© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинг: бакалаврський курс 2 видання

mark_bakal_2Маркетинг: бакалаврський курс: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2009. - 1134 с [2].

У підручнику розглядаються теоретичні і методичні засади маркетингу в обсягах фахових нормативних дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах у рамках бакалаврвтури зі спеціальності "Маркетинг", а також спеціальних авторських дисциплін, які розширюють світогляд і поглиблюють підотовку фахівців у руслі концепції сталого еколого-соціально-економічного розвитку. Містить велику кількість прикладів і фактичного матеріалу, що ілюструють теоретичні положення. Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також тих, хто вивчає маркетинг на неекономічних спеціальностях вищих навчальних закладів. Буде корисним керівникам і провідним фахівцям підприємств різних галузей та широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми маркетингу.

Мова оригіналу: Українська

Зміст

Вступ
Розділ 1. Основи маркетингу
1.1 Основні категорії маркетингу
1.2 Формування теорії маркетингу
1.3 Взаємозв'язок маркетингу із суміжними дисциплінами
1.4 Концепції маркетингу
1.5 Комплекс маркетингу
1.6 Види маркетингу та їх характеристики
1.7 Сучасні проблеми маркетингу
1.8 Сутність та зміст маркетингової діяльності сучасного підприємства
1.9 Маркетингові дослідження як основа прийняття управлінських рішень
1.10 Теоретичні аспекти маркетингової товарної політики
1.11 Теоретична засади маркетингового ціноутворення
1.12 Теорія маркетингових комунікацій
1.13 Теорія маркетингової політики розподілу

Розділ 2. Інфраструктура товарного ринку
2.1 Сучасна характеристика ринку
2.2 Товарний ринок - середовище маркетингу
2.3 Сутність, завдання та проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку
2.4 Макроорганізація оптової торгівлі
2.5 Підприємства оптової торгівлі
2.6 Торговельно-підприємницька діяльність на товарному ринку
2.7 Послуги підприємств оптової торгівлі
2.8 Комерційне посередництво на товарному ринку
2.9 Інформаційна та організаційно-комерційна діяльність
2.10 Роздрібна торгівля
2.11 Товарні біржі
2.12 Брокерська діяльність на товарній біржі
2.13 Лізинг
2.14 Економічні основи лізингу
2.13 Персональний продаж

Розділ З. Товарознавство
3.1 Теоретичні основи товарознавства
3.2 Сировина та продукція чорної металурги
3.3 Сировина та продукція кольорової металургії
3.4 Управління споживчими властивостями металопродукції
3.5 Тверде паливо та продукти його переробки
3.6 Рідке та газоподібне паливо
3.7 Мастильні матеріали
3.8 Продукція неорганічної хімії
3.9 Лакофарбові матеріали
3.10 Полімерні матеріали пластмаси, гума та гумотехнічні вироби
3.11 Матеріали та вироби загальнобудівельного призначення
3.12 Мінеральні та органічні в'яжучі матеріали та вироби
3.13 Лісоматеріали і вироби з них
3.14 Електричні машини
3.15 Енергетичне обладнання
3.16 Зварювальне обладнання та матеріали ЗЛ7. Технологічне обладнання та інструмент
3.18 Підшипники кочення
3.20 Засоби промислової автоматики та електронні комплектні вироби

Розділ 4. Маркетингові дослідження
4.1 Сутність, система і процес маркетингових досліджень
4.2 Маркетингова інформація. Організація роботи з її постачальниками
4.3 Методи збирання маркетингової інформації (первинної і вторинної)
4.4 Дослідження кон'юнктури і визначення місткості ринку
4.5 Сегментування ринку та оцінка привабливості його сегментів
4.6 Прогнозні дослідження ринку
4.7 Маркетингові дослідження конкурентного середовища і конкурентів
4.8 Дослідження конкурентоспроможності підприємств
4.9 Дослідження поведінки споживачів
4.10 Програмні продукти та їх використання в маркетингових дослідженнях

Розділ 5. Маркетингова товарна політика
5.1 Товари (вироби та послуги) у маркетинговій діяльності
5.2 Ціна в системі ринкових характеристик товару
5.3 Якість продукції. Оцінювання та управління якістю
5.4 Конкурентоспроможність товару та її показники
5.5 Ринок товарів (виробів та послуг)
5.6 Формування попиту на ринку окремого товару
5.7 Цільовий ринок товару і методика його вибору
5.8 Товарна політика підприємства
5.9 Життєвий цикл товару
5.10 Планування нової продукції і розроблення товару
5.11 Товарні марки та упаковка

Розділ 6. Маркетингова цінова політика
6.1 Державне регулювання процесів ціноутворення в Україні
6.2 Формування цінової політики
6.3 Ціна як інструмент маркетингової цінової політики
6.4 Система цін та їх класифікація
6.5 Фактори маркетингового ціноутворення
6.6 Методичні підходи до ціноутворення і коригування цін в системі маркетингу
6.7 Особливості дослідження ринкової кон'юнктури в ціноутворенні
6.8 Маркетингові стратегії ціноутворення
6.9 Оцінювання помилки і ризику в ціноутворенні

