© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетингові дослідження

md_2006Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю.
Маркетингові дослідження: Навч. посіб. За ред. д-ра екон. наук, проф. С. М. Ілляшенка. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.

Викладено систему методів та алгоритмів аналізу внутрішнього та зовнішнього (макро- та мікро-) маркетингового середовища підприємств, підходи до прогнозування зміни основних показників кон'юнктури ринку, дослідження споживачів, конкурентів та інших економічних контрагентів.
Наведено правила інтерпретації результатів ринкових досліджень та їх документування. Аналізується велика кількість прикладів і фактичних матеріалі», що ілюструють теоретичні положення. Навчальний посібник містить практикум з основних розділів курсу.
Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також фахівців з маркетинг) підприємств та установ.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ
Розділ 1. Сутність і система маркетингових досліджень
1.1. Цілі, завдання і принципи маркетингових досліджень
1.2. Напрямки маркетингових досліджень
1.3. Послідовність проведення маркетингових досліджень
Розділ 2. Маркетингова інформація
2.1. Система маркетингової інформації
2.2. Теоретичні засади визначення оптимального рівня поінформованості
2.3. Підходи до формування інформаційних моделей для прийняття маркетингових рішень
Розділ 3. Методи збирання і аналізу маркетингової інформації (первинної і вторинної)
3.1. Метод кабінетних досліджень
3.2. Опитування
3.3. Спостереження
3.4. Панельне обстеження
3.5. Експеримент
3.6. Методи аналізу маркетингової інформації
Розділ 4. Дослідження кон'юнктури і місткості ринку
4.1. Кон'юнктура ринку, послідовність її дослідження, основні показники
4.2. Аналіз циклічності і динаміки економічних процесів
4.3. Аналіз загальногосподарської кон'юнктури
4.4. Аналіз цін, а також цінових показників кон'юнктури
4.5. Дослідження попиту і пропозиції
4.6. Дослідження особливостей поведінки суб'єктів ринку
4.7. Оцінка потенціалу та основних пропорцій ринку
4.8. Оцінка підприємницького ризику
Розділ 5. Сегментування ринку
5.1. Теоретичні основи сегментації
5.2. Послідовність процесу сегментації
5.3. Критерії і методика оцінки сегментів ринку
5.4. Позиціювання товару на ринку
Розділ 6. Прогнозні дослідження збуту
6.1. Прогнозування в маркетингу
6.2. Суб'єктивні методи прогнозування
6.3. Об'єктивні методи прогнозування
6.4. Прогнозування майбутніх потреб і запитів споживачів
Розділ 7. Маркетингові дослідження конкуренції і конкурентів
7.1. Аналіз конкурентів
7.2. Складові конкурентних переваг підприємства на ринку
Розділ 8. Дослідження поведінки споживачів
8.1. Класифікації споживачів
8.2. Підходи до визначення типів споживачів
Розділ 9. Дослідження конкурентоспроможності підприємств
9.1. Аналіз конкурентної структури галузі (ринку)
9.2. Аналіз інвестиційної привабливості галузі
9.3. Показники конкурентоспроможності підприємств
Розділ 10. Формування звіту з маркетингових досліджень
Кейс
Післямова
Література
Глосарій
Додатки
Додаток А. Інтернет-адреси сайтів з маркетингу
Додаток Б. Аналіз потенціалу ринку освітніх послуг Сумської області