© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинг для магістрів

mark_mag_2007Маркетинг для магістрів: Навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. СМ. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 928 с.

У навчальному посібнику в стислому вигляді викладені теоретичні й методичні засади фахових дисциплін, які входять до навчальної програми підготовки фахівців з маркетингу освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" і "магістр", а також авторських дисциплін, що розширюють їх світогляд у руслі сучасних уявлень про стійкий соціально-економічний розвиток і роль маркетингу в ньому.
Містить багато прикладів і фактичних матеріалів з практики діяльності вітчизняних та іноземних підприємств, що ілюструють теоретичні положення.
Для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, а також студентів, що вивчають маркетинг на неекономічних спеціальностях вищих навчальних закладів. Буде корисним для керівників і провідних фахівців підприємств різних галузей та широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми сучасного маркетингу.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ
Розділ 1 Стратегічний маркетинг
1.1. Сутність і сфера стратегічного маркетингу
1.2. Аналіз маркетингового середовища. Визначення конкурентних переваг
1.3. Маркетингові стратегії сегментації та вибору цільового ринку
1.4. Маркетингові стратегії зростання
1.5. Цінові стратегії
1.6. Портфельний аналіз
1.7. Комунікаційні стратегії
Розділ 2 Маркетинговий менеджмент
2.1. Розуміння маркетингового менеджменту
2.2. Процес маркетингового менеджменту
2.3. Організація маркетингового менеджменту
2.4. Створення маркетингових організаційних структур на підприємстві
2.5. Сутність і система маркетингового планування
2.6. Стратегії маркетингу
2.7. Маркетингове стратегічне планування
2.8. Маркетингові програми
2.9. Тактичне і оперативне планування маркетингу
2.10. Контроль та аналіз маркетингової діяльності
Розділ 3 Рекламний менеджмент
3.1. Історія розвитку реклами
3.2. Основне призначення рекламного менеджменту
3.3. Ідея, класифікаційні ознаки та види реклами
3.4. Проведення досліджень у рекламному менеджменті
3.5. Організація рекламного процесу
3.6. Планування рекламної діяльності
3.7. Формування рекламних бюджетів
3.8. Особливості проведення рекламних кампаній
3.9. Сучасні складові рекламного менеджменту
3.10. Оцінка ефективності реклами
3.11. Контроль рекламної діяльності
Розділ 4 Маркетингові аспекти
4.1. Міжнародний менеджмент мультинаціональних компаній
4.2. Аналіз зовнішнього середовища міжнародного бізнесу
4.3. Міжнародні стратегії МНК
4.4. Організаційні структури МНК
4.5. Стратегічне планування і контроль в МНК
Розділ 5 Маркетингова політика розподілу
5.1. Сутність і значення маркетингової політики розподілу
5.2. Товарний рух і механізми використання каналів розподілу
5.3. Управління товарним рухом
5.4. Розподіл на промисловому підприємстві
5.5. Оптова торгівля в каналах розподілу
5.6. Роздрібна торгівля в каналах розподілу
5.7. Державна закупівля та державне замовлення
5.8. Вибір маркетингової політики і каналів розподілу
5.9. Вибір оптимального каналу розподілу
5.10. Конкуренція в каналах розподілу
5.11. Розподілення і маркетингова логістика
Розділ 6 Комерційна діяльність посередницьких підприємств
6.1. Економічна сутність, особливості організації та розвитку комерційного підприємництва та бізнесу
6.2. Малі форми господарювання
6.3. Стратегії посередницького підприємства
6.4. Комерційне підприємництво в оптовій торгівлі споживчим товарами
6.5. Комерційне посередництво у сфері роздрібної торгівлі
6.6. Комерційне підприємництво у сфері туризму, готельного та ресторанного бізнесу, побутового обслуговування
6.7. Міжнародна комерційна діяльність посередницьких підприємств
6.8. Підприємницькій успіх. Формування підприємницького мислення
6.9. Оцінка ефективності комерційної діяльності посередницького підприємства. Фінансова санація й банкрутство підприємства
Розділ 7 Товарна інноваційна політика
7.1. Інноваційний процес і роль маркетингу в ньому
7.2. Концептуальні основи товарної інноваційної політики
7.3. Розроблення нового товару
7.4. Забезпечення якості нової продукції
7.5. Створення та стимулювання попиту на інновації
7.6. Інноваційні ризики і їх урахування
7.7. Оцінювання комерційних перспектив нового продукту
7.8. Планування й організація створення нового товару
Розділ 8 Поведінка споживачів
8.1. Поведінка споживачів в умовах економічного обміну
8.2. Поняття, структура і суть поведінки споживачів
8.3. Фактори зовнішнього впливу на поведінку споживачів
8.4. Фактори внутрішнього впливу на поведінку споживачів
8.5. Процес ухвалення рішень індивідуальним споживачем
8.6. Процес ухвалення рішень організаційним споживачем
8.7. Поведінкова реакція покупців
8.8. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів
8.9. Кількісні дослідження поведінки споживачів
8.10. Якісні дослідження поведінки споживачів
Розділ 9 Некомерційний маркетинг
9.1. Некомерційний маркетинг як інструмент соціально-економічного розвитку суспільства
9.2. Особливості застосування інструментів маркетингових комунікацій у некомерційній сфері
9.3. Аналіз розвитку ринку маркетингових послуг в Україні
9.4. Застосування некомерційного маркетингу на муніципальному та регіональному рівнях
9.5. Проблеми оцінки ефективності застосування комплексу стимулювання некомерційного маркетингу
Розділ 10 Стандартизація та сертифікація товарівта послуг
10.1. Сутність стандартизації та її роль у розвитку національної економіки
10.2. Основні принципи та методи стандартизації
10.3. Державна система стандартизації
10.4. Система контролю якості продукції та послуг
10.5. Управління якістю продукції та послуг в системі маркетингу
10.6. Державна система сертифікації продукції
10.7. Міжнародна система стандартизації і сертифікації
Післямова
Глосарій