© 2002-2019 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Підручники та навчальні посібники
Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс (Інноваційний менеджмент в знаннєорієнтованій економіці)

uid2Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс (Інноваційний менеджмент в знаннєорієнтованій економіці) : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2013. – 728 с.

У підручнику висвітлено теоретичні і методичні засади інноваційного менеджменту в знаннєорієнтованій економіці в обсягах фахових нормативних дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах у межах магістратури зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю», а також спеціальних авторських дисциплін, які розширюють світогляд і поглиблюють підготовку фахівців з управління інноваційною діяльністю на рівні держави, галузі та окремої організації. Містить велику кількість прикладів і фактичного матеріалу, що ілюструють теоретичні положення.

Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також тих, хто вивчає інноваційний менеджмент на неекономічних спеціальностях вищих навчальних закладів. Стане в пригоді для керівників і провідних фахівців підприємств різних галузей та широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційною діяльністю.

Мова оригіналу: Українська

 
Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс (основи інноваційного менеджменту)

uid1Управління інноваційною діяльністю: магістерський курс (основи інноваційного менеджменту) : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2013. – 858 с.

У підручнику розглядаються теоретичні і методичні основи інновацій-ного менеджменту в обсягах фахових дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах для магістрів зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю», а також спеціальних авторських дисциплін, які роз-ширяють їх світогляд і поглиблюють підготовку. Містить велику кількість прикладів і фактичного матеріалу, що ілюструють теоретичні положення.
Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. Буде корисною для керівників і фахівців підприємств та широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційною діяльністю.

Мова оригіналу: Українська

 
Рекламний менеджмент

rm_tel_2009Тєлєтов О.С.
Рекламний менеджмент: Підручник. - 2-ге вид., випр. - Суми: Університетська книга, 2012. - 367 с.: іл.

У підручнику викладені положення, що розкривають сутність завдань рекламного процесу, які доводиться розязувати маркетологам, менеджерам, рекламістам на всіх етапах цього процесу від ідеї створення реклами до визначення її ефективності за результатами реагування цільової аудиторії.
Містить багато прикладів з практики подання рекламних звернень і проведення рекламних кампаній в Україні та за її межами. Пропонується комплекс запитань, тестових завдань, тематика курсових робіт. Для студентів спеціальності «Маркетинг», що навчаються за програмами магістрів та спеціалістів, слухачів ФПФ, фахівців, що працюють у сфері рекламної діяльності, бізнесменів. Може бути корисним для викладачів, аспірантів і фахівців.

Мова оригіналу: Українська

 
Маркетинговий менеджмент

marmen_2010Біловодська О.А.
Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. – К. : Знання, 2010. - 332 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методичні основи маркетингового менеджменту, особливості організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності промислового підприємства з урахуванням принципів сталого розвитку. Висвітлено концептуальні засади здійснення маркетингового менеджменту та процесу управління маркетингом підприємства. Посібник містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, та практикум з усіх розділів курсу.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною, також фахівцям з маркетингу та менеджерам підприємств і установ, широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми маркетингового менеджменту.

Мова оригіналу: Українська

 
Інноваційний менеджмент

im_rusЖелтенков А.В., Ильяшенко С.Н., Масленникова Н.П., Рябиченко С.А., Ильяшенко Н.С.
Инновационный менеджмент: Учебное пособие - М.: Издательство МГОУ, 2010. – 446 с.

У навчальному посібнику розглянуті ключові концепції інноваційного менеджменту, що дають повне уявлення про області застосування інноваційного менеджменту. Принциповим моментом є розширене бачення інноваційних процесів, що охоплюють всі сфери управління організацією. Особливу увагу приділено таким проблемним аспектам інноваційного менеджменту, як інтелектуальний капітал, інтелектуальний продукт і інтелектуальна власність.

Мова оригіналу: Російська

 
Маркетингова політика розподілу

mpr_2011Біловодська О.А.
Маркетингова політика розподілу: навчальний посібник. - К.: Знання, 2011. - 495 с.