Розділ 7. Маркетингова політика комунікацій
7.1 Комунікації в системі маркетингу
7.2 Рекламування товару
7.3 Стимулювання збуту
7.4 Організація роботи з громадськістю
7.5 Реклама на місці продажу і мерчандайзинг
7.6 Прямий маркетинг
7.7 Організація виставок і ярмарків
7.8 Персональний продаж
7.9 Упаковка як засіб комунікації
7.10 Спонсорство
7.11 Брендинг
7.12 Інтегровані маркетингові комунікації
7.13 Організація маркетингових комунікацій
7.13 Стратегії та планування маркетингових комунікацій
7.14 Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій

Розділ 8. Промисловий маркетинг
8.1 Сутність і стратегії промислового маркетингу
8.2 Ринок промислових товарів та маркетингова діяльність у сфері виробництва
8.3 Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві
8.4 Кон'юнктура ринку промислової продукції. Конкурентоспроможність
8.5 Товарна політика та управління асортиментом продукції
8.6 Маркетингове тестування нової продукції
8.7 Цінова політика
8.8 Планування та управління маркетингом
8.9 Управління збутовою діяльністю та розподіл готової продукції
8.10 Комунікаційна політика промислових підприємств
8.11 Організація, контроль і ефективність маркетингової діяльності
8.12 Сутність матеріально-технічного забезпечення промислового підприємства
8.13 Формування виробничих запасів
8.14 Планування матеріально-технічного забезпечення
8.15 Економія та закупівля матеріально-технічних ресурсів
8.16 Моделювання вірогідності та моніторинг у системі матеріально-технічного забезпечення
8.17 Вибір форм постачання та закупівля матеріальних ресурсів
8.18 Управління матеріально-технічним забезпеченням

Розділ 9. Логістика
9.1 Логістика у ринковій економіці
9.2 Характеристика основних елементів логістики
9.3 Класифікація форм логістичних утворень
9.4 Технологічні процеси й управління матеріальними потоками в логістиці
9.5 Фактори формування логістичних систем
9.6 Управління матеріальними потоками в логістичних системах
9.7 Заготівельна та внутрішньовиробнича логістика
9.8 Логістика складування та транспортна логістика
9.9 Розподільча логістика та логістика посередництва
9.10 Транспортно-експедиційні логістичні послуги
9.11 Глобалізація процесів логістики та міжнародна логістика

Розділ 10. Міжнародний маркетинг
10.1 Міжнародний маркетинг
10.2 Середовище міжнародного маркетингу
10.3 Міжнародне маркетингове дослідження
10.4 Аналіз і вибір закордонних ринків
10.5 Міжнародна товарна політика і стратегія
10.6 Міжнародне ціноутворення
10.7 Міжнародна дистрибуція продукції
10.8 Міжнародні маркетингові комунікації
10.9 Управління міжнародним маркетингом

Розділ 11. Екологічний маркетинг
11.1 Концепція екологічного маркетингу
11.2 Екологічні потреби
11.3 Екологічні товари. Оцінка відповідності екологічних товарів потребам ринку
11.4 Стимулювання екологічного попиту

Розділ 12. Соціальний маркетинг
І2.1 Маркетинг і сучасні орієнтири суспільного розвитку
12.2 Концепція соціального маркетингу
12.3 Основні вимоги і принципи розвитку соціального маркетингу
12.4 Соціальний маркетинг у не комерційній сфері

Розділ 13 Маркетинг послуг
13.1 Історія розвитку, сутність та визначення маркетингу послуг
13.2 Особливості досліджень маркетингу послуг
13.3 Управління асортиментом послуг
13.4 Маркетинг транспортних засобів
13.5 Маркетинг послуг у сфері міського господарства
13.6 Маркетинг міжнародних послуг, індустрії відпочинку, спорту та розваг

Розділ 14 Ризики в маркетингу
14.1 Невизначеність і ризики в маркетингу. Класифікація маркетингових ризиків
14.2 Кількісна оцінка й управління маркетинговими ризиками
14.3 Аналіз ризику на етапах пошуку цільового ринку
14.4 Оцінка ризику виведення нового товару на ринок
14.5 Надійність і ризик взаємодії товаровиробника з його економічними контрагентами

Розділ 15 Маркетинг в антикризовому менеджменті
15.1 Формування антикризових маркетингових стратегій
15.2 Використання засобів маркетингу в антикризовому управлінні
15.3 Маркетинговий аудит в антикризовому управлінні

Післямова
Додаток А Internet-адреси сайтів з маркетингу
Додаток В Аналіз стану і динаміки реалізації потенціалу інноваційного розвитку промислових підприємств Сумської області
Додаток В Аналіз тенденцій розвитку Сумського ринку екологічних товарів (на прикладі соків)
Додаток Г Маркетингові дослідження пасажирського транспорту міста, моніторинг міських пасажирських перевезень
Глосарій