1. Принципи формування організаційно-економічного механізму управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства
2.2. Структура механізму управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства
2.3. Прогнозування портфеля замовлень малого науково-виробничого підприємства
2.4. Досвід і проблеми диверсифікації виробництва промислових підприємств
Розділ 3. Управління життєвим циклом інноваційних товарів
3.1. Концептуальні підходи до визначення етапів життєвого циклу інноваційної продукції
3.2. Проблеми управління життєвим циклом нового товару
3.3. Специфіка аналізу ризику на етапах інноваційного процесу
Розділ 4. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності підприємств регіону
4.1. Принципи забезпечення виживання і розвитку підприємств у новій економіці
4.2. Напрямки розвитку інноваційної діяльності в Сумській області
4.3. Інвестиційні перспективи Сумської області: погляд зсередини та ззовні
4.4. Проблеми становлення венчурної діяльності в Україні
Частина II ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ І ЙОГО СКЛАДОВІ
Розділ 5. Управління розвитком інноваційного потенціалу промислових підприємств
5.1. Інноваційний потенціал підприємства, його сутність і структура
5.2. Передумови раціоналізації вибору напрямків розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств
5.3. Приведення у відповідність до зовнішніх внутрішніх можливостей інноваційного розвитку
5.4. Теоретико-методичні основи оцінки достатності ринкового потенціалу для сприйняття нової продукції (на прикладі екологічних товарів)
5.5. Оцінка достатності виробничо-збутового потенціалу підприємств для інноваційного розвитку
Розділ 6. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку
6.1. Інформаційний потенціал підприємства та його складові
6.2. Теоретико-методичні засади оцінки ефективності інформаційних систем підприємств
6.3. Система маркетингової інформації та інформаційна сутність маркетингових рішень
6.4. Інформаційне забезпечення управління вибором напрямків інноваційного розвитку
Розділ 7. Теоретико-методологічні основи управління підприємством в умовах нестабільності
7.1. Перехід до нової управлінської парадигми
7.2. Сучасна типологія організацій
7.3. Самонавчальна організація
7.4. Зведена типологія підприємств залежно від управлінського підходу в умовах нестабільності
Розділ 8. Управління нематеріальними активами підприємства
8.1. Проблеми вибору марочної стратегії підприємства
8.2. Підходи до оцінки потенціалу торгової марки компанії
8.3. Роль франчайзингу як елемента стратегії зміцнення бренда підприємства
Розділ 9. Моделювання функціональної діяльності економічних систем, які самоорганізуються
9.1. Діяльність системи "людина - машина" за принципом "запит - задоволення" і можливість її використання в економічних системах
9.2. Взаємозв'язок моделі "запит - задоволення" з моделями Ципфа - Парето
9.3. Побудова економічних моделей систем за типом загальносистемних моделей взаємообумовлених відносин ("конкуренція")
9.4. Моделювання різних типів взаємовідношень в економічних системах, що самоорганізовуються
Частина III МОТИВАЦІЯ РОЗРОБКИ, ВИГОТОВЛЕННЯ І ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ НА РИНКУ
Розділ 10. Мотивація персоналу підприємства
10.1. Трансформація системи управління організацією в її ідеологію
10.2. Аналіз застосування класичних теорій мотивації праці на сучасних вітчизняних підприємствах
10.3. Соціально-трудові відносини в перехідній економіці
10.4. Особливості мотивації творчої праці персоналу підприємства
10.5. Мотиваційний менеджмент автотранспортних перевезень
Розділ 11. Просування продукції на ринок
11.1. Внутрішні фактори мотивації попиту на нові товари і специфіка їх урахування
11.2. Планування програми стимулювання збуту
11.3. Формування ефективної комунікативної політики
11.4. Проблеми планування промо-акцій як одного з сучасних заходів просування продукції
11.5. Інноваційна політика підприємств харчової галузі
Розділ 12. BTL як інтегрований комплекс маркетингових заходів, до якого не входять традиційні медіа
12.1. BTL як інтегрований комплекс маркетингових заходів, до якого не входять традиційні медіа
12.2. Пошук і оцінка ресурсів промо-акцій. Бюджетування
Частина IV ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РУСЛІ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
Розділ 13. Стратегія і тактика впровадження екологічних інновацій
13.1. Поняття політики, стратегії і тактики при впровадженні екологічних інновацій, їх передумови і тенденції розвитку
13.2. Формування сучасної стратегії впровадження екологічних інновацій та економіки екологізації
13.3. Стратегія відтворення екологічних інновацій у виробничій сфері
13.4. Інноваційні стратегії визначення об'єктів екологізації і впливу на суб'єктів екологізації
13.5. Інноваційні стратегії впливу на сфери господарювання
Розділ 14. Формування споживчого попиту на екологічні інновації
14.1. Соціально-економічні передумови формування і розвитку ринку екологічних товарів (виробів і послуг)
14.2. Оцінка рівня екологічності товарів і мотиви його підвищення
14.3. Роль і місце екологічних послуг у їх загальній системі
14.4. Економічна діагностика в системі управління розвитком сфери екологічних послуг
Розділ 15. Формування показників оцінки еколого-економічної ефективності інноваційних енергозбережних проектів на різних рівнях управління
15.1. Показники оцінки еколого-економічної ефективності енергозбереження на підприємстві
15.2. Показники оцінки еколого-економічної ефективності енергозбереження на рівні території
15.3. Напрямки практичного застосування системи показників
Висновки
Додатки