Розглядаються теоретичні та методичні основи маркетингової політики розподілу, зокрема щодо організації та управління товарним рухом, оптової та роздрібної торгівлі у каналах розподілу. Висвітлено концептуальні засади розуміння маркетингової політики розподілу та маркетингової логістики, державної закупівлі та державного замовлення, вибору маркетингової політики та каналів розподілу. Посібник містить багато прикладів і фактичних мате¬ріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з усіх розділів курсу.
Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також фахівцям із маркетингу підприємств і установ, широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми маркетингової політики розподілу.

Мова оригіналу: Українська

 
Логістика: теорія та практика

log_2010Логістика: теорія та практика: навч. посіб. / Кислий В.М., Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Соляник О.М. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

У навчальному посібнику викладено сутність та генезис розвитку логістики як інструменту ринкової економіки, досліджено різноманітність форм логістичних утворень, розкрито сутність, мету, основні завдання, функції та види логістичних систем. Крім того, викладено теоретичні засади управління матеріальними потоками в логістиці; завдання, функції та організацію заготівельної та внутрішньовиробничої логістики; логістики запасів та складування; транспортної, розподільчої та посередницької логістики; розкрито економічну сутність та основні види логістичних послуг; досліджено організацію логістичного сервісу, основні підходи щодо оцінки якості логістичного обслуговування, теоретичні засади економічної ефективності логістики, а також підходи щодо використання логістики в Україні та за кордоном.
Викладені теоретичні підходи супроводжуються численними прикладами з практики функціонування вітчизняних і закордонних підприємств та установ.
Для викладачів, студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також керівників і фахівців з логістики, маркетингу та менеджменту підприємств та установ.

Мова оригіналу: Українська

 
Маркетингові дослідження

md_tel_2010Тєлєтов О.С.
Маркетингові дослідження: навчальний посібник - К: Знання України, 2010. - 299 с.

У навчальному посібнику викладено сукупність положень, що розкривають сутність проведення маркетингових досліджень, та основних проблем, що доводиться розв’язувати маркетологу під час їх проведення. У книзі наведено значну кількість прикладів із практики проведення маркетингових досліджень в Україні, зібраних безпосередньо автором або під його керівництвом, запропоновано комплекс запитань, тестових і розрахункових завдань, що пройшли апробацію у вищих навчальних закладах України.
Книга розрахована на студентів спеціальності «Маркетинг» та інших економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, слухачів ФПФ, а також може бути корисною викладачам, аспірантам і фахівцям промислових підприємств, фірм та установ (менеджерам, маркетологам, виробникам, економістам, розроблювачам нової техніки та ін.) і всім, хто бажає опанувати основи маркетингових досліджень самостійно.

Мова оригіналу: Українська

 
Інноваційний менеджмент

im_ill_2010Ілляшенко С.М.
Інноваційний менеджмент: підручник. - Суми: Університетська книга, 2010. - 334 с.

У підручнику розглядаються концептуальні положення теорії інноваційного розвитку, принципи і методи державного регулювання інноваційної діяльності, методологічні і теоретико-методичні основи організації та управління інноваційним процесом на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні, теоретико-методичні засади управління інтелектуальною власністю як основою інноваційного розвитку. Підручник містить практикум з основних розділів курсу. Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту. Буде корисним для викладачів, аспірантів і студентів економічних та технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми управління інноваційною діяльністю.

Мова оригіналу: Українська

 
Маркетинг: бакалаврський курс 2 видання

mark_bakal_2Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2009. - 1134 с [2].

У підручнику розглядаються теоретичні і методичні засади маркетингу в обсягах фахових нормативних дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах у рамках бакалаврвтури зі спеціальності "Маркетинг", а також спеціальних авторських дисциплін, які розширюють світогляд і поглиблюють підотовку фахівців у руслі концепції сталого еколого-соціально-економічного розвитку. Містить велику кількість прикладів і фактичного матеріалу, що ілюструють теоретичні положення. Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також тих, хто вивчає маркетинг на неекономічних спеціальностях вищих навчальних закладів. Буде корисним керівникам і провідним фахівцям підприємств різних галузей та широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми маркетингу.

