© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Маркетинговий менеджмент

marmen_2010Біловодська О.А.
Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. – К. : Знання, 2010. - 332 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні і методичні основи маркетингового менеджменту, особливості організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності промислового підприємства з урахуванням принципів сталого розвитку. Висвітлено концептуальні засади здійснення маркетингового менеджменту та процесу управління маркетингом підприємства. Посібник містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення, та практикум з усіх розділів курсу.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною, також фахівцям з маркетингу та менеджерам підприємств і установ, широкому колу читачів, яких цікавлять проблеми маркетингового менеджменту.

Мова оригіналу: Українська

Зміст

Передмова
Розділ 1 Розуміння маркетингового менеджменту
1.1 Еволюція маркетингового менеджменту
1.2 Сутність, зміст, мета і завдання маркетингового менеджменту
1.3 Необхідні заходи і проблеми впровадження маркетингового менеджменту в ринкових умовах
Контрольні запитання та завдання
Тести
Аналітичні та розрахункові завдання

Розділ 2 Процес маркетингового менеджменту
2.1 Завдання процесу маркетингового менеджменту
2.2 Основні процедури процесу управління маркетингом підприємства
Контрольні запитання та завдання
Тести
Аналітичні та розрахункові завдання

Розділ 3 Організація маркетингового менеджменту
3.1 Концептуальна база як основа організації маркетингового менеджменту підприємства
3.2 Ділова етика в організації маркетингового менеджменту
3.3 Репутація та імідж підприємства.
3.4 Діловий етикет
Контрольні запитання та завдання
Тести
Аналітичні та розрахункові завдання

Розділ 4 Створення маркетингових організаційних структур на підприємстві
4.1 Сутність, цілі, функції та завдання організаційних структур маркетингу
4.2 Еволюція організаційних структур маркетингу
4.3 Способи організації маркетингових структур
4.4 Сучасні тенденції розвитку організаційних структур маркетингу
4.5 Принципи, алгоритм та вимоги створення маркетингових структур на підприємстві
Контрольні запитання та завдання
Тести
Аналітичні та розрахункові завдання

Розділ 5 Сутність і система маркетингового планування
5.1 Поняття, функції, принципи, завдання і етапи маркетингового планування
5.2 Система маркетингового планування
5.3 Маркетинговий план як результат маркетингового планування.
Контрольні запитання та завдання
Тести
Аналітичні та розрахункові завдання

Розділ 6 Стратегії маркетингу
6.1 Теоретичні основи формування стратегії підприємства
6.2 Корпоративні стратегії: зміст та види.
6.3 Конкурентні стратегії
6.4 Сутність і зміст стратегій маркетингу
6.5 Маркетингові стратегії малих підприємств
6.6 Особливості стратегії зростання середніх підприємств
6.7 Особливості стратегії зростання великих підприємств
Контрольні запитання та завдання
Тести
Аналітичні та розрахункові завдання

Розділ 7 Маркетингове стратегічне планування
7.1 Маркетингове стратегічне планування: сутність, мета, завдання, значення та особливості
7.2 Етапи маркетингового стратегічного планування
Контрольні запитання та завдання
Тести
Аналітичні та розрахункові завдання

Розділ 8 Маркетингові програми
8.1 Сутність, зміст та основні завдання розроблення маркетингових програм
8.2 Алгоритм розроблення програми комплексу маркетингу
Контрольні запитання та завдання
Тести
Аналітичні та розрахункові завдання .

Розділ 9 Тактичне і оперативне планування маркетингу.
9.1 Сутність тактичного маркетингового планування. Структура та зміст маркетингового тактичного плану
9.2 Сутність та характерні риси маркетингового оперативного планування. Порядок розроблення маркетингових оперативних планів
Контрольні запитання та завдання
Тести
Аналітичні та розрахункові завдання

Розділ 10 Контроль та аналіз маркетингової діяльності
10.1 Сутність та процес контролю маркетингової діяльності
10.2 Контролінг маркетингу
10.3 Ревізія маркетингу
10.4 Маркетинговий аудит: сутність та процес
Контрольні запитання та завдання
Тести
Аналітичні та розрахункові завдання

Схеми, що ілюструють елементи маркетингового менеджменту
Кейси з дисципліни «Маркетинговий менеджмент»
Кроссворд з дисципліни «Маркетинговий менеджмент»
Післямова
Глосарій
Основна та рекомендована література.

