© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Інноваційний менеджмент

im_ill_2010Ілляшенко С.М.
Інноваційний менеджмент: підручник. - Суми: Університетська книга, 2010. - 334 с.

У підручнику розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, принципи і методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні і теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні, теоретико-методичні засади управління інтелектуальною власністю як основою інноваційного розвитку. Підручник містить практикум з основних розділів курсу. Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту. Буде корисним для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційною діяльністю.

Мова оригіналу: Українська

Зміст

Вступ
1. Теоретичні основи інноваційного менеджменту
1.1 Сутнісна характеристика інновацій та інноваційної діяльності
1.2 Класифікації інновацій та їх особливості
1.3 Сутність і зміст інноваційного менеджменту
1.4 Еволюція інноваційного менеджменту в системі стратегічного управління підприємством
Контрольні питання

2. Теорії інноваційного розвитку
2.1 Періодизація суспільного розвитку з позицій теорії інновацій
2.2 Концепція технологічних укладів і їх зміни в процесі розвитку суспільства
2.3 Урахування концепції технологічних укладів при виборі стратегій розвитку
2.4 Концептуальні основи управління інноваційним розвитком
Контрольні питання

3. Інноваційний процес як об’єкт інноваційного менеджменту
3.1 Інноваційний процес і його різновиди
3.2 Інноваційний цикл. Різновиди і основні етапи Інноваційного циклу
3.3 Методи проектування інновацій
3.4 Методичні засади оцінки ринкової адекватності інновацій
3.5 Застосування функціонально-вартісного аналізу при проектуванні інновацій
Контрольні питання

4. Державне регулювання інноваційної діяльності
4.1 Мета, принципи і методи державного регулювання інноваційної діяльності в Україні і світі
4.2 Форми підтримки інноваційної діяльності
4.3 Інноваційна інфраструктура, її елементи та функції
Контрольні питання

5. Управління інноваційною діяльністю на підприємстві
5.1 Стратегічне управління інноваційною діяльністю на підприємстві
5.2 Вибір стратегічних напрямів інноваційного розвитку
5.3 Оптимізація портфеля бізнес-проектів підприємства-інноватора
5.4 Проектне управління інноваціями на підприємстві
Контрольні питання

6. Організація інноваційної діяльності на підприємстві
6.1 Типи організаційних структур управління інноваційним процесом
6.2 Формування команди
6.3 Лідерство при реалізації інноваційних проектів і програм
6.4 Інноваційна культура і її роль у формуванні інноваційно сприятливого середовища на підприємстві
6.5 Конфлікти і методи їх вирішення в ході реалізації інноваційних проектів
Контрольні питання

7. Розроблення та реалізація інноваційного проекту
7.1 Етапи розроблення та реалізації інноваційного проекту
7.2 Забезпечення якості інноваційного проекту
7.3 Джерела і механізми фінансування інноваційного проекту
7.4 Ризики інноваційних проектів: класифікація, методи їх аналізу та зниження
Контрольні питання

8. Інтелектуальний капітал як основа інноваційного розвитку підприємства
8.1 Поняття інтелектуального капіталу і інтелектуальної власності підприємства. Об'єкти інтелектуальної власності
8.2 Структура інтелектуального капіталу
8.3 Методи оцінювання інтелектуального капіталу
8.4 Управління інтелектуальним капіталом підприємства
Контрольні питання

9. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства
9.1 Різновиди ефектів інноваційної діяльності
9.2 Урахування ризику при оцінюванні ефективності інноваційних проектів
9.3 Комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності
Контрольні питання

Практикум
Теми семінарів з обговорення теоретичних аспектів інноваційного менеджменту
1 Сутність інновацій та інноваційної діяльності
2 Сутність, зміст, еволюція інноваційного менеджменту як одного з напрямків стратегічного менеджменту
3 Концептуальні засади та сучасні теорії і тенденції інноваційного розвитку
4 Циклічність процесів інноваційного розвитку і роль інновацій у них
5 Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні і світі
6 Інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності
7 Інтелектуальний капітал підприємства

Теми практичних занять
1 Розроблення схеми інноваційного і життєвого циклу конкретної інновації (з визначенням етапів, їх тривалості, робіт, що на них виконуються)
2 Обґрунтування проектів інноваційного розвитку ринкових можливостей підприємства
3 Розроблення основ інноваційної стратегії підприємства
4 Обґрунтування вибору організаційної форми інноваційного підприємства та визначення його функцій
5 Визначення можливості конфлікту в інноваційній організації (її підрозділі) та розроблення заходів щодо їх вирішення
6 Вибір методу й оцінка інтелектуального капіталу підприємства (об'єкта інтелектуальної власності)
7 Визначення й оцінка ефектів інноваційного проекту

Тести для перевірки рівня знань
Післямова
Література
Глосарій
Додатки
Додаток А. Порівняльний аналіз методів вибору стратегічних напрямів інноваційного розвитку
Додаток Б. Показники ресурсної і потенційної частини підсистем інтелектуального капіталу підприємства