© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Логістика: теорія та практика

log_2010Логістика: теорія та практика: навч. посіб. / Кислий В.М., Біловодська О.А., Олефіренко О.М., Соляник О.М. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

У навчальному посібнику викладено сутність та генезис розвитку логістики як інструменту ринкової економіки, досліджено різноманітність форм логістичних утворень, розкрито сутність, мету, основні завдання, функції та види логістичних систем. Крім того, викладено теоретичні засади управління матеріальними потоками в логістиці; завдання, функції та організацію заготівельної та внутрішньовиробничої логістики; логістики запасів та складування; транспортної, розподільчої та посередницької логістики; розкрито економічну сутність та основні види логістичних послуг; досліджено організацію логістичного сервісу, основні підходи щодо оцінки якості логістичного обслуговування, теоретичні засади економічної ефективності логістики, а також підходи щодо використання логістики в Україні та за кордоном.
Викладені теоретичні підходи супроводжуються численними прикладами з практики функціонування вітчизняних і закордонних підприємств та установ.
Для викладачів, студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також керівників і фахівців з логістики, маркетингу та менеджменту підприємств та установ.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
ПЕРЕДМОВА

1. ЛОГІСТИКА У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
1.1. Поняття та генезис розвитку логістики
1.2. Концепція логістики
1.3. Предмет, об'єкт, мета, завдання та функції логістики
1.4. Значення логістики

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ ПОТОКАМИ В ЛОГІСТИЦІ
2.1. Економічна сутність та види логістичних потоків
2.2. Товарорух: сутність, елементи та основні форми
2.3. Організація управління матеріальними потоками на рівні підприємства
2.4. Загальна характеристика технологічних процесів у логістиці

3. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ФОРМ ЛОГІСТИЧНИХ ІНТЕГРАЦІЙ
3.1. Поняття логістичної системи, її мета, основні завдання та функції
3.2. Класифікація логістичних систем та тенденції їх розвитку
3.3. Поняття про логістичні ланцюги
3.4. Канали товароруху: сутність та класифікація
3.5. Форми взаємовідносин у каналах товароруху

4. ЛОГІСТИКА ПОСТАЧАННЯ
4.1. Завдання, функції та організація логістики постачання
4.2. Основні підходи щодо вибору постачальника
4.3. Стисла характеристика систем МКР

5. ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА
5.1. Мета, функціональні сфери та основні завдання виробничої логістики
5.2. Принципи організації виробництва
5.3. Логістичні виробничі системи

6. ЛОГІСТИКА СКЛАДУВАННЯ
6.1. Склади, їх функції та класифікація
6.2. Логістичний процес на складі
6.3. Система складування та організація переробки вантажів
6.4. Тара та упаковка при зберіганні вантажів
6.5. Оцінка роботи складів

7. ЛОГІСТИКА ЗАПАСІВ
7.1. Сутність, види та функції запасів
7.2. Нормування запасів
7.3. Оптимізація запасів
7.4. Системи управління запасами

8. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА
8.1. Суть і завдання транспортної логістики
8.2. Вибір виду транспортних засобів
8.3. Транспортні тарифи та матеріально-технічна база різних видів транспорту
8.4. Вибір шляхів переміщення вантажопотоків
8.5. Організація роботи виробничого транспорту

9. РОЗПОДІЛЬЧА ЛОГІСТИКА
9.1. Економічний зміст, завдання, функції та принципи розподільчої логістики
9.2. Основні методи розподільчої логістики
9.3. Організація розподільчої логістики
9.4. Концепція логістичного центру дистрибуції
9.5. Логістичні системи розподільчої логістики

10. ЛОГІСТИКА ПОСЕРЕДНИЦТВА
10.1. Основи та організація посередницької логістики
10.2. Організація та документальне оформлення оптових закупівель торговельними підприємствами
10.3. Сутність та основні методи оптового продажу товарів торговельними підприємствами
10.4. Організація товаропостачання товарів підприємств роздрібної торгівлі
10.5. Організація продажу товарів у системі роздрібної торгівлі
10.6. Інтегрована посередницька логістика

11. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВИДИ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ
11.1. Економічна сутність та основні види логістичних послуг
11.2. Організація логістичного сервісу
11.3. Основні підходи до оцінки якості логістичного обслуговування

12. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛОГІСТИКИ
12.1. Методологічні підходи визначення економічної ефективності логістики
12.2. Логістичні витрати
12.3. Оцінка результатів логістичної діяльності
12.4. Економічна ефективність логістичних систем підприємства

13. ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЗАКОРДОНОМ
13.1. Форми логістичних інтеграцій за кордоном
13.2. Перспективи використання логістики в Україні

ПРАКТИКУМ
1. Розрахункові та аналітичні завдання
1.1. Логістика постачання
1.2. Логістика складування
1.3. Логістика запасів
1.4. Транспортна логістика
1.5. Розподільча логістика
1.6. Логістика посередництва
1.7. Організація та види логістичних послуг

2. Тести для самоперевірки та контролю засвоєння знань
3. Схеми для доповнення
4. Ситуаційні завдання (кейси)
5. Кросворд

ОСНОВНА ТА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ГЛОСАРІЙ