Мова оригіналу: Українська

 
Рекламний менеджмент

rm_tel_2009Тєлєтов О.С.
Рекламний менеджмент: Підручник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2009. - 365 с.

У підручнику викладені положення, що розкривають сутність завдань рекламного процесу, які доводиться розязувати маркетологам, менеджерам, рекламістам на всіх етапах цього процесу від ідеї створення реклами до визначення її ефективності за результатами реагування цільової аудиторії. Містить багато прикладів з практики подання рекламних звернень і проведення рекламних кампаній в Україні та за її межами. Пропонується комплекс запитань, тестових завдань, тематика курсових робіт. Для студентів спеціальності «Маркетинг», що навчаються за програмами магістрів та спеціалістів, слухачів ФПФ, фахівців, що працюють у сфері рекламної діяльності, бізнесменів. Може бути корисним для викладачів, аспірантів і фахівців промислових підприємств, фірм та установ і всіх тих, хто бажає самостійно опанувати основи рекламного менеджменту.

Мова оригіналу: Українська

 
Реклама та стимулювання збуту

rsz_2009Божкова В.В., Мельник Ю.М.
Реклама та стимулювання збуту: навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 200 с.

Актуалізація використання комунікаційних інструментів в Україні закономірна, адже підтверджена досвідом економічно розвинутих країн світу. Але, їх планування і застосування, особливо на вітчизняному ринку, потребує специфічних знань і вмінь. Стимулювання збуту стає все більш важливою складовою комплексу маркетингових комунікацій. З огляду на те, що ефективність заходів зі стимулювання збуту значно вища за ефективність від прямої реклами, а витрати на порядок менші, вітчизняні виробники все частіше і з успіхом їх застосовують.
Навчальний посібник може бути цікавим рекламістам, маркетологам, викладачам, аспірантам і студентам зі спеціальності «Маркетинг».

Мова оригіналу: Українська

 
Поведінка споживачів

pov_spozh_2008Прокопенко О.В., Троян М.Ю.
Поведінка споживачів: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176 с.

Викладено теоретико-методологічні основи кількісних і якісних досліджень поведінки індивідуальних і організаційних споживачів, а також маркетингового впливу па неї. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, а також практикум з поведінки споживачів з прикладами розв'язання найбільш складних завдань.
Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов'язана з практичним маркетингом.

Мова оригіналу: Українська

 
Інфраструктура товарного ринку

itr_2007Прокопенко О.В., Школа В.Ю., Дегтяренко О.О., Махнуша С.М.
Інфраструктура товарного ринку. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.

Викладено теоретико-методологічні основи діяльності в сучасних умовах інфраструктури товарного ринку в цілому та основних її елементів, методичні підходи щодо визначення оптимальної поведінки підприємств на конкретних товарних ринках.
Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, і практикум з прикладами розв'язання найбільш складних завдань.
Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також
слухачів шкіл бізнесу, керівників підприємств, працівників маркетингових підрозділів та інших фахівців, чия діяльність пов'язана з практичним маркетингом.

Мова оригіналу: Українська

 
Маркетинг для магістрів

mark_mag_2007Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. СМ. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 928 с.

У навчальному посібнику в стислому вигляді викладені теоретичні й методичні засади фахових дисциплін, які входять до навчальної програми підготовки фахівців з маркетингу освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" і "магістр", а також авторських дисциплін, що розширюють їх світогляд у руслі сучасних уявлень про стійкий соціально-економічний розвиток і роль маркетингу в ньому.
Містить багато прикладів і фактичних матеріалів з практики діяльності вітчизняних та іноземних підприємств, що ілюструють теоретичні положення.
Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також студентів, що вивчають маркетинг на неекономічних спеціальностях вищих навчальних закладів. Буде корисним для керівників і провідних фахівців підприємств різних галузей та широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми сучасного маркетингу.

