© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Економічний ризик

er_2004Ілляшенко С.М.
Економічний ризик: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.

У книзі розглядаються методологічні і теоретико-методичні засади кількісного аналізу і урахування ризику різних видів діяльності підприємств і установ. Викладено основні методи зниження ризику, а також правила прийняття оптимальних управлінських рішень з урахуванням факторів неповної визначеності і ризику.
Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення.
Для викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, менеджерів і економістів підприємств і установ різних
галузей, форм власності і господарювання, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми сучасної економіки.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ
1 Невизначеність і ризик в економіці і бізнесі
1.1. Поняття невизначеності і ризику
1.2. Фактори невизначеності і ризику
1.3. Класифікація ризиків
2 Особистісне ставлення людей до ризику
2.1. Елементи теорії корисності і їх застосування для оцінки ставлення людей до ризику
2.2. Типи людей, виділені за ставленням до ризику
2.3. Плата за ризик. Винагорода за ризик
2.4. Керівники і їх поведінка в умовах ризику
3 Вимірювання ризику (імовірнісний підхід)
3.1. Загальні принципи аналізу ризику
3.2. Імовірність результату
3.3. Очікуване значення результату
3.4. Розкид результатів
3.5. Відносний ризик (ризик, що припадає на одиницю результату)
4 Методи кількісного аналізу ризику
4.1. Статистичний метод
4.2. Метод оцінки фінансової стійкості (аналізу доцільності витрат)
4.3. Аналітичний метод
4.4. Метод аналізу чутливості (критичних значень)
4.5. Нормативний метод
4.6. Метод експертних оцінок
4.7. Метод аналізу ризику за допомогою дерева рішень
4.8. Метод аналогій
5 Способи зниження ризику
5.1. Страхування ризику
5.2. Розподіл ризику
5.3. Об’єднання ризиків
5.4. Диверсифікація
5.5. Хеджування ризику
5.6. Зниження ризику шляхом збору додаткової інформації
5.7. Резервування коштів на покриття непередбачених витрат
6 Ризик інвестиційних рішень
6.1. Поняття активу. Ризикові і безризикові активи
6.2. Взаємозв'язок ризику і прибутку
6.3. Поняття коефіцієнта чутливості (показника систематичного ризику) і його застосування при формуванні інвестиційного портфеля
6.4. Ризики інвестиційних проектів і методи їх зниження
7 Урахування ризику при прийнятті управлінських рішень
7.1. Управління і ризик: основні поняття
7.2. Прийняття рішень в умовах неповної поінформованості про характеристики економічного середовища (гра з природою)
7.3. Прийняття рішень в умовах активної протидії економічного середовища (конфліктні ситуації)
7.4. Прийняття рішень в умовах незворотності вибору
8 Оцінка економічної безпеки підприємства
8.1. Основні дефініції
8.2. Внутрішньовиробничі складові економічної безпеки
8.3. Позавиробничі складові економічної безпеки
8.4. Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки
9 Методи урахування країнного ризику (ризику економічної діяльності у окремій країні)
9.1. Методика агентства "Юниверс"
9.2. Методика фірми BERI
10 Прикладні аспекти урахування ризику окремих видів економічної діяльності
10.1. Маркетингові ризики і методи їх урахування
10.2. Екологічні ризики продуктових інновацій та їх оцінка
Заключення
Глосарій
Список літератури