© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика

vyperedjauchiy rozvytok 2018Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика : монографія / за ред. к.е.н., доцента Ілляшенко Н.С. – Суми : Триторія, 2018. – 484 с.

Досліджуються актуальні проблеми управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів різних рівнів. Викладено методологічні і теоретико-методичні розробки авторів, що у сукупності формують основи організаційно-економічного механізму цілеспрямованого і ефективного управління розробленням та впровадженням стратегій інноваційного розвитку підприємств та установ в руслі концепції інноваційного випередження.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, викладачів, співробітників, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Мова оригіналу: українська

 

Зміст

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ

1.1.Тєлєтов О.С. Вирішення проблем інноваційного розвитку країни як запорука її економічного успіху 

1.2.Охріменко І.В. Сучасні підходи до Управління розвитком соціально-економічних систем 

1.3.Сердюк О.С. Зовнішні ефекти як фактор стримування економічного розвитку 

1.4.Летуновська Н.Є., Шевлюга О.Г. Оцінювання інноваційної активності країн Прибалтики, Казахстану та України на основі показників та рейтингів

1.5.Костинець Ю.В. Цифрова економіка та четверта промислова революція: можливості та загрози для інноваційного розвитку України

1.6.Будякова О.Ю. Проблема підвищення інноваційно-інвестиційної привабливасті регіону

1.7.Забарна Е.М. Стратеґування як інструмент соціально-економічного розвитку реального сектору регіонів

1.8.Кобєлєва Т.О. Антикорупційний комплаєнс як фактор забезпечення інноваційного зростання 

1.9.Жарова Л.В., Шашула Л.О. Публічно-приватна форма землегосподарювання як підґрунтя розвитку підприємств (європейський досвід)

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ВИПЕРЕДЖАЮЧИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Грищенко О.Ф., Голишева Є.О., Ілляшенко Н.С., Макаренко Є.В. Практичні аспекти діяльності успішних міжнародних компаній на прикладі випереджального розвитку країн «азійські тигри» 

2.2. Коваленко М.В. Особливості впровадження інноваційних стратегій на вітчизняних підприємствах 

2.3. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С. Інноваційна культура як основа інноваційно-сприятливого середовища підприємства

2.4. Перерва П.Г., Романчик Т.В. Інноваційні технології оцінки рівня економічної безпеки підприємств

2.5. Світлична А.В., Світличний А.М.  Основні інструменти методології Методологічні засади управління розвитком підприємствами на засадах ощадливого  виробництва

2.6. Філіппов В.Ю., Філиппова С.В. Інноваційна функція малого підприємництва: реалії та перспективи

2.7. Шацька З.Я. Інноваційні підприємницькі структури: сутність, види та особливості функціонування в сучасних умовах

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

3.1. Костинець В.В. Державний та приватний сектори в забезпеченні інноваційного розвитку комплексу туризму

3.2. Кулик В.А. Інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємствах електронного бізнесу 

3.3. Лишенко М.О. Управління стратегією формування фінансового потенціалу в управлінській системі управління фінансових потоків підприємств харчової промисловості 

3.4. Волкова Н.В. Науково-методичні основи формування стратегій розвитку переробних підприємств з виробництва харчових продуктів

3.5. Мілька А.І., Вороніна В.Л. Інноваційні методи діагностики ефективності управління підприємств та організацій споживчої кооперації

3.6. Рогоза М.Є., Перебийніс В.І., Вергал К.Ю. Інтеграційно-кооперативні засади формування моделей розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

3.7. Дячков Д.В.. Вовк М.О. Особливості проведення інноваційно-спрямованої реструктуризації підприємства агропродовольчої сфери

3.8. Ковальчук К.Ф., Ткаченко І.Д. Теоретико-методологічні основи формування рентоорієнтованої стратегії поведінки розвитку гірничо-збагачувальних підприємств: функціональний контекст

3.9. Калініченко О.В. Особливості використання поновлюваної та непоновлюваної енергії у виробництві продукції рослинництва

3.10. Лесюк А.С. Комплексна оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості сільськогосподарських підприємств

РОЗДІЛ 4. ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ У РУСЛІ КОНЦЕАЦІЇ ВИПЕРДЖАЮЧОГО РОЗВИТКУ

4.1. Ващенко Т.В., Летуновська Н.Є. Інноваційний вектор розвитку підприємництва на засадах імпортозаміщення в умовах забезпечення випереджального розвитку промислового сектору

4.2. Зоріна О.І., Нескуба Т.В., Мкртичьян О.М. Маркетинговий підхід до підвищення ефективності діяльності залізничного транспорту України в умовах глобалізації

4.3. Калабухін Ю.Є., Зоріна О.І., Каменева Н.М. Методологія визначення вартості життєвого циклу для в контексті оцінки інноваційно-інвестиційних проектів тягового рухомого складу залізниць України

4.4. Зоріна О.І., Сиволовська О.В., Зибіна К.В., Сиволовський І.М. Інноваційні технології маркетингової комунікаційної політики: аmbient та вірусний маркетинг, нативна реклама

4.5. Сигида Л.О., Сагер Л.Ю. Особливості функціонування ланцюгів поставок в умовах індустрії 4.0

4.6. Гайдабрус Н.В. Діагностика логістичного сервісу інноваційного підприємства промислової галузі

4.7. Таранюк Л.М., Кобизський Д.С. Реінжиніринг бізнес-процесів у маркетинговій діяльності промислових підприємств

4.8 Мокляк М.В., Самойлик Ю.В. Креативна індустрія як інноваційний інструмент покращення обладнання міста для людей з вадами зору

4.9. Біловодська О.А. Управління розподілом у сфері комерціалізації інноваційної продукції