Мова оригіналу: Українська

 
Мерчандайзинг

mch_2007Божкова В.В., Башук Т.О.
Мерчандайзинг: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 125 с, 16 с. іл.

Збільшення кількості магазинів із самообслуговуванням, постійна проблема оптимізації торговельного простору і підвищення ефективності продажів вимагають від сучасних товаровиробників і торгівців знання мерчандайзингу.
Мерчандайзинг - не тільки "мистецтво торгувати", це вже елемент культури торгівлі. Незважаючи на те, що місце мерчандайзингу в системі маркетингу ще остаточно не визначене, даний навчальний посібник може бути цікавим не лише студентам економічних спеціальностей, а й аспірантам, викладачам, маркетологам, мерчандайзерам.

Мова оригіналу: Українська

 
Товарна інноваційна політика

tip_2007Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С.
Товарна інноваційна політика: Підручник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 281 с.

У підручнику висвітлюються теоретичні і методичні засади маркетингу продуктових інновацій, методи ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів, сучасні методи і прийоми генерування і відбору ідей, питання функціонально-економічного аналізу конструкцій і технологій виготовлення нових товарів, методи обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення курсу.
Підручник містить практикум з основних розділів курсу.
Для фахівців з маркетингу і товарної інноваційної політики зокрема. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми маркетингу інновацій.

Мова оригіналу: Українська

 
Маркетингові дослідження

md_2006Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю.
Маркетингові дослідження: Навч. посіб. За ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Ілляшенка. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.

Викладено систему методів та алгоритмів аналізу внутрішнього та зовнішнього (макро- та мікро-) маркетингового середовища підприємств, підходи до прогнозування зміни основних показників кон'юнктури ринку, дослідження споживачів, конкурентів та інших економічних контрагентів.
Наведено правила інтерпретації результатів ринкових досліджень та їх документування. Аналізується велика кількість прикладів і фактичних матеріалі», що ілюструють теоретичні положення. Навчальний посібник містить практикум з основних розділів курсу.
Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівців з маркетинг) підприємств та установ.

Мова оригіналу: Українська

 
Маркетинг у прикладах і завданнях

mark_bakalavr_200Маркетинг у прикладах і завданнях: Навчальний посібник / під ред. Ілляшенка С.М. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - 400 с.

У навчальному посібнику наведено завдання практикуму з маркетингу та приклади їх розв'язання, зокрема: розрахункові та аналітичні задачі, кейси, тести для перевірки рівня засвоєння теоретичних і практичних знань, схеми. Завдання базуються на матеріалах діяльності вітчизняних підприємств і установ та охоплюють такі розділи: основи маркетингу, товарознавство, інфраструктура товарного ринку, маркетингові дослідження, маркетингова товарна, цінова, комунікаційна політика, промисловий маркетинг, логістика, міжнародний маркетинг.
Книга призначена для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також тих, хто вивчає маркетинг на неекономічних спеціальностях вищих навчальних закладів. Буде корисною керівникам і провідним фахівцям підприємств різних галузей та широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми маркетингу.

Мова оригіналу: Українська

 
Маркетингова товарна політика

mtp_2005Ілляшенко С.М.
Маркетингова товарна політика: Підручник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. - 234 с.

У підручнику розглядаються теоретичні і методичні основи маркетингової товарної політики, зокрема, планування продукції у руслі концепції маркетингу, принципи і методи оптимізації товарної політики, підходи до розробки і виведення на ринок нової продукції. Аналізується велика кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення курсу.
Підручник містить практикум з основних розділів курсу.
Для фахівців з маркетингу і маркетингової товарної політики.
Буде корисним для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми маркетингу.

Мова оригіналу: Українська

 
Управління інноваційним розвитком 2 видання

uir_2005Ілляшенко С.М.
Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник. - 2-ге вид., перероб. і доп. — Суми: ВТД "Університетська книга"; К.: Видавничий дім "Княгиня Ольга", 2005. - 324 с.