 
Передмова

У сучасних умовах господарювання для підприємств України стає необхідністю застосування якісно нового підходу до управління виробництвом і збутом товарів та послуг. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває удосконалення управління підприємствами на основі використання принципів менеджменту і маркетингу, забезпечення стратегічного підходу до діяльності підприємств, що здійснюється за допомогою маркетингового менеджменту. З цих позицій дисципліна „Маркетинговий менеджмент”, метою якої є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок щодо організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності промислового підприємства з урахуванням принципів сталого розвитку, посідає чільне місце у системі підготовки фахівців з маркетингу.

Основними завданнями викладання дисципліни, на вирішення яких спрямований зміст даного навчального посібника є:

 • ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями та процесами маркетингового менеджменту;
 • вивчення системи методів, алгоритмів та інструментарію управління маркетинговою діяльністю на підприємстві;
 • опанування практичних навичок з маркетингового планування, формування організаційних маркетингових структур на підприємстві, контролю і аналізу маркетингової діяльності;
 • набуття вмінь творчого пошуку напрямків і резервів удосконалення процесів і методів управління маркетинговою діяльністю підприємства;
 • вирішення конкретних маркетингових завдань та виконання відповідних функцій.

Предметом дисципліни є система управлінських відносин в маркетингових підрозділах та їх зв’язки з іншими підрозділами підприємств.
Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни „Маркетинговий менеджмент” є сучасні теорії ринкової економіки, праці провідних вчених і фахівців-практиків з маркетингу та менеджменту.

Дисципліна «Маркетинговий менеджмент» тісно пов’язана з іншими дисциплінами – «Маркетинг», «Промисловий маркетинг», «Основи менеджменту», «Стратегічний маркетинг», «Стратегічне планування», «Маркетингові дослідження» та ін.

У даному навчальному посібнику розглянуті такі основні питання:

 • теоретичні підходи щодо розуміння маркетингового менеджменту, проблеми і заходи впровадження маркетингового менеджменту в ринкових умовах;
 • теоретико-методологічні основи процесу маркетингового менеджменту;
 • концептуальні основи організації маркетингового менеджменту;
 • теоретико-методичні засади створення маркетингових організаційних структур  на підприємстві;
 • сутність і система маркетингового планування;
 • сутність і зміст корпоративних, конкурентних стратегій та стратегій маркетингу, а також особливості маркетингових стратегій  для великих, середніх та малих підприємств;
 • теоретико-методичні підходи щодо маркетингового стратегічного, тактичного й оперативного планування;
 • сутність, зміст, завдання та алгоритм розроблення маркетингових програм;
 • контроль та аналіз маркетингової діяльності

Посібник містить значну частину авторського матеріалу. Виклад теоретичних підходів супроводжується численними прикладами з практики функціонування вітчизняних і закордонних підприємств і установ. У кінці кожного розділу наведено контрольні запитання, тести для самоперевірки студентами рівня засвоєння матеріалу та аналітичні і розрахункові завдання з маркетингового менеджменту, до більшості з яких запропоновані приклади виконання. Наприкінці навчального посібника наведені завдання з розроблення і доповнення схем, що ілюструють елементи маркетингового менеджменту, які дозволяють структурувати засвоєння теоретичного матеріалу, ситуаційні завдання (кейси), що базуються на практиці господарювання вітчизняних підприємств, та кросворд з дисципліни «Маркетинговий менеджмент».

 
Навчальний посібник містить глосарій, що сприяє засвоєнню термінології, а також список основної та рекомендованої літератури для поглибленого вивчення курсу.

Все це дозволяє самостійно користуватися і ефективно опановувати навчальний матеріал дисципліни «Маркетинговий менеджмент», сприяє формуванню практичних навичок, розвиває логічне мислення та активізує пізнавальну діяльність і творчу працю у студентів. Структура і зміст навчального посібника відповідають вимогам стандарту України й актуалізує його в умовах приєднання України до Болонської конвенції та зростання частки самопідготовки у загальному обсязі часу, що відводиться на вивчення курсу.

Матеріли начального посібника апробовані в навчальному процесі факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету та інших ВНЗ України.