© 2002-2018 Кафедра маркетингу та УІД. ННІ ФЕМ ім. О.Балацького
Товарна інноваційна політика

tip_2007Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С.
Товарна інноваційна політика: Підручник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 281 с.

У підручнику висвітлюються теоретичні і методичні засади маркетингу продуктових інновацій, методи ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів, сучасні методи і прийоми генерування і відбору ідей, питання функціонально-економічного аналізу конструкцій і технологій виготовлення нових товарів, методи обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам. Містить велику кількість прикладів і фактичних матеріалів, що ілюструють теоретичні положення курсу.
Підручник містить практикум з основних розділів курсу.
Для фахівців з маркетингу і товарної інноваційної політики зокрема. Буде корисною для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також широкого кола читачів, яких цікавлять проблеми маркетингу інновацій.

Мова оригіналу: Українська

Зміст
Вступ
1 Інноваційний процес і роль маркетингу в ньому
1.1. Поняття інновації і інноваційної діяльності
1.2. Інноваційний процес і його етапи
1.3. Роль і завдання маркетингу на етапах інноваційного процесу
2 Концептуальні основи товарної інноваційної політики
2.1. Сутність і зміст товарної інноваційної політики
2.2. Особливості розробки товарної інноваційної стратегії підприємства
2.3. Методи управління вибором маркетингових інноваційних стратегій
2.4. Управління товарним асортиментом сучасного підприємства в руслі концепції інноваційного розвитку
2.5. Управління інноваційним і життєвим циклом товару на засадах маркетингу
3 Розроблення нового товару
3.1. Методи генерації й перевірки ідей нового товару
3.2. Розроблення і перевірка задуму товару
3.3. Аналіз ринку для нового товару
3.4. Формулювання вимог щодо модифікації існуючого чи розроблення нового товару
3.5. Застосування функціонально-вартісного аналізу в процесі розробки нового товару
4 Забезпечення якості нової продукції
4.1. Рівні забезпечення якості нової продукції
4.2. Роль і завдання маркетингу в забезпеченні якості товарних інновацій
4.3. Забезпечення якості товарних інновацій
5 Створення й стимулювання попиту на інновації
5.1. Особливості аналізу попиту на інновації та мотивації суб'єктів інноваційного процесу
5.2. Дифузія інновації. Сприйняття і схвалення інновації споживачами
5.3. Просування і стимулювання попиту на нову продукції
6 Інноваційні ризики і їх урахування
6.1. Ризики інновацій - невідворотне зло чи шанс на успіх?
6.2. Система інноваційних ризиків, методи їх аналізу та зниження
6.3. Підхід до багатофакторної оцінки інноваційних ризиків
6.4. Застосування дерева рішень для аналізу ризиків інноваційних проектів
7 Оцінювання комерційних перспектив нового продукту
7.1. Оцінка ринкового потенціалу
7.2. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства-інноватора
7.3. Діагностика виробничо-збутового потенціалу інноватора
7.4. Економічне обґрунтування інноваційного проекту з урахуванням ризику
8 Планування й організація створення нового товару
8.1. Організація маркетингу інновацій на підприємстві
8.2. Планування інноваційної діяльності у руслі концепції маркетингу
8.3. Інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності
8.4. Інформаційний потенціал і його роль у інноваційній діяльності
9 Практикум
9.1. Розрахункові й аналітичні задачі
9.2. Завдання для виконання ОДЗ
9.3. Тести для перевірки рівня знань
9.4. Кейс
Висновки
Глосарій
Список літератури