У посібнику розглядаються теоретичні і методичні основи управління на ринкових засадах процесами інноваційного розвитку суб'єктів господарювання в нестабільному ринковому середовищі перехідної економіки.
Викладено концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму управління, запропоновано критеріальну і методичну базу для реалізації його функцій. Посібник містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, - що ілюструють теоретичні положення.
Для фахівців з питань управління процесами інноваційного розвитку окремих суб'єктів господарської діяльності і економіки країни в цілому. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми інноваційного менеджменту і маркетингу інновацій.

Мова оригіналу: Українська

 
Маркетинг у промисловості

mark_prom_2005Тєлєтов О.С.
Маркетинг у промисловості: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 248 с.

У навчальному посібнику викладено сукупність положень, що розкривають сутність маркетингової діяльності в промисловості, та основних проблем, які доводиться вирішувати працівникам відповідних служб промислових підприємств в умовах ринкової економіки.
У книзі наведена значна кількість прикладів з практики вітчизняних промислових підприємств, які зібрані безпосередньо автором або під його керівництвом, запропоновано комплекс запитань, тестових та розрахункових завдань, що пройшли апробацію у вищих навчальних закладах України.
Книга розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання, слухачів ФПФ а також може бути корисною фахівцям промислових підприємств (менеджерам, маркетологам, виробникам, економістам, розроблювачам нової техніки та ін.) і всім, хто бажає опанувати основи маркетингу в промисловості самостійно.

Мова оригіналу: Українська

 
Маркетинг: Бакалаврський курс

mark_bakalМаркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. - 976 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методичні засади маркетингу в обсягах фахових нормативних дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах у рамках бакалавратури зі спеціальності «Маркетинг», а також спеціальних авторських
дисциплін, які розширяють світогляд і поглиблюють підготовку фахівців у руслі концепції сталого еколого-соціально-економічного розвитку.
Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення.
Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також тих, хто вивчає маркетинг на неекономічних спеціальностях вищих навчальних закладів. Буде корисним керівникам і провідним фахівцям підприємств різних галузей та широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми маркетингу.

Мова оригіналу: Українська

 
Економічний ризик

er_2004Ілляшенко С.М.
Економічний ризик: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

У книзі розглядаються методологічні і теоретико-методичні засади кількісного аналізу і урахування ризику різних видів діяльності підприємств і установ. Викладено основні методи зниження ризику, а також правила прийняття оптимальних управлінських рішень з урахуванням факторів неповної визначеності і ризику.
Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення.
Для викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерів і економістів підприємств і установ різних
галузей, форм власності і господарювання, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми сучасної економіки.

Мова оригіналу: Українська

 
Менеджмент екологічних інновацій

22Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В.
Менеджмент екологічних інновацій: Навчальний посібник /За загальною редакцією С.М. Ілляшенка. - СУМИ: Вид-во СумДУ, 2003. - 266 с

У навчальному посібнику розглядаються методологічні і теоретико-методичні засади організаційно-економічного механізму управління процесами інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів у перехідній економіці на основі розроблення та просування на ринку (формування ринку) екологічних інновацій.
Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення.
Для фахівців з питань інноваційного підприємництва,
викладачів, аспіратів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми інноваційного менеджменту, маркетингу інновацій, економіки природокористування.

Мова оригіналу: Українська

 
Управління інноваційним розвитком

uirІлляшенко С.М.
Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. –  278 с.

У посібнику розглядаються теоретичні і методичні основи управління на ринкових засадах процесами інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів у нестабільному ринковому середовищі перехідної економіки. Викладено концептуальні основи формування організаційно-економічного механізму управління, запропоновано критеріальну і методичну базу для реалізації його функцій. Посібник містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення.
Для фахівців з питань управління процесами інноваційного розвитку окремих суб'єктів господарської діяльності і економіки країни в цілому. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми інноваційного менеджменту і маркетингу інновацій.

Мова оригіналу: Українська